Ocjena dokumentovanje i komentar hadisaPropisi vezani za žene

„KOJA GOD ŽENA SKINE SVOJU ODJEĆU IZVAN MUŽEVE KUĆE …“ (tumačenje hadisa)

– Esselamu alejke we rahmetullahi.
Halalite šejh, jel može pojašnjenje našta se odnosi ovaj hadis ako je okej, da vas Allah nagradi. Aiša, radijallahu anha, kaže: “Koja god žena skine odjeću sa sebe u tuđoj kući – prekinula je sve veze sa svojim Gospodarem!” [ Sahih. Ebu Davud, br. 2006; Tirmizi, br. 2803 ] ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Tekst hadisa, rivajeti i ocjena

Ovaj hadis se prenosi od tri sahabijke:

Prvi – Od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Koja god žena skine svoju odjeću izvan muževe kuće prekinula je prekrivač između nje i Allaha“.

Bilježe ga Ibn Madže, Ahmed, Hakim, Bejheki, Ebu J’ala, Taberani u Evsatu, Dejlemi i Abdurrezak.

A u rivajetu kod Ebu Davuda, Timizija, Ibn Madže i Ahmeda je došlo: „Neće ni jedna žena skinuti svoju odjeću izvan muževe kuće a da neće prekinuti prekrivač koji je između nje i Allaha“.

Vjerodostojnim su ga ocijenili Hakim, Zehebi, Ševkani, Alabani i Šuajb Arnaut, a dobrim Tirmizi i El-Munziri.

Drugi – Od Ummu Derda’, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Koja god žena skine svoju odjeću izvan svoje kuće prekinula je prekrivač koji je između nje i Allaha“.

Bilježe ga Ahmed u dva rivajeta, u jednom ima slabosti zbog ravije Ibn Lehi’a, a drugi je vjerodostojan.

Treći – Od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Koja god žena skine svoju odjeću izvan svoje kuće Allah će prekinuti sa njom Svoj prekrivač“.Bilježe ga Ahmed, Hakim, Bejheki i Taberani u Kebiru. Slabim ga ocjenjuje Hejsemi zbog slabosti ravije Ibn Lehi’a, dobrim Šujab Arnaut a vjerodostojnim Albani, obojica na osnovu drugih rivajeta.

Prema tome, hadis je vjerodostojan. Ostaje da se vidi šta su učenjaci rekli o njegovom značenju.

Značenje hadisa

Muhaddis El-Munavi u svom djelu „Fejdul-kadir“ (3/136) pojašnjavajući značenje hadisa kaže: „’Skine svoju odjeću izvan muževe kuće’ je metafora njenog otkrivanja pred strancima (onima koji joj nisu mahremi) i neskrivanja stidnog mjesta od njih. ‘Prekinula je prekrivač između nje i Allaha’, jer je Uzvišeni spustio odjeću da one njome pokrivaju svoja stidna mjesta i to je odjeća bogobojaznosti. A kada se žene ne boje Allaha i otkriju svoja stidna mjesta prekinu prekrivač između njih i Uzvišenog Allaha.

Pa kao što je ona prekinula (tj. otkrila) svoj prekrivač, nije čuvala svoje lice i iznevjerila svoga muža tako Allah skloni prekrivač sa nje. Nagrada je srazmjerna vrsti djela“.

Isto tumačenje hadisa, samo u sažetije i kraće, muhaddis El-Munavi je naveo u svom drugom djelu „Et-Tejsiru“ komentaru „El-Džami’u es-sagir“ (1/408).

A kaže indijski učenjak Abdurrahman El-Mubarekfuri u komentaru Tirmizijevog „El-Džamija“ koji se naziva „Tuhfetul-ahvezi“ (8/71) komentarišući hadis: „’Skinuti svoju odjeću’, tj. sa kojom se pokriva, ‘a da neće prekinuti prekrivač’, tj. veo stida, ‘koji je između nje i Allaha“, jer je njoj naređeno da se pokrije i čuva da je ne vidi stranac (onaj ko joj nije mahrem). Takođe, one ne trebaju da otkrivaju svoja stidna mjesta kada su same, osim sa svojim muževima“.

Jemenski učenjak Es-Sane’ani u svojoj knjizi „Et-Tenviru“ (4/419), komentaru „El-Džami’u es-sagir“, pojašnjavajući značenje hadisa kaže: „‘Koja god žena skine svoju odjeću izvan muževe kuće’ je metafora njenog otkrivanja pred strancima (onima koji joj nisu mahremi) i neskrivanja stidnog mjesta od njih. ‘Prekinula je prekrivač između nje i Allaha“, tj. prekrivač sa kojim je Allah nju sakrio od njenih grijeha Svojim oprostom i prekrivanjem, jer je ona iznevjerila pa biva kažnjena srazmjerno vrsti svoga djela“.

Stalna komisija za fetve u Saudiji (17/224) u pojašnjenju značenja ovog hadisa kaže: „Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je htio reći da je ženi zabranjeno da bude nemarna u otkrivanja svoje odjeće izvan kuće njenog muža na način da joj se vidi stidno mjesto, te zbog toga bude optužena da je namjeravala nemoralno djelo i tome slično. A što se tiče skidanja njene odjeće na sigurnom mjestu, poput kuće njenih roditelja i onih koji su joj mahremi, radi promjene odjeće ili radi uzimanja zraka i tome sličnih dozvoljenih namjera koje su daleko od fitne, u tome nema smetnje“.

Prema tome, ovaj hadis nisu riječi Aiše, radijallahu anha, nego riječi Poslanika, sallahu alejhi ve sellem.

Takođe, prijevod hadisa koji si navela u pitanju, njegova zadnja polovina, tj. završetak: „Prekinula je sve veze sa svojim Gospodarem“, nije tačna.

Tačan prijevod je: „Prekinula je prekrivač koji je između nje i Allaha“.

Shodno gore spomenutom pojašnjenju značenja hadisa, pogrešno je doslovno i bukvalno shvatiti ovaj hadis, tj. da ženi nije dozvoljeno skinuti svoju odjeću izvan muževe (ili svoje) kuće.

Ispravno značenje hadisa je da se pod „skidanjem odjeće žene van muževe (ili svoje) kuće“ misli na njeno otkrivanje stidnog mjesta pred strancima (onima koji joj nisu mahremi), tj. zabranjeno je ženi da bude nemarna u otkrivanja svoje odjeće izvan kuće njenog muža tako da joj se vidi stidno mjesto.

A pod riječima da ako to učini da je „prekinula prekrivač između nje i Allaha“ misli se da je prekinula prekrivač sa kojim je Allah nju sakrio od njenih grijeha Svojim oprostom i prekrivanjem, te zbog te iznevjere biva kažnjena srazmjerno vrsti svoga djela.

Nema smetnje da žena skida svoju odjeću na sigurnom mjestu, poput kuće njenih roditelja ili onih koji su joj mahremi i slično, radi promjene odjeće, rashlađivanja i drugih sličnih dozvoljenih namjera koje su daleko od fitne.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta