AKIDAImanPITANJA I ODGOVORI

DA LI POSTOJE DRUGI SVJETOVI MIMO OVOG NAŠEG?

– Selam alejkum. Da li postoji još svijetova sem ovog našeg na Zemlji? Allah swta je Gospodar svih svjetova, da li se to odnosi na ljudski, džinski i šejtanski svijet ili se tu misli na neke druge svjetove u kosmosu?
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Odgovor na ovo pitanje se vraća na kur’anske ajete u kojima su spomenute riječi “RABBUL-ALEMIN”, tj. Gospodar svjetova. U Plemenitom Kur’anu ove riječi su spomenuta u četrdeset ajeta, s tim da mufesiri tumače njihovo značenje u suri Fatiha jer je to prvo mjesto gdje se ona spominje u Kur’anu.

Pa tako Ibn Kesir u svom tefsiru, prvo pojašnjava da je riječ ALEMIN u arapskom jeziku množina od riječi ALEM koja znači sve ono što postoji mimo Allaha, dželle še’nuhu, te da riječ ALEMIN (svjetovi) obuhvata sve vrste stvorenja na nebesima i Zemlji, na kopnu i moru, kao i da se svako stoljeće i svaka generacija nazivaju svjetovima.

Nakon toga Ibn Kesir navodi stavove učenjaka, počev od ashaba pa nadalje, šta se sve ubraja u te svjetove. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, se prenosi da su svjetovi ustvari sva stvorenja na nebesima i na Zemlji i ono što je između nih, od onoga što znamo i onoga što ne znamo.

Takođe, od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, se prenosi da se misli na svijet džina i svijet ljudi. Arapski gramatičari El-Fera’a i Ebu Ubejd smatraju da se pod ovim svjetovima misli samo na ona stvorenja koja su razumna a to su ljudi, džini, meleci i šejtani i da se ne kaže u arapskom jeziku za životinje da su ALEM, tj. svijet. Slično kažu Zejd ibn Eslem i Ebu Amr ibn Ala’, da se pod tim svjetovima misli na sve ono što ima dušu koja traži rizk. Kaže Katade za te svjetove da je svaka vrsta svijet.

Od nekih učenjaka se prenosi da su i brojem odredili te svjetove poput Ebul-Alije, Sejjid ibn Musejjiba, Mukatila, Vehb ibn Munebiha, jedni kažu da je hiljadu svjetova, 600 u moru a 400 na kopnu, drugi kažu da je 80 000 svjetova, treći da je 40 000 svjetova.

S tim da se može reći da za brojčano navođenje nema dokaza. Kaže učenjak Zedždžadž da su ti svjetovi sve ono što je Allah stvorio na Dunjaluku i na Ahiretu.

Imam Kurtubi je ovo mišljenje ocijenio ispravnim jer ono obuhvata sve ono što je stvoreno, a ujedno se na to odnose riječi Uzvišenog: “A ko je Gospodar svjetova?” – upita faraon. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete” – odgovori on” (Eš-Šuara, 23-24).A ovo zadnje je najbliže istini, a Allah zna najbolje.

Prema tome, pod riječima Uzvišenog “Gospodar svjetova” se misli na ljudski svijet, džinski (u što ulazi šejtanski), svijet meleka i sve ono što je Allah stvorio na Dunjaluku i na Ahiretu.

A što se tiče nekih svjetova u kosmosu, o tome nas Uzvišeni Allah nije obavijestio. A ako i postoje ti svjetovi i oni potpadaju pod značenje ajeta u kojem je došlo da je Allah Gospodar svjetova, jer sve što je mimo Allaha je stvoreno. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta