FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

HADISI O SUNETIMA PRIJE IKINDIJE

– Esselamu alejkum.
Imam jedno pitanje, pa bih zamolila ako može da mi odgovorite. Želim da znam da li se klanja sunet prije farza od ikindije namaza? Pošto jedni kažu da mora a drugi ne, zamolila bih vas da mo pojasnite šta je ispravnije po Sunnetu.
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika, a zatim:

Oko suneta koji se klanjaju prije ikindije namaza učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Njihovo razilaženje se zasniva na razilaženju učenjaka oko validnosti hadisa koji se prenose po ovom pitanju.

Naime, većina učenjaka smatra da je mustehab (pohvalno) klanjati četiri rekata, dva po dva, prije ikindije, s tim da su složni da to nisu potvrđeni sunneti poput suneta prije sabah namaza i prije i poslije podne namaza.

U hadiskim zbirkama se prenosi nekoliko hadisa u kojima je pojašnjen fadl i propisanost klanjanja suneta prije ikindije. Većina tih hadisa nisu vjerodostojni a oko nekih je veliko razilaženje.

Slabi hadisi o klanjanju suneta prije ikindije

Prvi – Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko klanja četiri rekata prije ikindije neće ga dotaći vatra”. Bilježi ga Taberani u “Kebiru” i “Evsetu”.

Drugi – Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko klanja četiri rekata prije ikindije Allah će mu oprostiti”. Bilježi ga Ebu Nu’ajm u “Hiljetul-evlija” .

Treći – Od Ummu Habibe, radijallahu anha, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ustrajno bude klanjao četiri rekata prije ikindije Allah će mu izgraditi kuću u Džennetu”. Bilježi ga Ebu J’ala u svom Musnedu.

Četvrti – Od Ummu Seleme, radijallahu anha, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko klanja četiri rekata prije ikindije Allah će zabraniti njegovo tijelo Vatri”. Bilježi ga Taberani u “Kebiru”.

Sva četiri ova hadisa su jako slaba oko čega nema razilaženja među muhadisima.

Peti – Od Alije, radijallahu anhu, se prenosi da kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je klanjao dva rekata prije ikindije”. Hadis bilježi Ebu Davud, a šejh Albani kaže da su mu ravije pouzdane, međutim riječi “dva rekata” su greška (šaz) jer je ispravno da je klanjao četiri rekata.

Tekst istog hadisa bilježe Ebu J’ala i Taberani od Mejmune, radijallahu anha, međutim u njemu je ravija Hanzala Es-Sudusi kojeg su Ahmed i Ibn Me’in ocijenili slabim.

Hadisi o klanjanju suneta prije ikindije oko čije validnosti ima razilaženja

Prvi – Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka se Allah smiluje čovjeku koji klanja prije ikindije četiri (rekata)”. Bilježe ga Ebu Davud i Tirmizi a oko njegove validnosti je jako razilaženje. Dobrim ga ocjenjuju Tirmizi, Albani i Šuajb Arnaut, a vjerodostojnim Abdulhakk El-Išbili i Ibn Hibban. A ocjenjuju ga kao hadis munker (jako slab hadis) Ebu Zur’a, Ibn Ebi Hatim, Ibn Tejmije, Zehebi, Sulejman El-Ulvan i Abdulaziz Et-Tarifi, zbog ravije Muhammeda ibn Muslima ibn Mehrama. A bliže je da je hadis slab jer su ga najveći učenjaci i stručnjaci hadisa ocijenili slabim i neprihvatljivim.

Drugi – Prenosi Asim ibn Damire od Alije, radijallahu anhu, da kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je klanjao prije ikindije četiri rekata, razdvajao bi među njima (između dva rekata) sa davanjem selama na bliske meleke i one koji ih slijede od muslimana i mu’mina”. Hadis bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga dobrim. Takođe, dobrim ga ocjenjuju Ibnul-Kajjim, Albani i Sulejman El-Ulvan.

A od učenjaka koji su odbacili sve hadise oko suneta prije ikindije smatrajući ih slabim je šejhul-islam Ibn Tejmije.

Nakon navođenja svih hadisa o sunetima prije ikindije, analize njihove vjerodostojnosti i rezimiranja svega što je prenešeno o tome, može se reći da je ispravno ono na čemu je većina učenjaka, a to je da je klanjanje četiri rekata suneta prije ikindije mustehab, s tim da su to nepotvrđeni suneti. A dokaz za to je zadnji spomenuti hadis od Alije, radijallahu anhu, kojeg bilježi Tirmizi a koji je dobar, a nema sumnje da ga podupiru i svi drugi rivajeti.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta