TEKSTOVI

NEKA OŽIVI SAMOG SEBE

Kaže Ibn Kesir u svom tefsiru (1/538), prenosi se u mnoštvo rivajeta da je namjesnik Velid Ibn Ukbe imao sihirbaza (mađioničara) koji je izvodio vještine pred njim. Taj mađioničar bi osjekao glavu čovjeka, zatim bi podviknuo na glavu pa bi se ona vratila na tijelo. Okupljeni ljudi bi govorili: “SubhanAllah oživljuje mrtve.”
Vidio je to što radi jedan ashab od muhadžira (to je bio Džundub Ibn K’ab, kao što je došlo u drugim rivajetima), pa je sutradan došao da prisustvuje istom događaju ali sa skrivenom sabljom za pojasom. Sihirbaz je izveo istu vještinu, pa se ashab probio sa sabljom kroz svijet i odsjekao glavu sihirbazu. Zatim je rekao: “Ako je iskren (u onome što izvodi) neka oživi samog sebe, proučivši riječi Uzvišenog: “Zar ćete slijediti sihr, a vidite da jeste (sihr)?” (El-Enbija, 3)
Pa se Velid Ibn Ukbe razljutio jer nije tražio od njega dozvolu za ono što je učinio, naredio je da ga zatvore a zatim poslije oslobodio.”
Ovaj događaj također navodii su Ibn el-Esir u Esedul-gabe (1/361) i Ibn Hadžer u El-Isabe. (1/251)
Također navodi Ibn Kesir da je Imam Ahmed rekao: “Došlo je u vjerodostojnim hadisima od trojice ashaba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da su naredili ubijanje sihirbaza.
1. Bilježi Buharija u svome Sahihu da je Omer, radijallahu anhu, za vrijeme svog hilafeta naredio da pobiju sve sihirbaze, kaže Bidžale Ibn Abede, pa smo ubili tri sihirbaza.
2. Bilježi Abdullah Ibn Ahmed u ‘Mesailu Ahmed’ od Hafse, radijallahu anha, majke pravovjernih, da joj je napravila sihr njena robinja, pa je naredila da bude ubijena.

3. Gore spomenuti događaj od Džunduba Ibn K’aba, radijallahu anhu.

Većina učenjaka ovog ummeta je na stavu da je sihirbaz kjafir, da mu se ne prima tevba i da je muslimanskom namjesniku vadžib da šerijatski kazni sihirbaza ubistvom kada se potvrdi njegov sihr. Na ovome su ashabi, imami tri mezheba Ebu Hanife, Malik i Ahmed a izdvojio se imam Šafija smatrajući da sihirbaz nije kjafir osim ako učini djelo kufra ili ima uvjerenje kufra i da se ne ubija osim ako je on sihrom ubio drugoga.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta