Hadždž i umraKurban/AkikaNamaz

KAKO POSTUPITI KADA SE PODUDARE DVA IDA (BAJRAM I DŽUMA)

PITANJE:Selam alejkum!
Da li je obavezno klanjati Džumu, ako je prvi dan bajrama u petak?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ako se podudari dan bajrama sa petkom, po ispravnom stavu učenjaka a na šta ukazuju prihvatljive predaje, onaj ko klanja bajram namaz ima olakšicu u neklanjanju džume namaza.

Prenosi Zejd ibn Erkam, radijallahu anhu, da ga je pitao Muavija da li je prisustvovao sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada se  spoje dva ida (dan bajrama i petak) pa mu je odgovorio: “Da, klanjao je bajram na početku dana a zatim dao olakšicu u klanjanju džume, i rekao: Ko hoće da klanja džumu neka klanja”. Bilježe ga Ebu Davud, Ahmed i Ibn Madže. Vjerodostojnim ga ocjenjuje Alijj ibn Medini, Šuajb Arnaut i Albani, i to na osnovu mnoštva rivajeta jer u njegovom senedu Ijas ibn Ebi Remle koji je medžhul, tj nepoznat.

Takođe, bilježi Ebu Davud i Ibn Madže od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U ovom vašem danu su se sastala dva ida (bajram i petak) pa ko hoće bajram namaz mu je dovoljan umjesto džume, a mi ćemo klanjati džumu”. I u ovom hadisu ima slabosti jer u njegovom senedu je Bekijetu ibn Velid koji je slab, a imam Ahmed i Darekutni su ocijenili da je ovaj hadis mursel (slab), tj. da je u senedu izostavljen ashab.

Takođe, bilježe Ebu Davud i Nesai da je Abdullah ibn Zubejr, radijallahu anhuma, kada je bio halifa u Mekki, a koji je na dan kada su se spojila dva ida (bajram i petak) klanjao sa ljudima samo bajram i nije ništa klanjao sve do ikindije namaza. I prenose od Abdulah ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je za ovu praksu Ibn Zubejra rekao: “Potrefio je sunet”. Ravije u seneda hadisa su ravije koje Muslim spominje u svom Sahihu, tj. ova predaja je prihvatljiva.

Ako ovome još dodamo da se ovo sve desilo u prisustvu ashaba a da nije prenešeno njihovo negiranje to onda ukazuje da je na ovome idžma (koncenzus) ashaba.

Sa druge strane velika skupina učenjaka je na stavu da nema olakšice na ostavljanju džume namaza, s tim da su gore spomenuti dokazi protiv njih.

Takođe, oni koji zastupaju stav zasnovan na gornjim hadisima međusobno se razilaze da li onaj ko ne klanja džumu treba klanjati podne namaz. Iako rivajet od dvojice ashaba ukazuje da ne treba klanjati sigurnije je suprotno tome jer se iz onoga što se prenosi od Ibn Zubejra može razumjeti da nije klanjao u džematu ništa do ikindije namaza. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta