Dr. Zijad Ljakić

Dr. Zijad Ljakić

BIOGRAFIJA

BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Zijad Ljakić

Datum i mjesto rođenja: 08/05/1971. / Zavidovići, Bosna i Hercegovina

E-mail adresa: usjencisablji@gmail.com

OBRAZOVANJE 

Doktor nauka u oblasti fikha (islamskog prava)

– 2015. god. Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija

– Naslov doktorske disertacije: “Nadoknada za štete povreda dionica na berzi

Magistar u oblasti fikha i kadija

– 2008. god. Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija

– Naslov magistarske disertacije: „Propisi vezani za fikhsko pravilo (Islam se uzdiže i ne uzdiže se iznad islama) u međuljudskim postupcima“

Fakultet islamskih znanosti

– 2001-2005. god. Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija

Institut za arapski jezik

– 1998-2001. god. Institut za arapski jezik, Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija

Islamska pedagoška akademija

– 1996-1999. god. Islamska pedagoška akademija, Zenica, Bosna i Hercegovina

Srednja geodetska škola

– 1986-1990. god. Srednja geodetska škola „Prof. Rizah Odžečkić“, Zavidovići, Bosna i Hercegovina

ŠEJHOVI I UČENJACI (kod kojih je učio)

– Šejh Abdullah El-Gudejan, rahimehullah
Bivši član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka.

U periodu od tri godine, sljedeće knjige: “El-Gajsu el-hami'a” (iz usulul-fikha)“El-Kavaidu es-s'adijje“, “Kitabut-tevhid” i “Usulul-fikh” (od hanefijskog učenjaka Kerhija).

– Šejh Abdullah El-Džibrin, rahimehullah
Bivši član Vijeća visokorangiranih učenjaka.

U periodu od dvije godine, sljedeće knjige: “E'lamul-muvekki'in” i “Šerhuz-Zerkeši“.
– Šejh Salih El-Fevzan
Član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka.

U periodu od dvije godine, sljedeće knjige: “Kitabut-tevhid” i “Bulugul-meram”.
– Šejh Aburrahman El-Berrak

Knjiga “El-akidetu el-vasitijje“.
– Šejh Abdurrahman El-Mahmud

Knjige: “Et-Tedmurijje” i “El-Hamevije“.
– Šejh Abulaziz Abdullatif

Knjiga “El-akidetu et-tahavijje“.
– Šejh Abdulaziz Es-Seid

Knjige: “Nuhbetul-fikr“, “Kitabut-tevhid” i dijelovima iz knjige “Umdetul-fikh“.
– Šejh Mensur Es-Simari

U periodu od pet godina, ujedno i šejh kojem duguje svoje naučno i istraživačko sazrijevanje.
Knjige: “El-akidetu et-tahavijje“, “Šerh ileli et-Tirmizi“, “El-muharer fil-hadis“, “Kitabut-tevhid“, “Nakdu ed-Darimi“, “Šerhu i'atikad ehlussunne vel-džema'a” (od Lalika'ia) i “Fethul-bari” (komentar poglavljaKitabut-tevhid).

– Šejh Sejjid Eš-Šehata (iz Egipta)
Komentar više knjiga u periodu od šest godina.

A od istaknutih šejhova, fikhskih eksperata, članova kolegija islamskog prava i duhovnih odgajatelja kod kojih je učio u toku univerzitetskog školovanja su između ostalih:

– četiri šejha koji su istaknute muftije na najpoznatijim islamskim satelitskim kanalima: šejh S'ad El-Haslan, šejh Abdulaziz El-Fevzan, Abdullah Es-Silmi i Jusuf Eš-Šubejli,

– dvojica šejhova koji obnašaju najveće vjerske funkcije u Saudijskoj Arabiji: Abdulaziz Ali šejh, trenutni saudijski muftija, i Salih ibn Humejd, bivši predsjednik Vijeća šure i bivši predsjednik Vijeća Vrhovnog suda.

– dva šejha eksperta u dvije različite islamske grane: irački šejh, ekspert i specijalista Usulul-fikha, Ja'kub Bahusejn i egipatski ekspert komparativnog fikha Muhammed ibn Džebr El-Elfi.

RADNO ISKUSTVO

– 1996-1998. god. daija u udruženju AIO (Aktivna islamska omladina)

– 1997-1998. god. nastavnik vjeronauke u Osnovnoj školi “Kovači”, Zavidovići

– 2005-2015. god. predavanja, hutbe i kursevi

– 2008-2010. god. dopisnik za islamski časopis „El-Asr“

– 2010-2012.god. odgovarao na pitanja o islamu na websajtu NUM

– prevodilac je nekoliko islamskih knjiga sa arapskog na bosanski jezik

– šerijatski recezent je nekoliko prevedenih knjiga sa arapskog jezika

JEZICI

– bosanski – maternji

– arapski – tečno

LIČNA OSTVARENJA

– knjiga, autorsko djelo, pod naslovom: „U islamu je odgovor na sva pitanja i sve probleme“

– 2011-18. god. websajt www.zijadljakic.ba i www.zijad-ljakic.com sa preko 1000 odgovora na pitanja o islamu

– Youtube kanal „hadimu muttekin“ sa preko 400 video-predavanja islamskog sadržaja