TEKSTOVI

INSTITUCIONALNA (IZ) NESTRUČNOST ILI CILJANO PLASIRANJE NEISTINA (odgovor na tvrdnju da sam ekstreman i latentni tekfirovac uposlenika IZ-a)

U organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održana je Treća naučna konferencija pod naslovom Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: IZAZOVI I ODGOVORI 21.12.2017 u Sarajevu. Zatim je izdata knjiga koja sadrži Program i knjige sažetaka.

Između ostalog na strani 145 je objavljeno izlaganje „VANINSTITUCIONALNA TUMAČENJA ISLAMA U BIH: DJELOVANJE NVO I MEDIJA“ (koje ima 22 stranice) autora Hikmeta Karčića i Elvedina Subašića.

(file2424243236214930914 (2).pdf)

Kao što u naslovu stoji, tekst govori o djelovanju nevladinih organizacija i medija (selefijskih, ihvanijskih, sufijskih, rafidijskih, turskih i Ahmedija) koji se bave tumačenjem islama u BiH mimo institucija IZ-a.

U cijelom tekstu nije ni o kom pojedincu pisano posebno jer je tema o organizacijama a ne pojedincima, osim o meni lično. Zbog nestručnosti i iznesenih neistina prenijet ću njihove riječi (dva pasosa), a zatim se kritički osvrnuti na izloženo.

Kažu autori (str. 158): „Pored ovih predavača, vrlo popularan predavač i šerijatski konsultant na internetu je Zijad Ljakić, koji se vremenom, zbog svojih ekstremnijih stavova, udaljio od ostalih predavača koji promoviraju selefizam. Primjera radi, Ljakić smatra suviše liberalnim stranice minber.ba i saff.ba, kao i predavače i autore ovih stranica. Trenutno njegova predavanja i mišljenja najviše koriste stranice putvjernika.com i ehlus-sunne.ba. Također, Ljakić ima i svoju stranicu zijad-ljakic.com.

Iako ne proglašava javno nevjernicima uposlenike Islamske zajednice, Ljakić ne odbacuje tu mogućnost riječima: “Nije ispravno sa šerijatske strane da se zauzimaju određeni stereotipni stavovi i principi kao da su šerijatska pravila, tipa: ‘proglašavanje bilo koga iz Islamske zajednice je velika greška’ ili da ‘je to put koji tukne na haridžizam’, ili da ‘se time bave samo tekfirovci’ i slično. Ljakić je bio jedan od potpisnika proglasa “Zašto i kome smetaju selefijske daije u BiH”, sa slijedećim predavačima: Nihad Ljakić, Jakub Alagić, Zijad Ljakić, Abdulmelik Bašić, Tarik Beganović, Amir I. Smajić, Jasmin Durić, Adnan Fetić, Midhat Bašić i Adnan I. Muratović.“

Ono što bode oči na samom startu je izostavljanje akademske titule uz moje ime (i imena drugih u pasosima o meni), dok se titula drugih daija u tekstu navodi. Mislim da je ovo svjesno degradiranje i omalovažavanje moje stručnosti i ličnosti.

Nikoga drugog od autora, daija i trudbenika nisu izdvojili i „analizirali“ njegov rad. Kad se bolje razmisli o onome što su rekli o meni, postaje jasan i odgovor zašto je to učinjeno.

Rezime mog rada i djelovanja po njihovoj analizi se sastoji u sljedećem:

1- vrlo popularan,

2- ima ekstremnije stavove,

3- udaljio se od ostalih selefija,

4- smatra suviše liberalnim stranice, predavače i autore minber.ba i saff.ba (primjer udaljavanja od ostalih),

5- njegova predavanja i mišljenja trenutno najviše koriste stranice putvjernika.com i ehlussunne.ba,

6- iako javno ne tekfiri uposlenike IZ-a, on ne odbacuje tu mogućnost,

7- bio jedan od potpisnika proglasa “Zašto i kome smetaju selefijske daije u BiH”.

Navedene pojedinosti (mimo popularnosti koja je relativna i nebitna) ili govore o veoma jadnoj i nestručnoj analizi mog djelovanja ili pak o svjesnom ciljanom plasiranju neistina (u većini kazanog) kojima se želi degradirati moja stručnost, ličnost i rad. Ili je spoj oboga.

U svemu spomenutom dvije neistine su najgnusnije: tvrdnja da sam ekstreman i tvrdnja da sam latentni tekfirovac uposlenika IZ-a.

Osvrt i odgovor na spomenute neistine:

(2- ima ekstremnije stavove)

Ako se misli da zauzimam ekstremnije stavove u tumačenju i pojašnjavanju propisa vjere u svim islamskim oblastima, suvišno je naglašavati da je to nestručna ocjena, osim ako misle da je islam sam po sebi ekstreman. U protivnom, neka navedu te ekstremne stavove.

Ako misle da sam ekstreman jer otvoreno pojašnjavam (pišem i govorim) devijacije i zastranjenja u institucionalnom djelovanju IZ-a kad god se za tim ukaže potreba, naravno naučno i argumentovano, također, što ne iskazujem poštovanje prema novotarima i nemam poltronsko-licemjernu politiku prema uposlenicima IZ-a, to je obaveza učenih jer im Uzvišeni naređuje da ljudima pojašnjavaju istinu i zabranjuje im njeno skrivanje. Moguće je da moje djelovanje izgleda ekstremno jer većina onih koji su ponijeli breme ispravnog znanja ne iznose ga, ne rade po njemu niti popravljaju stanje zbog posla, plate, funkcije ili nečeg drugog.

(3- udaljio se od ostalih selefija, 4- smatra suviše liberalnim stranice, predavače i autore minber.ba i saff.ba)

Kažu: „Udaljio od ostalih predavača koji promoviraju selefizam. Primjera radi, Ljakić smatra suviše liberalnim stranice minber.ba i saff.ba, kao i predavače i autore ovih stranica.“.

Istina je da se nisam ja udaljio od spomenutih daija stranice minber.ba nego su se oni približili IZ-u na uštrb selefizma pa promovišu selefizam po kalupu i mjeri IZ-a. Oni su pristali da tumače i govore o vjeri ono što im prešutno dopusti IZ, tj. njihov menhedž je da ne govore o pitanjima o kojima IZ nije zadovoljna da se javno govori. Ovo je njihov idžtihad, strategija rada i procjena stanja. Da ovako djeluju postalo je kristalno jasno nakon hajke koju je IZ podigla protiv tzv. „paradžemata“. Međutim, nije ispravno da se selefije koji ne djeluju po mjeri i kalupu IZ-a tretiraju ekstremistima i da se drugi odvraćaju od njih i upozoravaju na njih, jer IZ nije mjerilo islama.

Što se tiče saff.ba, on je selefijski onoliko koliko je i Teheran sunijski. Simpatično je stavljanje u istu ravan i na isti nivo minber.ba i saff.ba.

(5- njegova predavanja i mišljenja trenutno najviše koriste stranice putvjernika.com i ehlussunne.ba)

Stranicu putvjernika.com uređuju i vode sljedbenici (šarenog) tekfira, što je općepoznato. Oni ne koriste moja predavanja i mišljenja, jer me tretiraju svojim ljutim neprijateljem. Nego baš suprotno tome, objavljuju tekstove i predavanja protiv mene i mojih stavova. Prema tome, ovo je čista laž.

A stranica ehlussunne.ba sadrži 80% mojih tekstova, odgovora i video-predavanja. Osnovali su je nekolicina daija, studenata zajedno sa mnom, vremenom je većina spomenutih zbog raznih razloga prestala i odustala u radu na stranici.

(6- iako javno ne tekfiri uposlenike IZ-a, on ne odbacuje tu mogućnost)

Pripisati ovako podlu i zlobnu karakteristiku meni i mom radu je vrhunac niskih i zlih namjera autora teksta. Više od deset godina „bitke bijem“ (zajedno sa ostalima) u borbi protiv pošasti tekfira, na tom putu sam protekfiren i izvrgavan ruglu godinama, pri tome braneći između ostalih i uposlenike IZ-a. Naravno, neki uposlenici IZ-a, od hodža, sufijskih šejhova i profesora, koji se bave sihrom, traže šefa’at od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatraju Ehli kitabije vjernicima (koji će biti spašeni na ahiretu), propagiraju akidu Ibn Arebija i Dželaluddina Rumija i imaju slična zabludjela ubjeđenja i djela, obaveza je učenima da ukažu na ove zablude i upitnost islama njihovih zagovarača, jer su u pitanju uvjerenja i djela koja narušavaju islam svoga vlasnika. Naravno, spuštanje pojedinačnog tekfira zahtijeva ispunjenje šartova i otklanjanje prepreka, što je poznato onome ko razumije ovu tematiku.

(7- bio jedan od potpisnika proglasa “Zašto i kome smetaju selefijske daije u BiH”)

Nisam samo potpisnik nego autor tog proglasa. Proglas govori o suštinskom problemu zbog kog učeni, daije i radnici za vjeru djeluju van institucija IZ-a. Zbog toga proglas toplo preporučujem i sada, njegova tematika je još uvijek aktuelna.

Prema tome, u objavljenom tekstu su iznesene gnusne neistine, među kojima su najgore da sam ekstreman i latentni tekfirovac uposlenika IZ-a. Institucionalni islam ne treba braniti podvala i lažima nego istinom i pravednošću makar bile gorke.

Kaže Uzvišeni: „Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti“ (El-Maide, 8), „I kad govorite, budite pravedni, pa makar se ticalo i srodnika“ (El-En’am, 152).

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta