Kur'anske znanosti

SPLETKE ŽENA – KROZ KUR’AN, TEFSIR I PRAKSU – „Zaista su vaše spletke velike“

Uvod o spletkarenju

Spominje šejh Muhammed El-‘Arifi sljedeći događaj: „Došla je neka žena kod grupe trgovaca koji su imali svoje mjesto okupljanja u centru jednog muslimanskog mjesta, pa im se obratila riječima: „O ljudi, ja sam žena čiji muž je odsutan već 10 godina. Hoće li neko od vas dobrovoljno da ode sa mnom kod kadije i kaže pred kadijom da sam mu ja žena te da mi pred njim da talak, da dobijem potvrdu da sam puštena i da se mogu sama o sebi brinuti? Ovako niti imam muža, niti sam raspuštenica.“ Niko od trgovaca se nije odazvao. Zatim je došla drugi dan i ponovila isti zahtjev, pa je uslijedila ista reakcija. A onda je ona ponudila onome ko joj tu uslugu učini 100 zlatnika. Jedini zadatak je da dođe pred kadiju, kaže da joj je suprug i pred njim joj da talak, a zauzvrat dobije 100 zlatnika. Jedan od njih je pristao na ponudu. I tako su njih dvoje otišli kod kadije. Kadija ga je upitao da li je on njen muž, a on je potvrdio. Pitao ga je za razlog odsutstvovanja 10 godina. On odgovori da su takve okolnosti bile, da nije mogao prije da se vrati. Zatim ga kadija upita: „Hoćeš da joj daš talak?“. „Hoću“, odgovori on.  “Ne tražiš nikakvu odštetu?”. „Ne tažim, hoću samo da joj dam talak“. Pa joj je dao tri talaka. Kada je to vidjela, obrati se žena kadiji: „O kadija, ja tražim da mi moj bivši muž isplati “nefeku” (imetak za izdržavanje) za deset proteklih godina“. Na pitanje kadije kolika je to suma po njenoj procjeni, odgovori: “Mjesečno 20 zlatnika, a za deset godina bi to bilo 2400 znatnika.” Pa je kadija presudio u njenu korist, tj. da joj ovaj čovjek isplati 5000 zlatnika za 10 godina. Zatečen slijedom događaja nije znao šta da uradi u tom trenu, jer ako prizna šta su dogovorili biće veći problem i sramota, a još mu kadija neće ni prihvatiti. Tako da nije imal izbor nego joj je zaista isplatio 5000 zlatnika. Pa nakon što su završili razgovor sa kadijom ona mu dade 100 zlatnika za uslugu koju joj je učinio rekavši: „Evo ti što smo dogovorili, ne bih voljela da me na Sudnjem danu optužiš da sam ti ostala dužna 100 zlatnika“.http://youtu.be/G1z5jEjUf_o

Ako analiziramo šerijatske tekstove Kur’ana i suneta naći ćemo dvije zanimljive karakteristike kojima su opisane žene:

Prva – negiranje dobročinstva muževa

Bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Vidio sam Vatru (Džehennem), a nisam vidio strašnijeg prizora kao danas. I vidio sam da su većina stanovnika Džehennema žene“. Pitali su: „Zašto, Allahov Poslaniče“? „Zbog njihovog kufra (negiranja)“, reče. Upitaše: „Je li to što čine kufr (negiranje) Allaha“? Kaže: „Čine kufr (negiranje) muža i kufr (negiranje) dobročinstva. Kada bi nekoj od njih činio dobročinstvo cijelo vrijeme, a zatim ti ona nađe neku zamjerku, reći će: nisam od tebe vidjela nikakvog hajra“.

Druga – sklonost žena da prave velike i jake spletke

Kaže Uzvišeni: „Zaista su vaše (ženske) spletke velike“ (Jusuf, 28.). 

U ovom kontekstu se navodi i hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Aiše, radijallahu anha, da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio u bolesti od koje je i preselio (umro), došao Bilal, radijallahu anhu, i obavijetio ga o početku namaza, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Naredite Ebu Bekru neka predvodi ljude (u namazu)“. Rekle smo (žene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) mu: „Zaista je Ebu Bekr čovjek mehka srca i žalostiv, čim stane na tvoje mjesto plakaće, pa neće moći klanjati. Kada bi naredio Omeru da predvodi ljude“. Nakon što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opet ponovio naredbu, nije ih to spriječilo da mu se opet usprotive. Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio i treći put: „Naredite Ebu Bekru neka predvodi ljude (u namazu). Zaista ste vi poput žena (na dvoru) sa Jusufom (žena koje su ga navraćale na grijeh)“. Pa smo obavijestili Ebu Bekra te je predvodio ljude.

Ovi šerijatski tekstovi potvrđuju veoma bitnu karakteristiku žena, a to je njihova sklonost spletkarenju sa ciljem ostvarivanja svojih namjera.

I u praktičnom životu prepoznatljiva je karakteristika žena da svoje probleme, nesporazume, sporove, želje i slično rješavaju pravljenjem raznih spletki. Razlozi koji ih najčešće navode na to su mržnja, zavist, ljubomora i pohlepa. Postoje različiti vidovi tog spletkarenja:

Jedna skupina žena odlaze kod sihrbaza, gatara i vračara i naruče sihr osobi kojoj se svete, sa kojom „ravnaju račune“. U mojoj skromnoj praksi liječenja šerijatskom rukjom nisam još naišao na slučaj da je muškarac incijator tog velikog zla, uglavnom to rade žene, jer su one po svojoj prirodi sklonije spletkarenju. Mnoge od njih su pravi makijavelisti, tj. ne biraju sredstvo do cilja; kod takvih cilj opravdava sredstvo.

Druga skupina žena zapale kuću, oštete auto ili nanesu neki drugi vid materijalne štete svom (bivšem) mužu, ljubavniku ili osobi sa kojom imaju nesređene račune. I to po originalnom filmskom scenariju.

Neka treća skupina „bogobojaznijih“ žena dugo i iskreno upućuju Allahu dovu, nerijetko baš na noćnom namazu, na sedždi, u kojoj i proklinju osobu za koju su umislile da im je veliki zulum u životu napravila.

O spletkarenju žena neko je čuo, neko čitao u literaturi, neko gledao u serijama i filmovima, a neko ih je osjetio i doživio na vlastitoj koži.

Može se slobodno reći: onaj muškarac koji ne zna za njihove spletke, ko ih nije doživio-  taj i ne poznaje žene u njihovom pravom liku.

Naravno, i muškarci spletkare, ali njihove spletke su slabe i nisu vrijedne spomena u odnosu na one od žena.

Šta se misli pod spletkarenjem?

Spletkarenje je podmukao način da se iz jake zavidnosti osvetimo nekome koga ne volimo. Spletke se rade zbog pakosti, osjećanja nemoći ili čak iz dosade. A najzanimljivija stvar u svemu ovome je da osoba koja spletkari o sebi ne misli ništa loše i da ne uviđa veličinu fesada koju izaziva.

Spletka može biti moćna i ubitačna stvar. Intrige i spletke se pokreću smišljeno, imaju cilj, namjeru, plan, da se neko ocrni, da se nekome naudi, da se nekome nanese patnja. Takve stvari mogu imati čak i tragične ishode. Širenje glasina, podmetanje nogu, ogovaranje, postale su legalno sredstvo za ostvarivanje sopstvenih ciljeva, način obračuna sa osobama za koje se vjeruje da stoje na putu nečijeg uspjeha, način za isključivanje konkurencije.

Zvuči jako grozno kada znamo na šta su sve žene spremne. Ni vjera, ni namaz ni bogobojaznost ih ne uspiju odvratiti od toga. Ocrniti nekog pred drugima, nanijeti štetu na poslu ili u odnosu sa drugim osobama, postale su svakodnevna pojava. Takve osobe su sebične, licemjerne i pohlepne. Sujetne. Stalno u sukobu sa svojim potrebama i očekivanjima. Nesrećne. Neke čak osjećaju zadovoljstvo dok obezvrijeđuju druge. Oni koji spletkare veruju da će žrtve uvek biti neko drugi, a ne i oni sami. Jednom pokrenuta lavina laži i spletki, teško je zaustavljiva. Stvara pogrešne vizije o ljudima, koje mogu biti daleko od istine. A čišćenje posledica spletki je ponekad borba sa vjetrenjačama.

Kur’an o spletkama žena

Da li su ženske spletke veće od šejtanskih? Oko ovog pitanja učenjaci tefsira imaju tri mišljenja.

Prvo mišljenje – da su ženske spletke zaista veće od šejtanskih.

Ovo je stav skupine mufessira, između ostalih zastupaju ga Kurtubi i Muhammed Emin eš-Šenkiti u svojim tefsirima.

Dokaz za to su im riječi Uzvišenog o šejtanu: „Zaista su šejtanske spletke slabe“, te u drugom ajetu: „Zaista su vaše (ženske) spletke velike“.

Navodi mufessir Kurtubi (Tefsurul-Kurtubi, 9/175): „Kaže Mukatil: prenosi se od Jahje od Ebu Kesira od Ebu Hurejre da je rekao: rekao je Allahov Poslanik, sallallahi alejhi ve sellem: „Zaista su spletke žena veće od spletki šejtana“. Jer Uzvišeni Allah kaže: zaista su šejtanske spletke slabe, i kaže: zaista su vaše (ženske) spletke velike“. Dalje navodi: „Allah kaže za ženske spletke da su velike zbog veličine fitne i lukavstva koju žene čine kako bi se izvukle iz svojih problema“.

Napomena: gore navedeni hadis „Zaista su spletke žena veće od spletki šejtana“ nema osnova u hadiskim zbirkama (nije prenešen u njima), nego ga prenose neki mufessiri u svojim tefsirima. Ovaj hadis je slab jer ravija Jahja ibn ebi Kesir nije sreo Ebu Hurejru, radijallahu anhu. Pa je prema tome hadis munkati’a (vrsta slabog hadisa), tj. sa prekinutim lancem prenosilaca. Da je ovaj hadis vjerodostojan sigurno bi presudio po ovom pitanju.

Slično tumačenje prenosi veliki savremeni mufessir Muhammed Emin eš-Šenkiti u svom kapitalnom djelu „Advaul-bejan“ (2/217). On kaže: „Riječi Uzvišenog: „Zaista su vaše (ženske) spletke velike“ (Jusuf, 28.). Kada se ovom plemenitom ajetu doda drugi ajet dobija se saznanje da su spletke žena veće od spletki šejtana. A spomenuti ajet je: „Zaista su šejtanske spletke slabe“ (En-Nisa’, 76.)“. Jer riječi Uzvišenog „Zaista su vaše (ženske) spletke velike“ o ženama, a riječi o šejtanu „Zaista su šejtanske spletke slabe“, pa to ukazuje da su njihove ženske spletke veće od šejtanskih”.

Rekao je književnik el-Hasan b. Ajetul-haseni eš-Šenkiti:  „Nije Bog njihove (ženske) spletke nazvao velikim … osim zato jer su zaista one takve.“

Prenosi mu’atezilski mufessir Zamehšeri (Tefsiruz-zamahšeri, 2/461) od nekih učenjaka da kažu: „Ja se više bojim žena nego šejtana, jer Uzvišeni kaže „Zaista su šejtanske spletke slabe“, a kaže ženama „Zaista su vaše (ženske) spletke velike“. Isto ovo prenosi i mufessir El-Alusi u svom tefsiru (Tefsiru-Alusi, 6/415).

Žene, iako tjelesno slabe, veoma su vješte i jake u intrigama, lukavstvima i spletkarenju.

Drugo mišljenje – da su spletke žena sastavni dio šejtanskih spletki, tj. da nisu veće od njihovih

Oni koji zastupaju ovo mišljenje tvrde da dva gore navedena ajeta ne ukazuju da su spletke žena uopšteno veće i jače od šejtanskih spletki nego da su spletke žena veće u odnosu na spletke muškaraca, a da su spletke šejtana slabe u odnosu na Allahovo pomaganje Njegovih iskrenih vjernika.

Ovaj stav zastupa druga skupina mufessira, između ostalih Semerkandi i Muhammed Rešid Rida.

Kaže mufessir Semerkandi (Bahrul-‘ulum, 2/189): „Pod riječima Uzvišenog „Zaista su šejtanske spletke slabe“ se misli u odnosu prema onome što Allah želi da se desi i izvrši, a pod riječima Uzvišenog „Zaista su vaše (ženske) spletke velike“ se misli u odnosu na spletke muškaraca, jer žene pobijede muškarce i oduzmu im pamet kada se suprotstave muškarcima“.

Kaže poznati savremeni reformator i mufessir Muhammed Rešid Rida (Tefsirul-menar, 12/238): „Zaista su šejtanske spletke slabe”. Sa ovim ajetom se dokazuje da su spletke žena veće od šejtanskih spletki, a nema  dokaza u tome. A ako bi i pretpostavili da ove riječi Aziza Allah odobrava i potvrđuje, povod njihovog izricanja je različit, jer ženske spletke su dio šejtanskih spletki“.

Sa druge strane, u ajetu o slabosti spletki šejtana se govori o borbi vjernika na Allahovom putu i borbi kjafira na putu taguta (šejtana), pa Uzvišeni kaže na kraju ajeta da su spletke šejtana slabe jer je On taj koji pomaže vjernike. Samim time su šejtanove spletke prema vjernicima koje pomaže Allah jako slabe, dok ajet o veličini spletki žena govori o spletkama Azizove žene Zulejhe i njenih prijateljica prema Jusufu, alejhisselam, pa su njihove spletke u odnosu na spletke muškaraca nazvane velikim.

Treće mišljenje – da je razlog nazivanja ženskih spletki velikim, a šejtanskih slabim, to što su ženske spletke otvorene i vidljive, a šejtanske su u obliku vesvesa i priviđanja.

Ovo je stav nekih učenjaka poput Semerkandija (Bahrul-‘ulum, 2/189).

Smisao govora o ženskim spletkama

Kada Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđuju ovu karakteristiku žena, tj. da su sposobne praviti velike i jake spletke i da su sklone ostvarivanju svojih namjera putem spletkarenja, svejedno bile ženske spletke veće od šejtanskih (po jednom stavu učenjaka) ili bile one sastavni dio šejtanskih spletki (po drugom stavu učenjaka), treba znati da je to spomenuto u negativnom i pogrdnom kontekstu.

Da bi se spletkarilo mora se zlonamjerno mnogo lagati, vršiti lažna propaganda, činiti fesad (sa lijepim mišljenjem o sebi), smišljeno praviti intrige da se neko ocrni, da se nekome naudi, nanese patnja i život upropasti. A većina spomenutog spada u velike grijehe.

Sve ovo znači da žene, poznavajući sklonost svoje prirode prema ovom grijehu (tj. spletkarenju), trebaju ulagati maksimalno truda da ne dozvole da se svjesno i namjerno prepuštaju ovom grijehu. Baš kao što se trebaju čuvati negiranja dobročinstva svojih mužava prema njima, da ne bi bile od stanovnika Džehennema.

Kaže Uzvišeni: „Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je.“ (Jusuf, 53.) 

Molim Uzvišenog Allaha da nam pokaže istinu Istinom i da nas opskrbi njenim slijeđenjem. Da nam batil prikaže batilom i da nas sačuva njegovog slijeđenja. Da nam učini duše od onih koje same sebe kore, od onih kojima će biti rečeno: „A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!“ (El-Fedžr, 27.-30.)

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta