TEKSTOVI

PREMORENI, NAPAĆENI

Ljudi shodno vjerovanju u ahiret se mogu podjeliti u dvije kategorije. Jedni vjeruju da će biti Sudnji dan, to jeste, da će sva stvorenja biti proživljena i odgovarati za svoja djela, skupina će završiti u Džehennemu a skupina u Džennetu, drugi ovo negiraju.
Razumljivo je za one koji ne vjeruju u Boga i u drugi svijet, da im je sve što imaju dunjalučki prolazni život, za njega se trude i njemu su posvećeni, pa što u njemu ugrabe, ugrabe. Oni ne čine dobra djela radi Boga, ne čine molitvu niti dove, nemaju vjerničkih obreda u svome životu, i njihovo stanje je jasno, ne priznaju ahiret niti se za njega trude.
Dok oni koji vjeruju u drugi svijet također se mogu podjeliti u dvije kategorije:
– Oni koji slijede ispravnu vjeru, šerijat Muhameda koji je derogirao vjerozakone prethodnih Poslanika, to jeste muslimani, ili oni koji su slijedili prije pojave islama neiskrivljenu nebesku vjeru
– Oni koji slijede neku od nebeskih vjera nakon pojave islama, poput židova i kršćana i drugih koji vjeruju u zagrobni život a zajedničko za sve njih je da ne priznaju poslanstvo Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem.
Po islamu, oni koji ne priznaju poslanstvo Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, i ne slijede ga od pojave islama su nevjernici, kjafiri, bez obzira što vjeruju u Boga i u Sudnji dan, a to je zbog toga što im nedostaje jedan šart (uvjet) primanja dobrih dijela.
Nema razilaženja među učenjacima da su dva šarta primanja dobrih dijela kod Allaha:
Prvi- da se dobro djelo čini iskreno radi Allaha.
Dokazi za ovo su:
Kaže Uzvišeni:
“Ko se nada susretu sa svojim Gospodarom, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Gospodaru svome nikoga drugog ne pridružuje.” (El-Kehf, 110)
Hadis muteffekun alejhi od Omera, radijallahu anhu: “Djela se vrednuju prema nijetima.”
Drugi- da djelo bude sukladno šerijatu Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, to jeste, da se vjeruje u njegovo poslanstvo i slijedi njegov šerijat.
Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog:
“A onaj ko želi neku drugu vjeru mimo islama, neće mu biti primjena i on će na ahiretu biti gubitnik.” (Ali Imran, 85)
I hadis od Aiše, radijallahu anha: “Ko radi dijelo koje nije od naše vjere, ono se ne prihvata.” (Muteffekun alejhi)
Tako da imamo u stvarnom životu ljude koji sebe tretiraju vjernicima, mnogi od njih čine dobra djela isključivo radi Božijeg zadovoljstva, poput monaha, sveštenika, rabina i drugih vjerskih službenika te običnih ljudi, koji na ahiretu neće imati od svojih dobrih djela i iskrenosti ništa, završit će u džehenemskoj vatri.
Na ovo se odnose riječi Uzvišenog:
“Da li je do tebe došla vijest o teškoj nevolji (Sudnjem danu), kada će mnoga lica biti tužna, premorena, napaćena (zbog činjenja mnogih dobrih dijela u ime Boga), u vatri užarenoj će biti prženi..” (El-Gašije 1-4)
Navode mufesiri od Omera, radijallahu anhu, da je za ove riječi rekao da se odnose na monahe i njima slične.
Potišteni su zbog rezultata koji su našli na ahiretu a premoreni i napaćeni zbog mnoštva dobrih dijela koje su činili u ime Boga.
Za djela nevjernika, Uzvišeni u drugom ajetu, kaže: “A djela nevjernika su kao varka u ravnici (fatamorgana) u kojoj žedan vidi vodu, ali kada do tog mjesta dođe, ništa ne nađe.” (En-Nur, 39)
Također, Uzvišeni kaže: “I mi ćemo pristupiti njihovim djelima koja su radili, pa ćemo ih u prah i pepeo pretvoriti.” (El-Furkan, 23)
Prema tome, dobra djela nevjernika, nemuslimana na ahiretu neće biti priznata.
Dok je u hadisu muteffekun alejhi došlo da Allah nagrađuje kjafire za njihova dobra djela odmah na dunjaluku.
Postoji skupina ljudi koji nezadovoljavaju prvi šart primanja djela, ne rade ih radi Allaha, a zadovoljavaju drugi šart, vanjštinom slijede šerijat Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem.
U ovu grupu ulaze munafici koji ce biti po Kur’anskom ajetu na dnu Džehennema, također u ovu grupu ulaze i oni koji čine dobra djela zbog rijaluka, ne radi Allaha već zbog dunjaluka, položaja ili da ih drugi vide, i jedni i drugi su priča za sebe.
Među ovima, premorenim i napaćenim, često budu i oni koji ratuju zbog vjere, bore se i ginu, daju svoj imetak, poput krstaša i njima sličnih, a čija će djela na ahiretu biti poput fatamorgane, neće nagrade naći, djela će im biti u prah i pepeo pretvorena.
Kaže Uzvišeni: “Onoga ko bude Allahu pokoran (iskren) i uz to dobra djela činio (slijedeći u njima Poslanika), njega čeka nagrada kod njegovog Gospodara, takvi neće imati straha (za ono što dolazi na ahiretu) niti će tugovati (zbog smrti i dunjaluka kojeg su ostavili). ( El Bekare 111, sa tefsirom od Sejida Ibn Džubejra)
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta