FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

NAMAZ ZA ONIM KO HVALI HOMEINIJA

– Esselamu alejkum!
Zanima me status osobe u islamu, koja ima sve riječi hvale za Homeinija i čak sa minbera poziva da se procita članak “kako je Homeini pročitao Obamu”???
Da bi lakše odgovrili dostavljam link http://www.youtube.com/watch?v=nwZ42kkTnZM , osoba za koju pitam je Abdullah Hodžić koji se pojavljuje na navedenom snimku???

Da budem precizniji povodom pitanja, zanima me ispravnost namaza za navedenom osobom. Volio bi da što prije odgovorite, Allah vas nagradio svakim dobrom ovog i  budućeg svijeta.
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Nije dozvoljeno klanjati za osobom za koju se potvrdi da je učinila riječima ili djelom djelo kufra ili širka oko čega nema razilaženja među učenjacima. Jer je namaz takve osobe batil njoj samoj zbog njenog riddeta, a takođe, klanjati za njom je batil i neispravno.
Dokaz za to su riječi Uzvišenog: “A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: “Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će, sigurno, propasti, a ti ćeš izgubljen biti.” (Ez-Zumer, 65) i Njegove riječi: “I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti” (El-Furkan, 23).

A oko klanjanja za novotarom čija novotarija se vraća na akidetsku novotariju i velikim grješnicima, poznato je razilaženje među učenjacima Ehlu suneta. A ispravan je stav, a Allah zna najbolje, da je namaz za njima ispravan dokle god ih ta novotarija ili veliki grijeh ne izvode iz Islama. Ovo je stav hanefijskog i šafijskog mezheba i rivajet od imama Ahmeda.

Od dokaza da je namaz za njima ispravan je hadis kojeg bilježi Buharija od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem Poslanik, sallallahua lejhi ve sellem, kaže: “Predvodiće vas u namazu, pa ako postupaju ispravno i vama je (namaz za njima) ispravan, a ako griješe vama je (namaz) ispravan a grijeh je protiv njih”.

Takođe, hadis kojeg bilježi Buharija od Ubejdullaha ibn Adijja da je ušao kod Osmana, radijallahu anhu, koji je bio okružen i zarobljen u svojoj kući i rekao mu: “Ti si imam ljudi i desilo ti se ovo što vidimo a u namazu nas predvodi imam fitne a nama je teško i nelagodno”. A on mu odgovori: “Namaz je ono najbolje što rade ljudi pa ako ljudi čine dobro čini ga i ti sa njima, a ako rade nešto loše ti se kloni tog lošeg djela”. Takođe, bilježi Buharija u svom Sahihu da su ashabi, imeđu ostalih Ibn Omer, radijallahu anhuma, klanjali za Hadždžadž ibn Jusufom a on je bio jedan od najgrešnijih ljudi.
S tim da je pokuđeno klanjati za novotarom i velikim grješnikom, pa ako je moguće da se klanja za nekim drugim treba ostaviti namaz za takvima osim ako bi to bio razlog ostavljanja klanjanja u džematu. A dokaz da je mekruh je vjerodostojan hadis od Sevbana, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista se bojim za svoj Ummet od imama koji su na dalaletu” (Bilježi ga Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed).

A klanjanje za osobom čije je stanje nepoznato, tj. ne zna se da li je novotar ili veliki griješnik, je ispravno oko čega nema razilaženja kod četvorice imama mezheba. I nije od šartova klanjanja za nekim imamom da se provjerava i ispituje akida tog imama, nego se uopćeno klanja za svakim onim čije je stanje nepoznato. Dokaz za ovo je gore spomenuti hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu.

A što se tiče tvog pitanja, nema sumnje da je u najmanju ruku onaj ko hvali, veliča i uzdiže kvaziimama Homeinija ili veliki džahil (koji ne poznaje ispravnu akidu) ili da je na dalaletu i novotar u akidi. A ako je na uvjerenju i akidi samog imama (kufra i dalaleta) Homeinija onda je time izašao iz Islama ako je u Islamu uopće i bio. A pošto se na osnovu izjava dotične osobe  ne može pouzdano utvrditi njegova akida to nije dovoljno da se donese o njoj teži sud od novotarije. Te prema tome, klanjanje za ovakvom osobom potpada pod propis klanjanja za novotarom i velikim grješnikom. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta