AKIDAImanPITANJA I ODGOVORI

ŽIVOTINJSKI BERZAH I ŠTA ĆE BITI SA ŽIVOTINJAMA NA SUDNJEM DANU

– Esselamu alejkum.
Pročitah na jednom mjestu da postoji životinjski berzah. Da li su ljudi i životinje u istom berzahu ili su potpuno odvojeni jedni od drugih? Gdje idu životinje poslije Sudnjeg dana?
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Oko pitanja boravka duša životinja nakon njihove smrti do Sudnjeg dana nije poznato niti sam našao ijedan šerijatski tekst koji govori o tome, niti direktno niti indirektno. Takođe, nisam našao govor nekog učenjaka o toj temi osim kod nekih savremenih koji kažu da im nije poznat govor učenjaka o tome.
A što se tiče toga gdje će završiti životinje na Sudnjem danu, u vjerodostojnom hadisu je došlo da će životinje biti proživljene i da će međusobno izmiriti račune jedna prema drugoj i da će poslije toga biti pretvorene u prašinu.

Argument da će životinje biti proživljene na Sudnjem danu je hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu će se dati prava onima koji ih zaslužuju čak da će izvršiti odmazdu ovca bez rogova nad ovcom sa rogovima”.

U komentaru ovog hadisa kaže imam Nevevi: “Ovo je jasan tekst da će životinje biti vraćene i proživljene na Sudnjem danu kao što će biti proživljeni ljudi i kao što će biti vraćena djeca, luđaci i oni do kojih nije doprla dava. Na ovo ukazuju jasni argumenti Kur’ana i Sunneta, kaže Uzvišeni: “I kada divlje životinje budu sakupljene” (Et-Tekvir, 5)...

Kažu učenjaci: ‘Nije šart proživljavanja i vraćanja na Sudnjem danu da će biti kažnjene i nagrađivane, a što se tiče odmazde nad ovcom koja ima rogove od strane one koja nema rogove ta odmazda nije odmazda onih koji su bili Šerijatom zaduženi, jer životinje nisu bile zadužene slijeđenjem Šerijata nego je to odmazda izravnavanja računa”.

A dokaz da će životinje na Sudnjem danu biti pretvorene u prašinu nakon odmazde jednih prema drugima je hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Biće proživljena sva stvorenja na Sudnjem danu i životinje, one koje hodaju po zemlji i one koje lete i sve živo, pa će od Allahove pravde biti to da će ovca bez rogova uzeti svoje pravo od ovce koja ima rogove, a zatim će biti rečeno: ‘Budi prašina’, a to će biti kada će reći kjafir: “Kamo sreće da sam prašina ostao” (En-Nebe, 40).

Hadis bilježe Abdurrezak u svom “Musanefu”, Ibn Džerir, Ebu Ubejd, Ibnul-Munzir, Ibn Ebi Hatim i Hakim, vjerodostojnim ga ocjenjuje Hakim, a dobrim šejh Albani. Iako su ovo riječi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, ovako nešto se ne može reći po svom mišljenju nego ovo spomenuto, tj. da će biti pretvorene u prašinu, ima propis kao da ga je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naravno kod onih učenjaka koji prihvataju predaju kao vjerodostojnu.

A Ibn Kesir u svom Tefsiru (6/380) nakon navođenja ovog značenja ajeta “Kamo sreće da sam prašina ostao” kaže: “To jest, (kamo sreće) da sam bio životinja pa da budem pretvoren u prašinu”.

Neki učenjaci Ehlu Kelama, poput Gazalija, odbacuju mogućnost oživljavanja bilo kojih stvorenja mimo ljudi i džina jer stvorenja mimo njih nisu bila zadužena slijeđenjem Šerijata niti im se pridaje ikakav keramet, počast i važnost.

Ovaj stav je oprečan jasnom ajetu i vjerodostojnim hadisima te je s toga neprihvatljiv. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta