AKIDA

BAVLJENJE NUMEROLOGIJOM

Riječ numerologija je složenica od latinske riječi numerus što znači broj i grčke riječi logos što znači nauka, pa se tako može definisati kao znanost o brojevima. Međutim, pojam numerologije se odnosi na bilo koji od mnogih zakona, tradicija i vjerovanja u mističku ili ezoteričku vezu između brojeva i materijalnih stvari i živih bića.

Tačnije, numerologija se danas najčešće veže za okultne znanosti, zajedno sa astrologijom i sličnim metodama vidovnjaštva, čarobnjaštva i magije. Numerologija i numerološka vidovnjaštva bile su popularne među raznim matematičarima, poput Pitagore ali se vremenom prestala ubrajati u sastavni dio matematičkih znanosti tako da je većina znanstvenika smatra pseudomatematikom. Da se primijetiti da je povijest numerologije prošla isti razvoj razdvajanja od čiste nauke poput razdvajanja astronomije od astrologije i hemije od alhemije.

Sa druge strane, veza između brojeva i ostalog materijalnog i živog svijeta, tj. numerologija nije spomenuta ni u Kur’anu, niti Sunnetu, niti se njome bavio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ni ashabi, ni tabi’ini, ni selef, niti imami ovog Ummeta.
Prema tome, dovoljna je samo ova stvar da se numerologija svrsta i ubraja u nenaučnu disciplinu poput astrologije, tj. nije priznata kao naučna disciplina, a sa strane Šerijata i Islama nije joj pridat nikakav značaj niti išta ukazuje na nju, da se jedan musliman ne bavi njome i da ne troši vrijeme na nju. A kada se tome dodaju još neke druge sporne stvari sa strane Šerijata onda će biti sasvim jasno kakav stav treba imati jedan musliman prema ovoj disciplini.

Naime, suština ideje numerologije se zasniva na postojanju veze između brojeva kao apstraktnog (zamišljenog) svijeta i materijalnih stvari i živih bića. Postojanje ove veze u šerijatskim tekstovima Kur’ana i Sunneta nije potvrđeno. Takođe, nauka nije dokazala postojanje ove veze čime dolazimo do vrlo bitne činjenice a to je da sama suština i bit ove nenaučne discipline je poljuljana u osnovi.

A to nas dalje vodi u to da je ona više proizvod mašte, naklapanja, slučajnih podudarnosti, proizvoljnog tumačenja i slično. A da je ovo tačno ukazuje i to da se kod različitih naroda i raznoraznih numerologa različito tumače jedni te isti brojevi, što znači da numerologija nije zasnovana na jasnim logičkim pravilima, nego je podložna subjektivnim proizvoljnostima i tumačenjima.

Pa tako naprimjer, broj 0 – znači sve i ništa, 1- individua i agresor, 2 – ravnoteža, zajednica i primanje, 3 – komunikacija, interakcija, neutralnost, 4 – stvaranje, 5 – djelovanje, 6 – reakcija, odgovornost, 7 – misao, svijest, 8 – moć, žrtvovanje, 9 – ostvarenje, završetak, 10 – ponovno rođenje. Dok kod Kineza brojevi imaju sljedeća značenja: 1 – sigurno, 2 – lahko, 3 – živo, 4 – smrt, tj. nesretan je broj, 5 – osobnost, ja, ništa, nikad, 6 – lahko i glatko, 7 – zajedno, 8 – iznenadna sreća, prosperitet i 9 – vremenski dugo. Iz ovoga primjera tumačenja brojeva vidimo da njihovo tumačenje nije zasnovano ni na kakvoj logici, pravilima niti normama što dovoljno ukazuje na neutemeljenost ovih tumačenja.

Od spornih momenata numerologije je korištenje numerologije kao sredstva za predviđanje budućih događaja, a tvrditi da neko poznaje gajb, tj. ono što će se desiti u budućnosti je kufr u Islamu, te nema sumnje u zabranjenost ove upotrebe numerologije, jer Uzvišeni kaže: “Reci: “Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti” (En-Neml, 65).

Sljedeći sporni momenat nekih numeroloških tumačenja je u pokušaju povezivanja između numerološkog tumačenja imena i datuma rođenja nekog čovjeka i njegovih karakternih osobina i sklonosti, tj. da se iz imena i datuma rođenja analizira i definiše karakter. A ovo nas naravno vodi u svijet astrologije i horoskopa čija šerijatska spornost bi trebala biti poznata svakom muslimanu.

A ono što je najspornije u numerologiji sa strane rasprostranjenosti tih uvjerenja i shvatanja je svakako vjerovanje da određeni brojevi ili kombinacije brojeva donose sreću, dok drugi brojevi i njihove kombinacije donose nesreću. Pa tako na primjer, uvriježeno je kod ljudi da broj 7 donosi sreću, a broj 13 nesreću, a primjer sretnih kombinacija brojeva su 168 koji ima značenje: “put prosperiteta ili uspjeti zajedno”, tako mnogi telefonski brojevi posebnih usluga u Kini počinju ovim brojevima radi sreće, takođe mnoge firme koriste ovaj broj u samom svom nazivu.
Dok broj 518 znači: “ja ću uspjeti”, a broj 5189 znači: “uspijevati ću dugo”, a 516289 znači: “krenuću dugim, lahkim i uspješnim putem”, a broj 5918 znači: “uspjeću brzo”. Dok broj 888 znači “prosperitet 3x”.

Ispravno je da nema nikakve veze između brojeva i sreće ili nesreće, samo uvjerenje da određeni brojevi, dani u sedmici, mjeseci u godini ili boje donose nesreću, potpada pod šerijatski zabranjenu zloslutnju, poznatu pod imenom “tetajjur”. Vezanje određenih pojava, stvari i živih bića, poput popračenja Sunca i Mjeseca, razbijanja ogledala, prelaske crne mačke preko puta, pa i brojeva, dana, odjeće i slično sa lošim ishodom i završetkom, odnosno uvjerenje da ove stvari donose nesreću, je šerijatski zabranjeno, a isto tako zdrava pamet i razum to odbija.
Da je zloslutnja zabranjena ukazuju mnogi šerijatski tekstovi:

– Hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Nema epidemije, niti zloslutnje, a sviđa mi se optimizam”, pa rekoše: A šta je optimizam? A on odgovori: “Ugodna riječ”.
– Hadis kojeg bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zloslutnja je širk”, hadis ocjenjuje vjerodostojnim šejh Albani.

– Hadis kojeg bilježi Taberani u svom “Kebiru” od Imrana Husajna, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije od nas ko je zloslutan i ko traži da mu neko drugi zloslutnjom tumači, ko proriče i ko traži da mu se proriče, niti ko pravi sihr i traži da mu se pravi sihr”. Šejh Albani ovaj hadis ocjenjuje vjerodostojnim.
– Hadis kojeg bilježi Ahmed od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onoga koga odvrati zloslutnja od neke namjere učinio je širk”, pa su upitali: O Allahov Poslaniče, kako da se otkupi od toga? Pa je rekao: “Da neko od vas kaže: ALLHUMME LA HAJRE ILLA HAJRUKE VE LA TAJRE ILLA TAJRUKE VE LA ILAHE GAJRUKE”. Hadis vjerodostojnim ocjenjuje Albani a dobrim Šuajb Arnaut.

Znači, nije dozvoljena zloslutnja sa bilo kojim od brojeva, a ko to uradi učinio je zabranjenu zloslutnju za čiji kefaret treba da izgovori ono što je spomenuto u hadisu.
Prema tome, numerologija je pseudonaučna disciplina, poput astrologije i alhemije, što znači nije naučno priznata disciplina. Isto tako, šerijatski nije potvrđena niti se iko njome bavio od prvaka ovoga Ummeta.

Sa druge strane, veza između brojeva i materijalnih stvari i živih bića nije naučno, niti šerijatski, niti razumski potvrđena, niti je zasnovana na nekim logičkim pravilima i normama, nego je više proizvod mašte, imaginacije, proizvoljnog nagađanja i tome slično.

Uz sve to, samo bavljenje numerologijom u sebi sadrži šerijatski sporne stvari, poput proricanja sudbine na osnovu tumačenja kombinacija raznih brojeva, određivanje karakternih osobina ljudi na osnovu numerološkog tumačenja imena i datuma rođenja, kao i uvjerenje da određeni brojevi i njihove kombinacije donose sreću ili nesreću a sve ovo je oprečno islamskoj akidi i šerijatski zabranjeno.

Znači, bavljenje numerologijom je uzaludno gubljenje vremena znajući za njenu nenaučnu i nešerijatsku zasnovanost. A bavljenje numerologijom sa uvjerenjem i ubjeđenjem u njenu ispravnost je šerijatski zabranjeno, a čak u nekim stvarima može odvesti u kufr, poput toga kada se njome proriče sudbina i slično. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta