TEKSTOVI

DA LI SU SVA ISKUŠENJA KOJE IMAMO KAZNA ZBOG NAŠIH GRIJEHA

Pogrešno je mišljenje i tumačenje da svi musibeti, iskušenja i belaji koji nas zadese na dunjaluku da su isključivo zbog naših grijeha i da su oni kazna za grijehe. Da to nije tačno u općem obliku ukazuju sljedeće stvari:
Prvo- to je oprečno šerijatskim tekstovima Kur’ana i suneta koji govore o tome, o čemu će biti govora u nastavku
Drugo- ako bi to bilo tačno, onda bi ispalo da su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odabrani ashabi, učenjaci i imami ovog ummeta bili najveći griješnici zbog mnoštva iskušenja koja su imali u dunjalučkom životu, što je dovoljan argument koji ukazuje na ništavnost ove tvrdnje

Treće- po ovom tumačenju, ispalo bi da vjernici koji ustrajavaju u griješenju a Allah im povećava dunjalučke blagodati, a što se naziva istidradžom, su najbolji vjernici jer nemaju iskušenja i ne kažnjavaju se iskušenjima za grijehe već suprotno tome, a što je batil a ovo je stanje suprotno od te tvrdnje.

Šerijatski tekstovi Kur’ana i suneta ukazuju da se dunjalučka iskušenja i musibeti mogu svrstati u četiri kategorije:
Prva kategorija- musibet, ispit imana.
Ova vrsta musibeta zadesi svakog ko tvrdi da je vjernik. Kaže Uzvišeni: “Zar misle ljudi da će biti ostavljeni kad kažu ‘Mi smi vjernici’ i da neće biti iskušavani. Mi smo iskušavali i one prije njih da bi Allah znao (da bi se pokazalo) one koji su iskreni i da bi znao (da bi se pokazalo) one koji lažu.(El-Ankebut 2,3)
Druga kategorija- musibet, vraćanje Allahu.
Ova vrsta iskušenja se odnosi na vjernike koji su u gafletu (nemaru) i ustrajavaju u griješenju, pa ih Allah zbog svoje milosti prema njima iskuša raznim bolestima, nedaćama i slično, da bi ih podsjetio na sebe, vratio vjeri, pa da ostave grijehe i budu pokorni. Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog: “Dobro koje ti se desi to je od Allaha, a musibet koji te pogodi, sam si ga zaslužio”. (En-Nisa, 79) i riječi Uzvišenog:” Kakav god vas musibet zadesi, to je zbog grijehova koje ste radili, a On mnoge i oprosti.”(Eš-Šura, 18)
Treća kategorija- musibet, povećanje deredža i čišćenje od grijeha.
Ovakve vrste musibeta i nedaća ne zadesi osim prave, istinske mumine, one koji doslijedno praktikuju vjeru. Kaže Uzvišeni:”Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje, malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i plodove. A ti obraduj izdržljive”. (Bekara, 155)
Dokazi iz sunneta za ovo su sljedeći hadisi:
-Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Muslimana ne zadesi umor, niti musibet, ni briga, tuga, ni neprijatnost niti tjeskoba, čak trn koji ga ubode a da mu to neće biti kefaret za njegove grijehe”. (Muttefekun alejhi)
-Od Ibn Mesuda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Nema muslimana kojeg zadesi bolest ili nešto drugo a da mu Allah njome ne umanji grijehe kao što sa drveta otpadaju listovi. (Muttefekun alejhi)
-Od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:” Kome Allah želi dobro izloži ga musibetima”. (Buharija)
-Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Veličina nagrade je prema veličini musibeta. Zaista Allah kada zavoli neke ljude stavi ih na iskušenje, pa ko bude zadovoljan imat će zadovoljstvo, a ko se rasrdi imat će srdžbu”. (Tirmizi, Ibn Madže)
Četvrta kategorija- musibet, kazna.
Ova vrsta musibeta zadesi kjafire, munafike i velike griješnike (kod kojih preovlađuje nepokornost Allahu iako su vjernici). Allah ih kažnjava ma dunjaluku zbog njihovih grijeha a i da bi bili ibret i pouka drugim ljudima. Na to ukazuju sljedeći ajeti: “I sve smo prema grijesima njihovim kaznili.. na neke vjetar pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli”. (El-Ankebut, 40)
“A oni mu nisu povjerovali (Semud svom Vjerovjesniku), već su je zaklali (kamilu) i Gospodar njihov ih je zbog grijehova njihovih uništio”. (Eš-Šems, 14)
“Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih, u Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava”. (El-Enfal, 52)
Prema tome, kada se nekome od nas dešava neki musibet, nevolja i slično, treba da preispita svoje stanje i da utvdi u koju kategoriju vjernika, gore spomenutu, on spada.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta