AKIDA

GOVOR ŠEJHA IBN USEJMINA O ”ALLAHOVOM LICU” U ŠERIJATSKIM TEKSTOVIMA

PITANJE: U komentaru „El-Akida el-vasitijje“ (str. 182), poglavlje „Svojstvo Allahovog lica“, kaže šejh Ibn Usejmin sljedeće: „Ako pitaš: da li svaka riječ ‘LICE’ koja je došla (u šerijatskim tekstovima) spojena sa imenom Allah znači Allahovo lice koje je od Njegovih svojstava?

ODGOVOR:
To je osnova, kao što je u riječima Uzvišenog: „I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći Njegovo LICE“ (El-En’am, 52), „Neočekujući da mu zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi LICE Gospodara svoga Svevišnjeg stekao, i on će zbilja zadovoljan biti“ (Ed-Duha, 19-21).

Osnova je da riječ lice koja se doda uz ime Allah znači ALLAHOVO LICE koje je svojstvo od Njegovih svojstava.

Međutim, mufessiri se razilaze oko riječi (lice) u riječima Uzvišenog: „Allahov je istok i zapad, kud god se okrenete, pa tamo je Allahovo LICE“ (El-Bekare, 115). Neki kažu da ovde lice znači strana. … Međutim, ispravno je da riječ lice ovdje znači stvarno Allahovo lice“.

Na drugom mjestu u istoj knjizi kaže (str. 179):

„Od naše akide je da potvrđujemo da Allah ima stvarno lice, to uzimamo iz riječi Uzvišenog: „I ostaje lice tvoga Gospodara, Veličanstvenog i Plemenitog“ (Er-Rahman, 27).

I kažemo da ovo lice ne sliči licima stvorenja zbog riječi Uzvišenog: „Ništa Mu nije slično“ (Eš-Šura, 11).

I ne znamo kakvoću ovog lica zbog riječi Uzviešnog: „A oni znanjem Njega ne mogu obuhvatiti“ (Taha, 110).“

Zatim, u svom Komentaru Rijadussalihina (Šerhu rijadissalihin, 1/23), prilikom komentara na šesti hadis, šejh Ibn Usejmin je pojasnio značenje teksta hadisa „tražeći sa njim (djelom) Allahovo lice“. On kaže:

„Njegove riječi ‘tražeći sa njim Allahovo lice’; tj. sa njim (djelom) ciljaš ALLAHOVO LICE, ulaskom u Džennet i gledanjem Njega, subhanehu ve te’ala, u njemu. Jer će stanovnici Dženneta, da mene i vas Allah učini od njih, gledati Allaha, subhanehu ve te’ala, svojim očima kao što gledaju Sunce kada je vedro nebo bez oblaka i kao što gledaju Mjesec kada je on pun, tj. oni će to sigurno vidjeti“.

Znači, ne tražeći Allahovo zadovoljstvo niti Allahovu nagradu, već Allahovo lice.

Ve billahi tevfik.

 

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta