TEKSTOVI

GREŠKE U KORKUTOVOM PRIJEVODU (ZNAČENJA) KUR’ANA

Prijevod Kur’ana Besima Korkuta, koji je najrašireniji i najzastupljeniji kod nas, ima mnogo akidetskih grešaka kao i grešaka vezanih za šerijatsku terminologiju.
Što se tiče grešaka prijevoda Besima Korkuta sa akidetske strane, te greške u prijevodu ne treba da čude jer je sam prevodilac koristio kao osnovni tefsir na koji se vraćao prilikom prevođenja “El-Keššaf” poznatog muatezilskog učenjaka Zamahšerija. A njihova (muatezilska) akida odstupanja i zabludjelost je općepoznata iole obrazovanijem muslimanu, pa sa te strane i zbog tog razloga prijevod Besima Korkuta je došao sa mnogim akidetskim odstupanjima.
Nastojeći da pobjegne od opisivanja Uzvišenog Allaha osobinama koje su svojstvene Njegovim stvorenjima, a što oni nazivaju TEDŽSIM, naravno slijedeći muatezilska pogrešna tumačenja Allahovih svojstava Besim Korkut je upao u pogrešno tumačenje ili negiranje svojstava sa kojima Uzvišeni Allah sam sebe opisuje u Kur’anu, a to je oprečno akidi ehli sunneta vel džemata.
Od primjera pogrešnog prevođenja je sljedeće:
Sura El- Fedžr, 22: “I kada dođe naređenje Gospodara tvoga” a ispravno je: “Kada dođe Gospodar tvoj”.
Sura El-Bekare, 210: “Čekaju li oni da im Allahova kazna dođe iz vedra neba”, a ispravno je: “Čekaju li oni da im Allah dođe”.
Po muatezilima nije dozvoljeno opisati Allaha sa svojstvom kretanja, da on dolazi, te zbog toga ovako tumače ajet.
Sura Er-Rahman, 27: “Ostaje samo Gospodar tvoj” a ispravno je: “Ostaje samo lice tvoga Gospodara”.
Sura El-Kasas, 88: “Sve će osim Njega propasti” a ispravno je “Sve će osim lica Njegovog propasti”.
Muatezile negiraju svojstvo lica Uzvišenom Allahu.
Sura Taha, 5: “Milostivi koji upravlja svemirom svim”, a ispravno je: “Milostivi koji se na Arš uzdigao”.
Sura Ez-Zuhruf, 82: “Onaj koji svemirom vlada” a ispravno je “Gospodar Arša”.
Na svim mjestima u Kur’anu, to jest na sedam mjesta, gdje je došlo da se Allah uzdigao iznad Arša, on je preveo “vlada svemirom”. To je zbog toga što muatezile negiraju svojstvo uzdizanja iznad Arša.
U svim ajetima, to jest u oko četrdeset ajeta, u kojima je došlo: “Džennetske bašče kroz koje rijeke teku”, on prevodi: “Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći”, jer po muatezilskoj akidi džennet i džehennem još ne postoje, tj. još nisu stvoreni. I tako dalje.
Ovakvih primjera pogrešnog prevođenja ajeta zbog muatezilske akide je veoma mnogo i ako ne bismo računali ponavljanje istih grešaka, oni koji su odabrali i odobrili da se štampa ovaj prijevod između ostalih, biće odgovorni pred Allahom.
Najbliži i najispravniji prijevod Kur’ana na bosanski jezik je onaj koji se nalazi u skraćenoj verziji Ibn Kesirovog tefsira.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta