TEKSTOVI

KOJOJ VRSTI MUSLIMANA PRIPADAŠ?

Potomci Adema, alejhisselam, se djele na dvije skupine.
Prva skupina su oni koji poriču proživljenje nakon smrti, polaganje računa i sve ostalo što se naziva ahiretskim životom. Ovo je skupina kjafira čije će boravište biti džehennem, a dok su živjeli na dunjaluku njihova glavna preokupacija je bila uživanje u dunjalučkom životu.
Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog:
“Oni koji se ne nadaju susretu sa nama, koji su zadovoljni dunjalučkim životom, koji su u njemu smireni i oni koji su prema Našim dokazima ravnodušni – prebivalište njihovo biće Džehennem zbog onoga što su radili.”
(Junus, 7-8)
Druga skupina su oni koji potvrđuju proživljenje nakon smrti, polaganje računa, nagradu ili kaznu, itd. To su oni koji su se odazvali poslanicima i vjerovjesnicima.
Sljedbenike ummeta, Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, Uzvišeni Allah u Kur’anu dijeli na tri vrste: oni koji sebi zulum čine, ekonomične (proračunate) i one koji prednjače u hajratima, Allahovom dozvolom.
Kaže Uzvišeni: “Mi smo učinili da Knjigu (Kur’an) naslijede naši robovi koje smo Mi izabrali.. Od njih su oni koji su se prema sebi ogriješili i oni koji su ekonomični (proračunati) i oni koji Allahovom dozvolom nadmašuju u dobrim dijelima druge, a to je velika blagodat.” (Fatir, 32)

Oko tumačenja ove tri skupine, mufessiri imaju poznato razilaženje. Pred nama je jedno od tumačenja koje je naveo Ibn Redžep u knjizi Džami’u el-ulumi vel-hikemi. (str 615-617)

Prva vrsta muslimana- oni koji sami sebi nepravdu čine. U ovu skupinu ulaze većina muslimana uopćeno, a to su oni koji se prepuste ukrasima i ljepotama dunjalučkog života, stječu ga na haram način ne mareći za to i troše ga u haramima, dunjaluk im je najveća briga u životu, zbog njega se ljute i zbog njega su zadovoljni, zbog njega prijateljuju i zbog njega se spore sa drugima.
Njihovo globalno stanje je da mnogo griješe prema Allahu, prelaze granice u neizvršavanju vadžiba i činjenju harama, glavna im je stvar kako dobro živjeti na dunjaluku a sporedna rad za ahiret.

Druga vrsta muslimana- Ekonomični (proračunati).
To su oni koji stječu dunjaluk na halal način, trude se da izvršavaju vadžibe i ostavljaju velike grijehe zatim daju sebi oduška u udovoljavanju strastima i uživanju na ovom svijetu. Shodno njihovom prepuštanju dunjaluku toliko im se umanjuju deredže na ahiretu.

Treća vrsta muslimana- oni koji nadmašuju druge u hajratima Allahovom dozvolom. To su oni koji su razumjeli smisao boravka na dunjaluku i rade shodno tome. Znaju da ih je Allah nastanio na zemlji kako bi ih iskušao, ko će bolja djela raditi. Pa pošto su razumjeli da je to cilj dunjaluka glavna im je briga da se opskrbe na njemu za ahiret koji je pravo i stvarno boravište. Uzimaju od dunjaluka koliko je dovoljno musafiru na putovanju. Kao što kaže Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu: “Šta ja imam sa dunjalukom, primjer mene prema dunjaluku je poput onog koji putuje jašući na jahalici, odspava kajlulu u hladu drveta, zatim ode i napusti to drvo.” (Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed) I oporučio je skupini ashaba da im udio dunjaluka bude opskrba musafira. A oporučio je Ibn Omeru, radijallahu anhuma, da bude na dunjaluku kao stranac u nekom mjestu ili putnik i da sebe računa od stanovnika kaburova. (Buharija)

Pripadnici ove vrste muslimana su na dva stepena:
Prvi stepen- oni koji svoj dunjaluk svedu na ono koliko je potrebno samo da prežive, a ovo je stanje mnogih zahida.
Drugi stepen- oni koji daju sebi ponekad oduška u konzumiranju dozvoljenih dunjalučkih blagodati kako bi sebe ojačali time da bi bili aktivniji i jači u dobrim djelima.
Mumin kada zanijeti činjenjem dozvoljene blagodati jačanje u pokornosti postane mu uživanje te blagodati pokornost za koju biva nagrađen.
Kao što kaže Muaz Ibn Džebel, radijallahu anhu: “Ja nijetim nagradu u mom spavanju kao što nijetim za noćni namaz.” T ojest, on spavanjem namjerava da ojača tijelo za noćni namaz na kraju noći, pa nijeti da ima nagradu za spavanje kao što ima za klanjanje.
A Allah daje tevfik kome hoće!

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta