TEKSTOVI

STVORENJA KOJA SU NASELJAVALA ZEMLJU PRIJE ADEMA

Bilježe Hakim i Ibn Džerir u svom tefsiru od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Prvi koji su nastanjivali Zemlju su bili džini, pa su na njoj činili fesad (nered), prolivali su krv, ubijali jedni druge. Pa im je Allah poslao Iblisa, Iblis i oni koji su bili sa njim su ubili mnoge od njih sve dok ih nisu satjerali na morska ostrva i krajeve planina. Zatim je Allah stvorio Adema i nastanio ga na zemlji. Zbog toga kaže Uzvišeni: “Ja ću postaviti na zemlji namjesnika (halifu).” (Ovu predaju prenosi Dahhak od Ibn Abbasa, a pošto Dahhak nije sreo Ibn Abbasa, ova predaja je munkatija (slaba).
Prilikom tumačenja ajeta u kom Uzvišeni kaže: “A kada Gospodar tvoj reče melecima: ‘Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti.’ Oni rekoše: ‘Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolivati…’ ” (El-Bekare, 30) navodi Ibn Kesir u svom tefsiru dva mišljenja oko toga kako su meleci znali da će potomci Adema nered činiti i krv prolivati prije nego što je stvoren Adem. Prvo mišljenje je da su džini prije potomaka Adema činili nered na Zemlji pa su meleci analogno na njihovo ponašanje to isto pripisali budućim stanovnicima Zemlje, potomcima Adema. To je ono što smo na početku naveli od Ibn Abbasa a po kome je Iblis bio od meleka pa se uzoholio, postao nepokoran Allahu te je kažnjen prokletstvom i spuštanjem na Zemlju. Također to mišljenje zastupa Abdullah Ibn Amr, radijallahu anhuma, Ebu El-Alije, Hasan el-Basri i drugi, s tim da oni navode da je Allah poslao meleke da ih kazne a ne Iblisa sa melecima.
Bilježe Hakim i Ibn Ebi Hatim u svom tefsiru od Abdullaha Ibn Amra, radijallahu anhuma, da je rekao: “Džini su nastanjivali Zemlju prije nego što je stvoren Adem na dvije hiljade godina, pa su činili nered na Zemlji i prolivali krv. Zatim je Allah poslao vojsku od meleka, borili su se protiv njih sve dok ih nisu satjerali na morska ostrva.”
Drugo mišljenje je da je Allah onavijestio meleke da će se tako ponašati potomci Adema na Zemlji. Ovo mišljenje zastupa Abdullah Ibn Mesud i Ibn Abbas, radijallahu anhum, Suddi, Katade i Ibn Džurejdž. Po ovom mišljenju ne potvrđuje se da su neka stvorenja prije Adema nastanjivala Zemlju.
I jedno i drugo mišljenje imaju osnova da se razumiju iz ajeta.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta