TEKSTOVI

STAVLJANJE RUKE NA KUR’AN PRILIKOM ZAKLINJANJA

Neki muslimani prilikom zaklinjanja Allahom ili Kur’anom, ako je u pitanju neka bitnija životna stvar, poput ostavljanja duhana, ili riješavanja nekog spora među supružnicima da bi zaklinjanje učinili jačim, težim i daljim od laganja, donesu Kur’an, stave ruku na njega i zakunu se Allahom ili Kur’anom za određenu stvar.
Da li ova praksa stavljanja ruke na Kur’an pri zaklinjanju ima osnova u šerijatu? Šta kažu učenjaci o ovoj temi?
Nije potvrđena od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od bilo koje ashaba ova praksa, zato je bliže da je ovo novotarija jer se zakletva broji zakletvom samim zaklinjanjem tako da nema potrebe stavljati ruku na Mushaf.
Prenosi se od nekih učenjaka šafijskog mezheba zaklinjanje tzv. težom zakletvom (JEMIN MUGALLEZA) tj. da se pri zaklinjanju kod kadije donese Mushaf i stavi ruka na njega kako bi to odvratilo prevarante, zulumćare i kršitelje propisa od laganja.
Navodi Kurtubi u svom tefsiru (6/354) da je malikijski učenjak Ibn el-Ahebi rekao da je to novotarija i da tu praksu niko od ashaba ne navodi. Hanbelijski učenjak Ibn Kudame (El-Mugni, 12/119) negira ovu praksu riječima: “Ovo (stavljanje ruke na Kur’an pri zaklinjanju) je dodatak na ono što je naredio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom zaklinjanja a što je bila praksa pravednih halifa i njihovih kadija, dodatak za koji nema dokaza ni argumenta na koji se oslanja. Ne ostavlja se praksa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba zbog prakse Ibn Mazina (šafijskog učenjaka i kadije koji je prvi uveo ovu praksu) i drugih.”
Prema tome, neki učenjaci to dozvoljavaju, druga skupina smatra novotarijom a treća da nema osnova, da nije bila praksa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti ashaba i da to ne treba činiti.
A što se tiče samog zaklinjanja prilikom stavljanja ruke na Kur’an, ono može imati tri oblika:
Prvi- da se zakune Allahom ili nekim od njegovih imena, to je ispravno i propisano (zaklinjanje a ne postupak)
Drugi- da se zakune Kur’anom, to je dozvoljeno ako se misli na Kur’an kao Allahov govor jer je Allahov govor, Allahovo svojstvo. (zaklinjanje a ne postupak)
Treći- da se zakune Kur’anom koji je pod njegovom rukom, to nije dozvoljeno jer taj Kur’an je knjiga koja se sastoji od korica, listova i mastila, a sve je to ono što je Allah stvorio
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta