TEKSTOVI

POJAVA „VEHABIJA“ U TURSKOJ I BOSNI u 17. i 18. stoljeću – drugi dio (prije rođenja i uticaja Muhammeda ibn Abdulvehhaba)

Pod ovim naslovom namjera mi je da se objavljivanjem teksta u nekoliko dijelova (tj. studije o Kadizadelijama) sazna i otkrije frapantna činjenica da je već u 17. stoljeću bilo „vehabija“ u Bosni (po nekima to su bili preteče današnjih), čije se učenje proširilo, vjerovali ili ne, iz Turske a ne Saudije, čiji je vođa i ideolog bio Kadizade Mehmed-efendiji (u. 1635.), a njegov duhovni vođa je bio poznati učenjak hanefijskog mezheba Mehmed Birgivija (u. 1573.). Znači, vođa ovih „vehabija“ nije bio Muhammed ibn Abdulvehhab (rođen 1703. umro 1791.). Njihovo djelovanje imalo je za cilj očistiti Islam od svih oblika novotarija (bid’ata) i natruha, oni su otvoreno napadali sufijskešejhove, derviše, tekije, derviške redove i druge oblike novotarija.

Uvjerite se i sami čitajući studiju objavljenu u sastavu „ANALI Gazi husrev-begove biblioteke u Sarajevu, KNJIGA XXIX-XXX, Sarajevo 2009“, pod naslovom “Sufije i Kadizadelije u osmanskom Sarajevu“ autora Kerime Filan (ova studija u PDF formatu sadrži 25 stranica).
Studija je napisana pod sljedećim podnaslovima:

– SUFIJE I KADIZADELIJE U OSMANSKOM SARAJEVU

– POJAVA VJERSKIH ZANESENJAKA U SARAJEVU

– OSVRT NA KADIZADELIJE U CARSTVU

– DJELOVANJE ZANESENJAKA U SARAJEVU

– SLUČAJ VAIZA, VOĐE KADIZADELIJA

– DVIJE VJERSKE STRUJE U GRADU

– UTJECAJ KADIZADELIJA NA ŽIVOT U GRADU

– MULA MUSTAFA BAŠESKIJA I KADIZADELIJE

– NAROD I KADIZADELIJE

– ZAKLJUČAK

Drugi dio teksta studije:

OSVRT NA KADIZADELIJE U CARSTVU

Kadizadelije su taj naziv ponijeli po učenjaku Kadizade Mehmed- efendiji (u. 1635.) kao sljedbenici njegovog učenja o tome da svi elementi u islamskoj vjerskoj praksi koji nisu postojali u vrijeme Poslanika i njegovih prvih sljedbenika predstavljaju novotarije (bid’at). To učenje Mehmed- efendije Kadizadea nastavak je promišljanja o vjerskim pitanjima o kojima su islamski učenjaci diskutirali i u prethodnim stoljećima. Kadizadeov duhovni uzor bio je Mehmed-efendija Birgivî (u. 1573.) koji opet svoje stavove i promišljanja naslanja na učenje Ibni Tejmijje (1263-1328.) i njegovog učenika Ibnu’l-Kajjuma el-Dževzijje (u. 1350.), kao i nekih drugih islamskih učenjaka.

Među brojnim Birgivijevim djelima posebno su popularna bila dva, Risâle-i Birgivî Mehmed i Tarîkat-i Muhamedijje, kao literatura koja sadrži Birgivijeva tumačenja islama. Birgivi je u tim, kao i drugim svojim djelima predan obnovi Poslanikove sunne „putem zapovijedanja ispravnog i zabranjivanja pogrešnog“. Taj princip djelovanja ortodoksno nastrojeni učenjaci i vjernici zasnivaju na kur’anskim riječima koje prolaze u više ajeta: (A vjernici i vjernice… traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju).

Razlog što su sljedbenici ortodoksnog islama u Osmanskoj državi dobili naziv po Mehmedu Kadizadeu, sljedbeniku Birgivijeva učenja, bio je taj što je Kadizade početkom 17. stoljeća pokrenuo vjerski život u prijestolnici na način koji  će čak dovesti do intrakonfesionalnog razdora što  će potrajati ne samo za njegova života nego i u narednim godinama.

Zahvaljujući svome „daru za izražavanje i držanje propovijedi“,  Mehmed-efendija Kadizade je stekao visoku službu vaiza koji je držao propovijed petkom u najvećim istanbulskim džamijama uznapredovavši do propovjedaonice u Aja Sofiji. Tokom desetak godina on je opominjao vjernike kako islam treba osloboditi praksi koje su usvojene u godinama poslije Poslanika i koje su udaljile islam od njegovih izvora. Tu je višegodišnju visoku poziciju u vjerskom životu prijestolnice Kadizade održavao, bez sumnje, zahvaljujući svojoj učenosti i govorničkom umijeću, ali sigurno i tome „što je slušateljima godilo ono što je govorio“.

Sedamnaesto stoljeće je vrijeme kad se i u političkom i u socijalnom i u ekonomskom životu Osmanskog carstva osjećala ozbiljnost krize. Događaji koji su utjecali na državu i na cijelo društvo bili su povod da „svako preispita sebe i svoje stavove“. Takve su okolnosti bile pogodne da se novotarije u vjerskom životu proglašavaju „krivcem“ za sve vrste neuspjeha te da promicatelj takvoga stava stekne ne samo slušatelje nego i sljedbenike.

Vjernici koji su u Kadizadeovim propovijedima prepoznavali kritiku svoje vjerske prakse suprotstavili su mu se kroz govore koje je također s propovjedaonica držao šejh halvetijskog reda Sivasî Abdulmedžid-efendija. Vjerovatno je, kako primjećuje M. Zilfi, rasprava među tom dvojicom učenjaka „prešla dug put dok nije dobila karakter ‘ortodoksno protiv sufijskog’ i upravo taj pečat dala unutarvjerskom razdoru koji je njome iniciran. Naime, među novotarijama koje se kritiziraju u učenju Kadizadea, kao i u knjigama njegovog duhovnog vođe Birgivija, na jakom je udaru praksa nekih sufijskih bratstava, u prvom redu muzika i ritmički pokreti kao sastavni dio manifestiranja pobožnosti. S druge strane, sufizam je bio veoma prisutan u vjerskom životu Carstva, i to u svim društvenim slojevima. Pripadnici i simpatizeri sufijskih bratstava su se, u raspravi između Kadizadelija i Sivasija, sigurno stavljali na stranu ovoga drugoga. Imajući u vidu da su obojica govornika bili među najvećim ušenjacima svoga vremena, da su vodili rasprave o temama vjerske naravi, te da „svaka kriza mijenja i svijest ljudi“, nije teško zamisliti kako su i jedna i druga strana stjecala pristalice i simpatizere.

Nakon smrti Kadizadea (1635.) i Sivasija (1639.) njihove su pristalice nastavile s polemiziranjem, uzajamnim kritiziranjem i diskreditiranjem s propovjedaonica istanbulskih džamija. Među vaizima-sljedbenicima vladalo je rivalstvo oko „zaposjedanja“ propovjedaonice u nekoj od značajnijih džamija u prijestolnici jer je „džamija više“ značila mogućnost da se svoj utjecaj prenese na što više vjernika, od državnika do običnih građana. Tokom tridesetak godina koliko su rasprave potrajale prerastajući u pravi pokret puritanaca-kadizadelija država se u odnosu na obje struje držala „i dovoljno blizu i dovoljno daleko“ te se nijedna nije mogla osjetiti više zaštićenom od druge.

Novi snažan val kadizadelijskog pokreta desio se pod vođstvom jednoga drugog uspješnog propovjednika, Ustuvanija Mehmeda (u. oko 1660.). Ustuvani je bio vješt u zadobivanju podrške u saraju; čak je na njegovo insistiranje šejhu-l-islam Bahaî-efendija izdao fetvu (zvanično pravno rješenje) kojom se podržavao negativan stav kadizadelija prema određenim sufijskim praksama. Ipak, izdavanje takve fetve nije značilo da je saraj na strani kadizadelija. Vlast je to pokazala na vrijeme, prije nego što je Mehmed Ustuvani sa svojim pristalicama ostvario nakanu da ruši tekije po Istanbulu. Jer to što su kadizadelije otvoreno pozivale na uklanjanje svih vrsta novotarija (bid’ata), što su javno pozivale sufije na obnavljanje vjere (tedždid-i imân), pa čak i na smaknuće onih koji taj poziv ne prihvate, ponukalo je velikog vezira Mehmed-pašu Köprülija (u. 1661.) da ažurira savjetovanje s učenjacima o stavu koji treba zauzeti prema napadima kadizadelija i javnom proganjanju sufija. Stav je bio prognati na Kipar Ustuvanija i njegove naji- staknutije pristalice (1656.).

Iako je nakon tog događaja splasnuo intenzitet djelovanja kadizadelija, i dalje su s propovjedaonica bile osuđivane novotarije. Zanesenjaci nisu dugo čekali na novoga vođu. Po treći put su snažno obilježili vjerski, socijalni i kulturni život u Istanbulu, uz još veći utjecaj na dvor, za što je bio zaslužan Mehmed-efendija Vanî. Taj je učenjak stekao prijateljstvo Fazila Ahmeda Köprülija, koji ga je, kad je postao veliki vezir (1661), pozvao da iz Erzuruma dođe u Istanbul. Zahvaljujući bliskom prijateljstvu s velikim vezirom i sa sultanom Mehmedom IV (1648-87), Vani je uspio da „neke interese kadizadelija postavi u samo središte zbivanja u Carstvu.“ Poznati sufija tog vremena

Nijazî-i Misrî (1618-1694) zapisao je čak u svojoj medžmui da je „Mehmed Vani-efendija svoju poziciju sultanova učitelja i svoje stalno prisustvo u saraju znao iskoristiti protiv sufija“. No izgleda da je baš taj veliki utjecaj na dvor bio u određenom smislu uzrok kraha kadizadelijskog pokreta. Povod da kadizadelije budu prognani ne samo iz saraja nego i iz prijestolnice bilo je to što su zagovarali pohod na Beč 1683. godine uvjeravajući sultana i velikog vezira kako je nastupilo vrijeme za tu pobjedu. Pokazat će se da njihova prognoza nije imala uporište. Nakon poraza Osmanlija pod Bečom u prijestolnici se više nije dogodio veliki pokret kadizadelija.

S Vanijevim odlaskom i njegovom smrću 1685. „čistunstvo kadizadelija izgubilo je svoj imperativni glas“, no pokret je već bio toliko razvijen da su njegovi nosioci zasigurno nastavili djelovati. O tome izravno svjedoče neki pojedinačni slučajevi poput sukoba među vjerskim zanesenjacima i pristalicama Nijâzî-i Misrîja, koji se zbio u 27. noći mjeseca ramazana 1692. godine u Ulu džamiji u Bursi. Ma šta da je bio povod sukoba, to što se zbio u najznačajnijoj noći za muslimanske vjernike u najvećoj džamiji u Bursi pokazuje da je želja za nadmoći u raspravi nadvladala bogobojaznost.

DJELOVANJE ZANESENJAKA U SARAJEVU

Sukob u Tabačkoj džamiji u Sarajevu dogodio se otprilike 80 godina nakon onoga u Bursi. Ma kako se činilo nemogućim dovoditi u vezu zbivanja u središtu Carstva u jednom vremenu s onima na periferiji gotovo stoljeće kasnije, bursanski i sarajevski slučaj povezuju neke sličnosti: tuča usred džamije među dvjema strujama vjernika. Još je veće razmjere od oba spomenuta imao sukob u Fatihovoj džamiji u Istanbulu 1656. godine. Tada je jedna grupa kadizadelija fizički napala mujezine koji su počeli po melodiji učiti hvalospjev Poslaniku. Kadizadelije su čak prijetili oružjem onima koji su pokušali zaustaviti taj njihov napad te se sukob nastavio i narednog dana. Upravo je taj događaj, što se zbio „osmog dana od dolaska Mehmed-paše Köprülija na mjesto velikog vezira“, bio povod da vezir poduzme mjere protiv kadizadelija i protjera Mehmeda Ustuvanija, kako smo naprijed već spomenuli.

M. Zilfi ukazuje na to da su se sukobi među kadizadelijama i sufijama događali u džamiji i oko nje a ne u drugim institucijama, naprimjer u medresama i tekijama.  Autorica to zapažanje tumači činjenicom da je djelovanje kadizadelija bilo vezano za prostor džamije te je za njih „bilo iritirajuće da pred nosom imaju izvođenje sufijskih rituala; samo prisustvo sufija u džamiji njima je oduzimalo priliku, kao što je i prljalo džamiju“.

Taj komentar nastavlja R. Kiliç mišljenjem da je „vrlo vjerovatno kako ortodoksno nastrojeni vaizi nisu dozvoljavali sufijama ritual u džamiji više zbog toga što su nastojali za sebe osigurati propovjedaonicu, nego zato što su željeti zaštiti džamiju od novotarija“.

U slučaju Tabačke džamije u Sarajevu vjerovatno se nije radilo o prestižu oko propovjedaonice, ali jeste oko džamijskog prostora. Sarajevski zanesenjaci su vjerovatno polagali pravo na džamiju u kojoj je jedan od njih bio imam i u njoj nisu dopuštali održavanje sufijskog zikira. Da li je mujezin te iste džamije, nakon što je postao mevlevijski šejh, izabrao džamijski prostor za održavanje zikira zato što je taj doista bio najpogodniji ili je bio potaknut kakvim drugim razlozima? Jer džamije su i sufijama pružale mogućnost da steknu nove pristalice. Kao što je u Istanbulu u prethodnom stoljeću prisustvo u jednoj džamiji (i tako što su držali vaaz i tako što su održavali zikir) sufijama „davalo dodatni status i legitimnost, kao i značajnu publiku“, slični su razlozi mogli potaknuti i mevlevijsko bratstvo u Sarajevu da se okuplja u džamiji. Bilo kako bilo ovaj slučaj pokazuje da je u Sarajevu među zanesenjacima i sufijama bilo ne samo suprotstavljenosti u učenjima nego i nadmetanja za sveti prostor.

Mula Mustafa Bašeskija je svoj stav u povodu događaju u Tabačkoj džamiji izrazio pobožnim riječima elhamdulillah uz bilješku da su „na kraju pobijedili derviši“. Jer i on je islam promišljao kroz učenje tesavufa. Izraz radosti započet zahvalom Bogu Mula Mustafa je nastavio poređenjem kojim aludira na priču o vladaru Nemrudu iz vremena poslanika Ibrahima. Prema toj priči, Nemrud nije htio prihvatiti Ibrahimov poziv u vjeru u jednoga Boga nego je sebe, uzdaju_i se u veliku moć kojom je raspolagao, proglasio božanstvom i zahtijevao od podanika da se prema njemu tako ophode. Zbog te ga oholosti Bog kazni tako što na njega pošalje običnu mušicu koja bude uzrok

Nemrudove smrti te jedan moćan, ohol, uznesen vladar Božijom odredbom nastrada od sitne mušice. U Bašeskijinom su poređenju zanesenjaci poput oholog Nemruda, a mevlevijski šejh poput mušice.

Podsjetimo li se na Mula Mustafine riječi da su u vrijeme kad je pisao ovu bilješku zanesenjaci bili uzeli velikog maha u Sarajevu, u tome što ih on uspoređuje s Nemrudom čitamo da je Mula Mustafa njihovo nametanje u vjerskom životu smatrao silnim, oholim i grubim. U svakom slučaju, na tuču u Tabačkoj džamiji morale su reagirati vlasti, kao što je sukob u Fatihovoj džamiji u Istanbulu 120 godina ranije bio povod da vlast intervenira. U Sarajevu je smijenjen imam Tabačke džamije. Nije poznato je li vlast preduzela još kakve mjere protiv zanesenjakâ, ali Mula Mustafa kaže da „više nisu dolazili zapodijevati svađu i da su derviši nastavili svakodnevno održavati zikir“.”

Slijedi u drugom dijelu teksta:

– SLUČAJ VAIZA, VOĐE KADIZADELIJA

– DVIJE VJERSKE STRUJE U GRADU

– UTJECAJ KADIZADELIJA NA ŽIVOT U GRADU

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta