AKIDA

DA LI JE IBN TEJMIJJE ZAGOVARAO DA ĆE DŽEHENNEM NESTATI (tj. da nije vječan)?

PITANJE: Selam alejkumu, šejhuna naš. Neki koji pljuju po časti imama ibn Tejjmije r.a vele da je on zagovarao da će Džehennem nestati. Da li je to tačno i kako im odgovoriti na tu spletku?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Prvo:

Ispravan stav oko vječnosti Dženneta i Džehennema, njihovog nestanka i prestanka, je da su vječni, da neće nestati niti prestati. Na ovo ukazuju argumenti Kitaba i sunneta. Ovo je stav Ehlu sunneta i selefa ummeta. Stav suprotan ovome je slab iako se pripisuje nekim učenjacima Ehlu sunneta (među njima ashabima) pored novotara koji su ga zastupali.

Drugo:

Pripisivanje Ibn Tejmijji da je zastupao mišljenje da će Džehemmem nestati i da nije vječan nije ispravno ni tačno. Oni koji tvrde suprotno, neka nam navedu knjigu (sa br. stranice) gdje je to rekao.

Njegov stav je da je Džehennem vječan i da neće nestati. On je ovo naglasio u nekoliko svojih knjiga.

Rekao je u knjizi Medžmu’ul-fetava (18/307): „Složni su selef ovog ummeta, njegovi imami i ostali sljedbenici Ehlu sunneta da neka (Allahova) stvorenja neće skroz nestati ni prestati (postojati), poput Dženneta, Vatre (Džehennema), Arša i drugih stvorenja. Niko nije rekao da će sva stvorenja nestati osim skupina novotara skolastičara (kelamista), poput Džehma ibn Safvana, mu’atezila i drugih koji se sa njim u tome slažu. A ovo mišljenje je batil (ništavno) i oprečno Allahovoj knjizi, sunnetu Njegovog Poslanika, i idžamu selefa ummeta i njegovih imama (učenjaka)“.

A kaže u svojoj knjizi Deru’ te’arudil-akli ven-nakli (2/358): „Kažu svi sljedbenici islama: Džennet i Vatra nemaju kraja, nego će neprestano postojati, također, stanovnoci Dženneta će neprestano uživati u Džennetu, a stanovnici Vatre će neprestano u Vatri biti kažnjavani, tome nema kraja“.

Isti stav navodi na mnogim drugi mjestima u svojim knjigama. Vjerovatno greška pripisivanja ovog stava Ibn Tejmijji, tj. da Džehennem nije vječan, dolazi od toga što se od njega prenosi da je navodio stavove učenjaka po ovom pitanju, kao što je to učinio Ibnul-Kajjim u knjizi Hadil-ervah. A nema nigdje da je on zastupao ovaj slabi stav osim što mu to pripisuju njegovi protivnici.

Oni koji tvrde da je bio na tom mišljenju, neka navedu njegovu knjigu u kojoj je to rekao. Ono što je u njegovim knjigama, to je zastupanje stava o neprolaznosti Džehennema i naglašavanje da je to bilo mišljenje selefa i imama ovog ummeta.

Stav o prolaznosti Džehennema se pripisuje Omera, Ibn Abbasu, Abdullah ibn Amru, radijallahu anhum, Ibnul-Kajjimu i drugima. Šejh Albani je analizirao predaje spomenutih ashaba i utvrdio da od toga nije ništa vjerodostojno. A Ibnul-Kajjim je u svojoj knjizi El-Vabil es-sajjib (str. 20) jasno potvrdio stav selefa da Vatra neće nestati.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta