Kazneno pravo i sudstvo

KAMENOVANJE ZBOG ZINALUKA

Tvrde zagovarači savremenog menhedža davanja olakšica da u Islamu nema kamenovanja na čemu je mezheb havaridža. A oni hadisi koji su prenešeni o tome, kako tvrdi šejh El-‘Ajaili, ne prelaze stepen dobrog hadisa.

A doktor Turabi potpuno negira kamenovanje, a oni od njih koji potvrđuju da je bilo kamenovanje kažu da je to u stvari bio t’azir, tj. šerijatska kazna koja je prepuštena vladaru a nije strogo Šerijatom određena, pa ako hoće vladar primijeni je a ako neće poništi je ako vidi da je u tome korist. Na ovo zadnje pozivaju mnogi savremeni šejhovi poput El-Kardavija , Mustafe Ez-Zerka  i Mahmuda Šeltuta .

Naravno da su ovi stavovi oprečni tekstovima Kur’ana i Sunneta i da su donešeni kako bi se u današnje vrijeme izbjegla primjena šerijatske kazne kamenovanja nad oženjenom osobom koja učini zinaluk, te zbog toga su ovi stavovi ništavni a suvišno je i odgovarati na njih.

Es-sahvetu el-islamijje, str. 68, i Kejfe nete’amelu me’as-sunneti, str. 129.
Fetava Mustafa Ez-Zerka, str. 132.
Ed-duktur Et-Turabi ve fesadi nezarijjeti tatvirid-din, str. 62.
Mekasiduš-šeriati, Abdudžebbar Er-Refai, str. 123.
Ejnel-hatau tashihu mefahime ve nezarijjetu tedždidin, šejh El-‘Alajili, str. 114-117.
Ejnel-hatau tashihu mefahime ve nezarijjetu tedždidin, str. 74.
Mefhumut-tedždid, Et-Tahan, str.31.
Hašijetu El-Kardavi ala fetava eš-šejh Mustafa Ez-Zerka, str. 394.
Fetava eš-šejh Mustafa Ez-Zerka, str. 392.
Šubuhatu havle ehadisir-redžmi, S’ad El-Mersaf, str. 75.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta