FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

DOKAZ DA FATIHA NIJE RUKN I ŠART VALJANOSTI NAMAZA

– Esselamu alejkum.
Da li se hadis “Ko bude klanjao za za imamom, imamovo učenje je i njegovo učenje” penje na stepen hasen hadisa zbog mnoštva predaja iako su sve slabe? Ako je tako da li to može biti dokaz nekima da Fatiha nije rukn namaza, tj. da je imamovo učenje i učenje muktedije i kad se uči na namazima i kad se uči u sebi.
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ovaj hadis se prenosi od osam ashaba: od Džabira, Ibn Omera, Ebu Se’ida El-hudrija, Ebu Hurejre, Ibn Abbasa, Ibn Mes’uda, Enesa i Alije, radijallahu anhum. Sve ove rivajete naveo je Darekutni u svom “Sunenu” i sve ijedan rivajet ocijenio slabim.

Takođe, od učenjaka koji su sve ove rivajte ocijenili slabim su: Buharija, Ibnul Dževzi, Medždudin ibn Tejmije, Ibn Kesir, Nevevi i mnogi drugi.

Takođe, od učenjaka hanefijskog mezheba koji su ove hadise ocijenili slabim jedan od najučenijih hanefija u hadisu Ebu Musa Er-Razi, s tim da on kaže da se oni (hanefije) u ovoj mes’eli oslanjaju na predaje od ashaba a ne sam hadis.

Kaže Ibn Hadžer u “Fethu” (2/285) o ovom hadisu: “Hadis je slab kod hafiza hadisa”, a u “Telhisul habir” (1/569): “On (ovaj hadis) ima rivajete od skupine (ashaba) a svi su slabi”.

Prema tome, ovaj hadis u svim njegovim rivajetima je veoma slab i ne može se dignuti na stepen dobrog (hasen) hadisa skoro kod svih muhaddisa, osim kod nekih hanefijskih učenjaka. Pa tako ovaj hadis ne može biti dokaz za neučenje i šutnju muktedije pri klanjanju iza imama.

Međutim, hadis sa kojim se može dokazivati da Fatiha nije rukn i šart valjanosti namaza (nego da je samo vadžib) je hadis kojeg bilježi Muslim u svom sahihu: “Ko ne prouču Fatihatul-kitab (Fatihu) namaz mu je HIDADŽ (tj. krnjav)”, ravija hadisa je pojasnio da “hidadž” znači “nakis”, tj. KRNJAV ILI MANJKAV.

A namaz koji je krnjav ili manjkav nije pokvaren, naravno shodno tumačenju, nego nema potpunu nagradu tj. to je namaz sa manjom nagradom ali je ispravan.

Naravno, oko pitanja Fatihe da li je njeno učenje rukn namaza je poznato razilaženje među učenjacima mezheba što nije namjera da se obrađuje u ovom pitanju.

Ovo je po meni presudni hadis koji presuđuje da izostavljanje Fatihe i njeno neučenje ne kvari namaz, tj. da ona nije šart valjanosti namaza nego da je njeno učenje vadžib te da onaj ko je namjerno izostavi griješan ali ne mora ponoviti namaz. A Allah zna najbolje.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta