Tefsir

KUR’AN JE SVJEDOK, ČUVAR, POVJERENIK I PRESUDITELJ KNJIGAMA OBJAVLJENJIM PRIJE NJEGA

PITANJE: Eselamu alejkum, da li bi ste mi mogli pojasniti kraj ovog ajeta: “I tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi.” (El-Maide, 48) Zašto “NAD NJIMA”? Sve do sada što sam našao potvrđuje da su Indžil i Tevrat izmijenjeni i da ne postoje u originalnom obliku. Ipak, nisam razumio ovaj ajet, pa da ne bih sam tumačio, pitaću učenije. Da vas Allah Uzvišeni nagradi.

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Učenjaci tefsira, poput Kurtubija, El-Dževzija u “Zadul-mesir” i Ibn Kesira, prenose nekoliko mišljenja oko značenja riječi “ve muhejminen ‘alejhi” spomenutih na kraju ajeta.

Većina (džumhur) učenjaka smatra da se ove riječi odnose na Kur’an i da su svojstvo ili osobina Kur’ana, s tim da se razilaze međusobno šta šta znači to svojstvo.

Prvo mišljenje: da je Kur’an SVJEDOK nad ostalim knjigama objavljenim prije njega.

Ovo je stav Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, Mudžahida, Katade i drugih.

Drugo mišljenje: da je Kur’an POVJERENIK (emin) nad ostalim knjigama objavljenim prije njega. Ovo se prenosi od Dahhaka.

Treće mišljenje: da Kur’an ONAJ KOJI POTVRĐUJE ONO ŠTO JE OBAVIJEŠTENO u knjigama objavljenim prije njega. Ovo kaže Ibn Zejd.

Četvrto mišljenje: da je Kur’an ČUVAR I NADZORNIK nad ostalim knjigama objavljenim prije njega.

Peto mišljenje: da je Kur’an PRESUDITELJ ostalim knjigama objavljenim prije njega. Ova dva mišljenja navode Ibn Kesiri El-Dževzi bez spominjanja ko ih zastupa.

Manja skupina učenjaka smatra da se ove riječi Uzvišenog “ve muhejminen ‘alejhi” odnose na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, povjerenik nad knjigama objavljenim prije Kur’ana.

Ovaj stav se prenosi od Ikrime, Seid ibn Džubejra i Mudžahida.

Prema tome, prijevod riječi Uzvišenog “ve muhejminen ‘alejhi” sa “i da nad njima bdi”, kako je to preveo Besim Korkut, odveo te je na pogrešno razumijevanje ovog ajeta.

Jer ni po jednom mišljenju gore spomenutom ovaj ajet ne znači da Kur’an ili Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuvaju knjige objavljene prije Kur’ana od iskrivljenja i izmjene koja im se desila. Ve billahi tevfik.

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta