Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

DONOŠENJA SALAVATA PETKOM (OCJENA HADISA)

PITANJE: Esselamu alejkum.

Nedavno je bila rasprava oko valjanosti hadisa o donošenju salavata petkom. Je li tačno da je taj hadis slab? Nadam se da nisam zahtijevan sa ovim pitanjem, ali me stvarno mnogo zanima. Allah vam podario svako dobro.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Prenešeno je nekoliko hadisa u različitim rivajetima od skupine ashaba o vrijednosti donošenja salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, petkom.

Ti hadisi su:

Prvi: od Hasana, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene petkom, zaista će mi oni (salavati) biti pokazani“.

Bilježe ga Musedded i Se’id ibn Mensur u svojim Sunenima i Ibn ebi Šejbe u svom Musannefu.

Hadis je slab zbog tri mahane: 1- jer je mursel (vrsta slabog hadisa), 2- ravija Ebu Hurre je slab kada prenosi od od Hasana, radijallahu anhu, 3- ravija Hušejm je mudellis (vrsta slabosti kod ravije).

Drugi: od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene petkom, zaista će mi vaši salavati biti pokazani“.

Bilježe ga Taberani, Ibn ‘Adijj i El-Asbehani.

Hadis je slab, jer su trojica ravija u njemu slabi; Jezid Er-Rekkaši, Ebu Ishak El-Humejsi i Durus ibn Zijad.

Takođe, od Enesa, radijallahu anhu, bilježe Ismail El-Kadi u „Fadlus-salati“, Ibn Es-Sunni u „Amlul-jevmi vel-lejleti“ i El-Munziri u „Et-Tergibu“, sve rivajete su muhaddisi ocijenili slabim zbog tedlisa, irsala ili slabosti ravija.

U nekim rivajetima je došlo: „Donosite mnogo salavata na mene petkom, ko donese jedan salavat na mene Allah će na njega deset“.

Treći: od Ebu Mes’uda El-Ensarija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene petkom, jer niko neće donijeti salavat na mene petkom, a da mi njegov salavat neće biti pokazan“.

Bilježi ga Hakim. Hadis je slab zbog ravije Ismaila ibn Rafie za kojeg kažu Zehebi i Darekutni da je veoma slab.

Četvrti: od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene svakog petka, jer se salavati mog Ummeta meni prikazuju svakog petka. Ko donese više salavata na mene, biće na bližem stepenu meni“.

Bilježe ga Bejheki u „Es-Sunenu el-kubra“ i El-Munziri u „Et-Tergibu“, a hadis je slab zbog dvije stvari: 1- ravija Mekhul nije čuo hadise od Ebu Umame, radijallahu anhu, 2- oko pouzdanosti ravije Burd ibn Sinan postoji razilaženje.

Peti: od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene u noći i danu petka, zaista će mi vaši salavati biti pokazani“.

Bilježe ga Taberani u „El-Evsatu“, a hadis je slab zbog ravije Abdulmun’ima ibn Bešira El-Ensarija koji je slab i ravije Abdulaziza ibn ebi Sulejmana El-Medenija.

Šesti: od Ebu El-Derda’, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene petkom, jer tom danu prisustvuju meleci. I niko neće donijeti salavat na mene, a da meni neće biti prikazani njegovi salavati sve dok ne završi sa njima“.

Bilježe ga Ibn Madže, El-Munziri u „Et-Tergibu“ i Taberi u svom tefsiru. Hadis je slab jer je lanac prenosilaca prekinut na dva mjesta, a osim toga, ravija Zejd ibn Ejmen je slab.

Sedmi: od Ebu ‘Imrana El-Dževnija da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene petkom“.

Bilježi ga Abdurrezak u svom Musannefu, a hadis je slab zbog prekida u lancu prenosilaca.

Osmi: od Abdullaha ibn Abdurrahmana ibn M’amera, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene petkom“.

Bilježi ga Šafija u „El-Umm“, a hadis je veoma slab zbog ravije Ibrahima ibn Muhammeda koji je veoma slab.

Deveti: od Evs ibn Evsa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najbolji dan je petak, u njemu je stvoren Adem, a u njemu je i preslio. U tom danu će biti puhanje (u rog) i umiranje (svih koji su živi). Donosite mnogo salavata na mene u njemu (petkom), zaista će mi vaši salavati biti pokazani“. Rekoše: O Allahov Poslaniče, kako će naši salavati biti tebi prikazivani, a ti ćeš istruhnuti? A on odgovori: „Zaista je Allah zabranio Zemlji tijela vjerovjesnika“.

Bilježe ga Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Ahmed, Hakim, Ibn Hibban i Bejheki.

Skrivena mahana (slabost) ovog hadisa, a što je ujedno razlog razilaženja muhaddisa oko prihvatljivosti ovog hadisa, je to što ravija Husejn ibn Alijj El-Džu’fi nije čuo hadis od Abdurrahman ibn Jezida ibn Džabira (koji je pouzdan ravija), kako je greškom došlo u senedu hadisa, nego je čuo hadis od Abdurrahman ibn Jezida ibn Temima, a on je ravija čiji se hadisi ne uzimaju. Na ovom stavu su Buharija, Ebu Hatim, Ebu Zur’a, Ebu Davud, Ibn Hibban, Es-Sehavi i mnogi drugi. Po njima je ovaj hadis slab.

Sa druge srane, Darekutni je odbio ovu mahanu tvrdeći da je Husejn ibn Alijj El-Džu’fi čuo hadis od Abdurrahman ibn Jezida ibn Džabira.

Najbliže je ono na čemu su eksperti skrivenih mahana hadisa Buharija, Ebu Hatim i Ebu Zur’a, a to je da je hadis zbog spomenutog slab, a Allah zna najbolje.

Zaključak:

Hadisi u kojima se podstiče na donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, petkom su prenešeni u 9 hadisa od 8 ashaba i to: od Hasana, Enesa, Ebu Mes’uda, Ebu Umame, Ebu Hurejre, Ebu Derda’, Abdullaha ibn Abdurrahmana ibn M’amera i Evsa ibn Evsa. Svi hadisi pojedinačno su slabi.

Međutim, na osnovu mnoštva rivajeta hadis je hasen li gajrihi, jer je ovo klasičan primjer slabog hadisa koji se na osnovu mnogo slabih rivajeta podiže na stepen dobrog hadisa (hasen li gajrihi). Vjerodostojnim ili dobrim su ga ocijenili mnogi muhaddisi, poput: Hakima, Ibn Huzejme, Ibn Hibbana, Bejhekija, Zehebija, Nevevija, Ševkanija, Albanija, Šu’ajba Arnauta, Sulejmana El-Ulvana i drugih.

Kaže šejh Albani: „Zaključak je da je hadis sa ovim rivajetima dobar u najmanjem stepenu rangiranja, a vjerodostojan je bez dodatka ‘noći petka’“. (Tahridžu Miškatil-mesabih, broj 1361)

Kaže šejh Sulejman El-Ulavan: „Svi hadisi o donošenju salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, petkom su pojedinačno slabi, međutim sa mnoštvom rivajeta mogu se dignuti na veći stepen“.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta