Biografija

LIČNI PODACI

 • Ime i prezime: Zijad Ljakić
 • Datum i mjesto rođenja: 08/05/1971. Zavidovići, Bosna i Hercegovina

OBRAZOVANJE 

 1. Doktor nauka u oblasti fikha (islamskog prava)
  •  2015. god. Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija
  • Naslov doktorske disertacije: “Nadoknada za štete povreda dionica na berzi
 2. Magistar u oblasti fikha i kadija
  • 2008. god. Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija
  • Naslov magistarske disertacije: „Propisi vezani za fikhsko pravilo (Islam se uzdiže i ne uzdiže se iznad islama) u međuljudskim postupcima“
 3. Fakultet islamskih znanosti
  • 2001-2005. god. Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija
 4. Institut za arapski jezik
  • 1998-2001. god. Institut za arapski jezik, Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija
 5. Islamska pedagoška akademija
  • 1996-1999. god. Islamska pedagoška akademija, Zenica, Bosna i Hercegovina
 6. Srednja geodetska škola
  • 1986-1990. god. Srednja geodetska škola „Prof. Rizah Odžačkić“, Zavidovići, Bosna i Hercegovina


ŠEJHOVI I UČENJACI (kod kojih je učio)

 • Šejh Abdullah El-Gudejan, rahimehullah
  Bivši član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka.
  U periodu od tri godine, sljedeće knjige: “El-Gajsu el-hami’a” (iz usulul-fikha)“El-Kavaidu es-s’adijje“, “Kitabut-tevhid” i “Usulul-fikh” (od hanefijskog učenjaka Kerhija).
 • Šejh Abdullah El-Džibrin, rahimehullah
  Bivši član Vijeća visokorangiranih učenjaka.
  U periodu od dvije godine, sljedeće knjige: “E’lamul-muvekki’in” i “Šerhuz-Zerkeši“.
 • Šejh Salih El-Fevzan
  Član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka.
  U periodu od dvije godine, sljedeće knjige: “Kitabut-tevhid” i “Bulugul-meram”.
 • Šejh Aburrahman El-Berrak
  Knjiga “El-akidetu el-vasitijje“.
 • Šejh Abdurrahman El-Mahmud
  Knjige: “Et-Tedmurijje” i “El-Hamevije“.
 • Šejh Abulaziz Abdullatif
  Knjiga “El-akidetu et-tahavijje“.
 • Šejh Abdulaziz Es-Seid
  Knjige: “Nuhbetul-fikr“, “Kitabut-tevhid” i dijelovima iz knjige “Umdetul-fikh“.
 • Šejh Mensur Es-Simari
  U periodu od pet godina, ujedno i šejh kojem duguje svoje naučno i istraživačko sazrijevanje.
  Knjige: “El-akidetu et-tahavijje“, “Šerh ileli et-Tirmizi“, “El-muharer fil-hadis“, “Kitabut-tevhid“, “Nakdu ed-Darimi“, “Šerhu i’atikad ehlussunne vel-džema’a” (od Lalika’ia) i “Fethul-bari” (komentar poglavljaKitabut-tevhid).
 • Šejh Sejjid Eš-Šehata (iz Egipta)
  Komentar više knjiga u periodu od šest godina.

A od istaknutih šejhova, fikhskih eksperata, članova kolegija islamskog prava i duhovnih odgajatelja kod kojih je učio u toku univerzitetskog školovanja su između ostalih:

 • četiri šejha koji su istaknute muftije na najpoznatijim islamskim satelitskim kanalima: šejh S’ad El-Haslan, šejh Abdulaziz El-Fevzan, Abdullah Es-Silmi i Jusuf Eš-Šubejli,
 • dvojica šejhova koji obnašaju najveće vjerske funkcije u Saudijskoj Arabiji: Abdulaziz Ali šejh, trenutni saudijski muftija, i Salih ibn Humejd, bivši predsjednik Vijeća šure i bivši predsjednik Vijeća Vrhovnog suda.
 • dva šejha eksperta u dvije različite islamske grane: irački šejh, ekspert i specijalista Usulul-fikha, Ja’kub Bahusejn i egipatski ekspert komparativnog fikha Muhammed ibn Džebr El-Elfi.


RADNO ISKUSTVO

 • 1996-1998. god. daija u udruženju AIO (Aktivna islamska omladina)
 • 1997-1998. god. nastavnik vjeronauke u Osnovnoj školi “Kovači”, Zavidovići
 • 2005-2015. god. predavanja, hutbe i kursevi
 • 2008-2010. god. dopisnik za islamski časopis „El-Asr“
 • 2010-2012.god. odgovarao na pitanja o islamu na websajtu NUM
 • prevodilac je nekoliko islamskih knjiga sa arapskog na bosanski jezik
 • šerijatski recezent je nekoliko prevedenih knjiga sa arapskog jezika

JEZICI

 • bosanski – maternji
 • arapski – tečno


LIČNA OSTVARENJA

 • knjiga, autorsko djelo, pod naslovom: “U islamu je odgovor na sva pitanja i sve probleme“ (2010)
 • knjiga, autorsko djelo, pod naslovom: “Ophođenje prema nemuslimanima” (2017)
 • knjiga, autorsko djelo, pod naslovom: “Crna magija pod lupom šerijata” (2019)
 • knjiga, autorsko djelo, pod naslovom: “Rijeka tvog života” (način klanjanja po četiri mezheba i savremenoj ulemi) (2020)
 • knjiga, autorsko djelo, pod naslovom: “Deset zlatnih pravila hifza” (2021)
 • 2011-20. god. websajt www.zijadljakic.ba sa preko 1000 odgovora na pitanja o islamu iz raznih oblasti.
 • Youtube kanal „dr. Zijad Ljakić“ sa preko 1000 video-predavanja i isječaka.
 • FB stranica: Zvanična stranica dr. Zijad Ljakić.

Back to top button