Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

HADISI O DANIMA KADA JE POKUĐENO (haram ili štetno) ČINITI HIDŽAMU

PITANJE: Es selamun alejki v.r.v.b.
Bavim se hidžamom za žene. Zanima me koliko su pouzdani hadisi koji govore o štetnosti izvođenja hidžame u određenim danima (npr. nedjelja isl.). Naveću vam hadise koje su mi klijenti navodili kao razlog zbog kojeg ne žele određenim danima raditi hidžamu. Unaprijed hvala!
„Četvrto: Hidžama nije poželjna u određenim vremenima
Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem, je zabranio činjenje hidžame srijedom, petkom, subotom i nedjeljom. Ibn Madže, (3552, 3553) i Hakim, 4/409 sa dobrim lancem prenosilaca. U drugoj predaji Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem,kaže: “Ko učini hidžamu srijedom ili subotom, pa ga pogodi šuga, neka ne krivi nikoga osim sebe.” Bezzar, 3/388 (El-kešf). Vidjeti, takoðer Zadul-mead, 4/61.“

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Prvo: Tekst, izvod (dokumentacija) i ocjena hadisa

Prenosi imam Zuhri (tabi’in) od Se’ida ibn Museejiba od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko učini hidžamu srijedom ili subotom, pa ga pogodi guba, neka ne krivi nikoga osim sebe“.Bilježe ga Hakim, Bejheki i Bezzar, a bilježi ga i Ebu Davud kao mursel (hadis u čijem senedu nedostaje ashab) od imama Zuhrija.

Kaže Ebu Davud da je hadis od Ebu Hurejere, radijallahu anhu, slab. A rivajet od imama Zuhrija je slab jer je hadis mursel.

Takođe, hadis su ocijenili slabim Bezzar, Bejheki i Zehebi, jer je u njegovom lancu prenosilaca  Sulejman ibn Erkam, a on je slab ravija. Kaže Zehebi da je metruk, tj. jako slab.

Drugo: U hadisu su spomenuti subota i srijeda, nigdje nije spomenuta nedjelja i petak. Osim što se prenosi od učenjaka Ishaka ibn Rahevejhi da je prezirao činjenje hidžame petkom, utorkom i srijedom, osim ako je utorak 17., 19. ili 21. dan po Hidžri.

Međutim, za pokuđenost dana koje navodi nema vjerodostojnih dokaza.

Prema tome, nema ništa vjerodostojno preneseno oko pokuđenosti, štetnosti ili zabranjenosti činjenja hidžame u određenim danima.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta