TEKSTOVI

GREŠKE TAKVIMA (vaktija) U SABAH I JACIJI NAMAZU

Zašto vaktija 14.6?

Od veoma opasnih i teških savremenih problema muslimana su greške postojećih takvima u vremenima nastupanja sabah i jacije namaza.
Ovaj problem odstupanja u klanjanju sabah namaza, koji se klanja po Lažnoj zori, bio je prisutan prije pojave savremenih takvima. Naime, o greški učenja ezana i klanjanja sabah namaza prije nastupanja Prave zore govorili su malikijski učenjak el-Karafi (umro 684. godine po Hidžri) u knjizi El-Furuk (1/180) i šafijski učenjak Ibn Hadžer el-Askalani (umro 852. godine po Hidžri). Kaže Ibn Hadžer: „Upozorenje: Od ružnih novotarija koje su uvedene u ovo vrijeme je učenje drugog ezana (sabahskog) u Ramazanu prije zore za trećinu sata (tj. 20 minuta)“ (Fethul-bari, 4/235).

Vrijeme nastupanja sabah i jacije namaza

Sabah namaz nastupa kada se iz pravca istoka na horizontu brda lijevo i desno pojavi crvenilo ili svjetlost koja osvjetljava horizont brda, što se u Šerijatu naziva Pravom zorom,a ne pri pojavi Lažne zore, tj. kada se pojavi crvenilo ili svjetlost vertikalno usmjerena prema sredini neba. Oko ovoga nema razilaženja među učenjacima.

U hadisu mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neka nikoga od vas ne spriječava ezan Bilala od sehura, jer on uči ezan noću da se vrati klanjač (noćnog namaza) i probudi spavač. Zora (tj. svjetlost) se ne pojavljuje ovako“, pa je pokazao prstima podigavši ih uvis i spustivši ih naniže (vertikalno), „Sve dok ne bude ovako“, pa je stavio kažiprste ruku jedan preko drugog, a zatim sa njima išaretio desno i lijevo (horizontalno).
U rivajetu kod Muslima je došlo: „Zora se ne pojavljuje ovako nego ovako“, (kaže Ibn Mes’ud, radijallahu anhu), (Prava zora je) horizontalna (svjetlost), a ne vertikalna.
Bilježi Muslim od Semurete ibn Džunduba, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neka vas ne obmane u sehuru ezan Bilala, niti ova vertikalna bjelina horizonta, (zora ne nastaje) sve dok se svjetlost ne raširi horizontalno“.
Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Postoje dvije zore: zora u kojoj je zabranjeno jesti, a dozvoljeno klanjati (tj. Prava zora). I zora u kojoj je zabranjeno klanjati, a dozvoljeno je jesti (tj. Lažna zora).“ Prenose ga Ibn Huzejme i Hakim, a ocijenili su ga sahihom. Sličan hadis bilježi Hakim od Džabira, radijallahu anhu, i dodaje za Pravu zoru (u kojoj je zabranjeno jesti, a dozvoljeno klanjati): „Ona se proteže horizontom“, a za Lažnu: „Ona je kao vučiji rep (tj. diže se vertikalno).“
Po većini učenjaka jacija namaz nastupa kada nestane „šefeka“ na zapadnom horizontu neba nakon zalaska Sunca. U hadisu od Ibn Omera, radijallahu anhuma, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je šta je „šefek“ rekavši: „Šefek je crvenilo.“ Bilježe ga Darekutni, Ibn Huzejme i drugi kao hadis mevkuf.

Kada je i kako nastao prvi takvim namaskih vremena?
Prvi takvim je napavljen 1908. godine u Egiptu, kada je Egipatska generalna uprava za istraživanje (EGAS) zadužila dvojicu Britanaca, stručnjaka iz oblasti astronomije, Meithe i Lehmanna, da sačine takvim. Prema tome, prvi takvim namaskih vremena među muslimanima je djelo dvojice nemuslimana, a što je rezultiralo da je početak sabah namaza utvrđen po astronomskoj zori tj. Lažnoj, a ne Pravoj zori. Prvi ko je upozorio na grešku slijeđenja ovog takvima je bio egipatski šejh Muhammed Rešid Rida. U svom tefsiru „El-Menar“ (2/184), nakon što je naveo da su pomjerili početak zore za post Ramazana 20 minuta naprijed, on kaže: „Obaveza je obavijestiti muslimane da je vrijeme prestanka sa jelom (na sehuru), koji vide u takvimima i novinama, stavljeno kako bi se ljudi upozorili na blizinu (Prave) zore sa kojom počinje post, a onaj ko jede i pije sve do pojave (Prave) zore u kojoj je namaz ispravan, pa makar do zadnje minute, njegov post je valjan“.
Ostala četiri poznata svjetska takvima su nastala poslije, njihovo pravljenje je povjereno stručnjacima iz astronomije koji nisu znali praviti razliku između Prave i Lažne zore (a vjerovatno su se oslanjali na egipatski takvim). Izuzetak među ovim takvimima je takvim ISNA (Sjeverna Amerika) koji je najbliži ispravnom, jer je kod njega ugao proračuna (Sunca ispod horizonta) za sabah i jaciju 15 stepeni.

U čemu je greška u poznatim svjetskim takvimima?
Poznati svjetski takvimi Ummul-kuraRabitaEGAS iz Egipta i Univerzitet u Karaćiju imaju grešku u UGLU PRORAČUNA nastupanja zore i jacije namaza. Pod uglom proračuna se misli na ugao pod kojim je Sunce ispod horizonta u odnosu na pravac posmatranja. Naime, nekoliko astronomskih instituta posmatranjem i istraživanjem na terenu je potvrdilo (o čemu će biti govora, inšallah) da se šerijatska Prava zora pojavljuje kada je Sunce ispod horizonta na 14,6 stepeni. Na osnovu toga, od poznatih takvima, takvim ISNA je najbliži ispravnom. A ostali takvimi, kod kojih je ugao proračuna 19,5 ili 18 stepeni, imaju veliko odstupanje u sabah namazu shodno godišnjem dobu i mjestu, jer je u njima nastupanje sabah namaza određeno po astronomskoj zori, tj. Lažnoj zori.

Ko je utvrdio greške takvima (u nastupanju sabah i jacije namaza)?
Od astronomskih stručnjaka i instituta koji su ustanovili ovu grešku takvima su sljedeći:
1- Nebil Jusuf Husejn, 1988. godina, u studiji „Dirasetuš-šefeki“ na engleskom jeziku predanoj na Univerzitetu El-Azhar. Ustanovio je da ugao proračuna prave zore treba biti 14,5 stepeni.
2- šejh Sulejman ibn Ibrahim es-Senejan, profesor na Univerzitetu el-Kasim, u studiji koja nije objavljena, vršio je posmatranje godinu dana te ustanovio da sabah po takvimu Ummul-kura nastupa 15 do 24 minute ranije, tj. prije Prave zore.
3- Abdulmelik Alijj el-Kulejb, astronomski stručnjak iz Kuvajta, 1997.godine napravio je studiju o „Ispravci vremena sabahskog ezana“ koju je obajavio časopis Medželletu-ezher. Po njemu, ugao proračuna Prave zore treba biti 16,3 stepena.
4- Nacionalni institut za astronomska istraživanja u Egiptu, nakon posmatranja i istraživanja je 2000. godine na simpoziju potvrdio greške takvima (u nastupanju sabah i jacije namaza), a da ugao proračuna Prave zore treba biti 14,5 stepeni. Učesnici i potpisnici ovog istraživanja su sljedeći sručnjaci: prof.dr. Isa Alijj Muhammed, prof.dr. Muhammed Ahmed Sulejman, dr. Emir Husejn Hasan, prof.dr. Munir Ahmed Hamdi, dr. Jasir Abdul-Hadi, dr. Abdulaziz Bekri i dr. Nebil Jusuf Husejn.
5- Institut za astronomska istraživanja u Saudiji (na Univerzitetu Kralj Abdulaziz), 2005. godine, nakon posmatranja i istraživanja, učesnici su potvrdili greške takvima i ustanovili da je ugao proračuna Prave zore 14,6 stepeni. Učesnici i potpisnici su: dr. Zekijj bin Abdurrahman el-Mustafa, dr. Ejmen bin Se’id el-Kurdi, prof. Abdulaziz el-Mermeši i dr. Mu’atez bin Nail Kurdi.

Učenjaci iz Šerijata koji su potvrdili greške takvima (u nastupanju sabah namaza)
Na spomenutu grešku takvima u nastupanju sabah namaza su upozorili mnogi učenjaci:
1- Muhammed Rešid Rida (preselio 1935.godine) Već smo naveli njegove riječi o greški takvima.
2- Tekijjuddin el-Hilali (preselio 1987.godine)
On kaže da je uzastopnim posmatranjem nastupa zore u Maroku utvrdio da „se vrijeme sabah namaza po takvimu ne slaže sa šerijatskim vremenom, i da muezzin uči ezan prije pojave šerijatske zore“. (Bejanu vaktu el-fedžri es-sadik, str. 2)
3- Džadul-hakk, muftija El-Azhara (preselio 1997.godine)
Sačinio je Komisiju od eksperata astronoma i učenih koji su dvije godine vršili posmatranje (1988.godine), a rezultat je bio greška takvima od 27 minuta. Međutim, preselio je na ahiret prije nego što je napravio konferenciju Istraživačkog kolegija na kojem je htio napraviti izmjenu takvima. (časopis Medžellehul-ezher, mart-april 1996., str. 1580)
4- Muhammed Nasiruddin el-Albani (preselio 2000.godine)
On kaže da je neprestano lično posmatrao pojavu zore od svoje kuće na brdu Hemlan (jugoistočni ‘Aman), i potvrdilo se da se ezan za sabah namaz uči ranije za 20-30 minuta od nastupanja Prave zore. (Silsila sahiha, 5/52)
5- Muhammed ibn Salih el-Usejmin (preselio 2001.godine)
U svom komentaru Rijadus-salihin (3/216, broj hadisa 1072) kaže da vrijeme sabah namaza po takvimu nije tačno, te na kraju zaključuje da treba odgoditi klanjanje sabah namaza za 20 ili 25 minuta (od onog po takvimu) kako bi bili sigurni da je nastupila Prava zora.
6- Mustafa el-Adevi, egipatski muhaddis.
Nakon što je govorio o greški učenja ezana prije Prave zore u nekim mjestima, on kaže: „Posmatrao sam u mom selu u Egiptu i ustanovio da se Prava zora pojavljuje nakon ezana po takvimu za oko 20 minuta. Posljedica ovoga su mnoge stvari: klanjanje namaza prije vremena, također, zabrana hrane i pića onome ko želi postiti“.
7- Adnan el-‘Ar’ur, sirijski šejh.
On kaže: „Ovo pitanje pratim već više od 25 godina i ustanovio sam sljedeće: da (u postojećim takvimima) nije napravljena razlika između dvije zore poznate u Šerijatu i astronomiji, Lažnoj i Pravoj zori. Lažna zora se pojavljuje 20 minuta, više ili manje, shodno godišnjem dobu“.
8- S’ad el-Haslan, prof. dr. ekspert islamskog prava u Rijadu.
U nekoliko navrata u pisanoj i video formi zadnjih desetak godina ukazivao je na grešku takvima Rabita i Ummul-kura (a ujedno i ostalih) u sabah namazu. On lično je sa skupinom učenjaka i studenata izlazio u pustinju i vršio posmatranja, a rezultat je bio greška takvima 20-30 minuta shodno godišnjem dobu, jer su računali po Lažnoj zori.
9- Sulejman ibn Ibrahim es-Senejan, i mnogi drugi učenjaci.

Argumenti onih koji smatraju da su postojeći takvimi ispravni
U suštini oni i nemaju argumenata, a oslanjaju se na sljedeće:
1- da su postojeći takvimi osnova, te da se rad po njima ne ostavlja zbog sumnje
2- da su ovo takvimi po kojima se radi godinama
3- ukazivanje na greške takvima stvara fitnu među muslimanima
4- postoje posmatranja koja potvrđuju ispravnost takvima

Ko je POSMATRANJEM potvrdio valjanost postojećih takvima?
Od emaneta je spomenuti ko je od pojedinaca i institucija potvrdio valjanost postojećih takvima.
1- El-Kadi Muhammed Hasan.
Vršio je posmatranje u periodu od 8 mjeseci 1984/85, rezultat je bio potvrda ispravnosti postojećeg takvima u Egiptu.
Komentar: Nema sumnje da je on potvrdio viđenje Lažne zore. Nije poznato kako, gdje i kada je vršio posmatranja. Još ako dodamo da je njegovo posmatranje oprečno onome što je velika grupa stručnjaka iz astronomije i Šerijata utvrdila greške takvima, onda je komentar nepotreban.
2- Komisija koju je zadužio šejh Bin Baz da provjeri tačnost takvima Ummul-kura.
Nakon posmatranja, komisija je potvrdila tačnost takvima. Međutim, šejh Abdulmuhsin el-‘Ubejkan je razgovarao sa članovima komisije i ustanovio da oni ne razlikuju Pravu od Lažne zore. A to znači da je njihovo posmatranje bilo promašaj. Nakon što je šejh el-Ubejkan obavijestio šejha Bin Baza o tome, tražio je od njega da ih ponovo zaduži, nakon što ih pouči o razlici između Lažne i Prave zore, da izvrše posmatranje. Međutim, predsjednik komisije je iz oholosti odbio daljnju saradnju. Kako se ovo završilo i na čemu- nije poznato. (El-Faik fi bejani el-fedžri es-sadik,str. 98)
3- Šejh Ebu Bekr el-Džezairi.
Osamdesetih godina prošlog stoljeća, izašao je jedanput sa nekoliko braće u Aleksandriji i utvrdio da Prava zora nastupa pet minuta poslije zore po takvimu. Isto se ponovilo u Maroku.
Komentar: Nije dovoljno izaći samo jednom, nego nekoliko puta u različitim vremenima i mjestima da bi se mogao napraviti sud o valjanosti takvima i vremenu nastupanja Prave zore.
4- Komisija Rijaseta IZ-a BiH.
Radi pripreme Takvima za 2017. u ljetnom periodu 2015. izvršeno je posmatranje na nekoliko lokacija sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja nastupa jacijskog i vremena sabah namaza. 7. Septembra 2016. komisija je ustvrdila da je jacijsko i sehursko vrijeme po Takvimu IZ-a tačno i ispravno.
Komentar: Oni su dokumentovano (fotografskim slikama) posvjedočili sami protiv sebe da ne znaju praviti razliku između Lažne i Prave zore, kao ni znak nastupanja vremena jacije namaza (nestanak crvenila na horizontu), pa je tako ovo istraživanje potvrdilo grešku Takvima IZ-a u nastupanju sabah i jacije namaza, baš suprotno od onoga što su izjavili i htjeli.
Detaljnije o tome vidi na ovom linku:
https://bit.ly/3g9GtMk

IZLAZ I RJEŠENJE
Istina je, a Allah zna najbolje, na osnovu gore navedenog o posmatranju, istraživanju i govoru astronoma i učenjaka, da su postojeći takvimi (izuzev takvima ISNA) pogrešni u određivanju početka sabah i jacije namaza.
Izlaz i rješenje za postojeće stanje sastoji se u sljedećem:
1- trajno rješenje: – formirati komisije za posmatranje sastavljene od stručnjaka iz oblasti šerijata i astronomije, te vršiti posmatranja sa ciljem rješenja ovog problema
– napraviti takvim po uglu posmatranja 14,6 (ili 14,5) stepeni na svjetskom nivou
2- privremeno rješenje:
– koristiti GODIŠNJU VAKTIJU za BiH koja je urađena po UP 14,6
(u izdanju U.G. Kurtuba) / ovo je najpreciznija vaktija u BiH
– Online vaktija po uglu 14,6 stepeni za gradove na Balkanu: http://vaktija.dev/ramazan
– koristiti takvim ISNA (Sjeverna Amerika) imajući u vidu malo odstupanje
– namjestiti aplikacije MUSLIM PRO i ATHAN na ugao 14,6 (ili 14,5)

NAPOMENA:
Posljedica greške takvima se praktično ogleda u klanjaju SABAH NAMAZA prije nastupanja namaskog vremena (za vrijeme Ramazana) a nastupanje namaskog vremena je šart valjanosti namaza po idžmau učenjaka. Na primjer, ove godine (2021) na početku ramazana (13.04) sabah namaz nastupa po takvimu IZ-a nastupa 29 minuta prije prave zore (po uglu proračuna 14,6), a na kraju ramazana (12.05) ta razlika je 37 minuta. Nema sumnje da je ovo opasna stvar, da se svjesno klanja sabah namaz prije nastupanja namaskog vremena iako se zna da postoji ta greška.

Molim Uzvišenog Allaha da popravi stanje i da ovo bude dokaz za nas a ne protiv nas.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta