KUR'ANPITANJA I ODGOVORI

JE LI TAČNO DA SU NEKE SURE ILI AJETI BOLJI OD DRUGIH?

– Esselamu alejkum. Da li je dozvoljeno reći da su neke sure ili neki ajeti bolji od drugih sura ili drugih ajeta. I ako jeste, nije mi jasno kako može jedan Allahov govor biti bolji od drugog Allahovog govora, jer sve je to na kraju Allahov govor. Unaprijed hvala na odgovoru.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Da li su neke sure ili ajeti bolji i vrijedniji od drugih i ako jesu u čemu se sastoji ta vijednost? O ovim pitanjima pisali su mnogi učenjaci, a naročito učenjaci koji su napisali knjige iz oblasti kur’anskih znanosti poput Sujutija (El-Itkan), Zerkešija (El-Burhan) i Zerkanija (Menahilul-irfan).

Imam Sujuti je u svojoj knjizi (El-Itkan, 2/417-420) detaljno naveo stavove učenjaka o ovim pitanjima i argumentaciju istih, kao i u čemu je vrijednost jednih nad drugima. Rezime onoga što je on spomenuo se sastoji u sljedećem:

Učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko toga da li u Kur’anu ima ajeta ili sura koje su bolje i vrijednije od drugih ajeta i sura:

Prvi stav – da nema u Kur’anu nešto (ajet ili sura) što je vrijednije i bolje od nečeg drugog iz Kur’ana.

Na ovom stavu su Ebu El-Hasan El-Eš’ari, Kadi ebu Bekr El-Bakilani, Ibn Hibban i pripisuje se imamu Maliku.

Ovu stav argumentiraju time što je čitav Kur’an Allahov govor, kao i time što stav da je nešto od Kur’ana vrijednije od nečega drugog iz Kur’ana išareti da u ajetima i surama koje su manje vrijedne ima nedostataka i mahana.

Drugi stav – da su neke sure i ajeti vrijedniji od drugih.

Na ovom stavu džumhur učenjaka, između ostalih: Ishak ibn Rahuveje, Ebu Bekr ibnul-Arebi, Ebu Hamid El-Gazali, El-Kurtubi i mnogi mnogi drugi.

Njihov argument su hadisi u kojima je došlo da su neke sure i neki ajeti vrijedniji od drugih, poput toga da je Fatiha najuzvišenija sura u Kur’anu, da je Ajetul-kursi navrijedniji ajet, da sura El-Ihlas vrijedi kao trećina Kur’ana, zatim vrijednost El-Bekare i Ali Imran i vrijednost zadnja dva ajeta sure El-Bekare i drugi primjeri.
Ebu Hamid El-Gazali kaže da ako bi neko pitao kako da bude dio Kur’ana bolji od drugog dijela Kur’ana, neka zna da svjetlost znanja ukazuje da ima razlike između

Ajetul-kursi i Ajetul-dejn (najdužeg ajeta u Kur’anu koji govori o zapisivanju duga) i da ima razlike između sure El-Ihlas i sure Tebbet, a na uvjerenje da među njima ima razlike ukazuje i sunet. Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, je objavljen Kur’an, a on je rekao da je sura Jasin srce Kur’ana (oko vrijednosti sure Jasin nije ništa prenešeno u vjerodostojnim hadisima), da je Fatiha najbolja sura u Kur’anu, da je Ajetul-kursi prvak Kur’ana, da Kulhuvallahu ehad vrijedi trećinu Kur’ana, i drugi hadisi u kojima su spomenute vrijednosti dijelova Kur’ana, davanja prednosti jednim surama i ajetima nad drugim i mnoštvo sevapa onome ko ih uči.

A kaže učenjak Ebnul-Hisar da je čudno da se spominje razilaženje učenjaka po ovom pitanju pored šerijatskih tekstova koji to potvrđuju.

Zatim, učenjaci koji potvrđuju da su neke sure i ajeti bolji i vrijedniji od drugih međusobno se razilaze oko toga u čemu je vrijednost jednih nad drugim.
Skupina kaže da je u pitanju veličina nagrade, mnoštvo sevapa, pokretanje emocija i bogobojaznosti, navođenje na razmišljanje i zapitanost prilikom čitanja i razmišljanja o tim ajetima ili surama.

Dok duga skupna smatra da se radi o raznolikosti i bogatstvu sadržaja, značenja i dubina tih ajeta.

A imam Bejheki prenosi od učenjaka El-Halimija da se vrijednost i prednost jednih ajeta i sureta nad drugima vraća na jednu od tri stvari:

Prva – da je rad po jednom ajetu preči od rada po drugom, zato se kaže da su ajeti u kojima su došle naredbe i zabrane bolji od ajeta u kojima su priče vjerovjesnika i drevnih naroda.

Druga – ajeti koji sadrže mnoštvo Allahovih imena, ili Allahovih svojstava ili koji ukazuju na Allahovu uzvišenost i veličinu oni su bolji od ajeta u kojima toga nema, jer se vrijednost govora mjeri po njegovom sadržaju.

Treća – reći da je neka sura bolja od druge ili da je neki ajet bolji od drugog to nači da se sa njenim učenjem ostvaruje trenutna korist mimo koristi sevapa na ahiretu i da se njenim učenjem obavlja ibadet, poput učenja Ajetul-kursija, sure El-Ihalas, El-Felek i En-Nas, učač se sa njihovim učenjem štiti od onog od čega se boji, traži zaštitu od Allaha i izvršava samim učenjem ibadet, jer se njihovim učenjem spominje Allah (čini zikrullah) i Njegovo veličanje sa naviđenjem Njegovih uzvišenih svojstava sa uvjerenjem u njihovu istinitost, uz to duša se smituje sa zikrom i ostvaruje se bereket, za razliku od ajeta o propisima sa njihovim učenjem se ne primjenjuje sam propis nego postiže znanje.

Takođe, upitana je Stalna komisija za fetve u Saudij (broj fetve 20414): da li je tačno da učenje i tilavet nekih sura Kur’ana i ramišljanja o njihovom značenju ima posebnu vrijednost i fadl u odnosu na neke druge sure, poput sure Jasin. I u čemu je ta vrijednost?

Odgovor je glasio: Međusobna razlika u vrijednosti i fadlu među nekim ajetima i surama je potvrđena u čistom Sunnetu, poput vrijednosti Fatihe, Ajetul-kursija, sure El-Ihlas i drugih sura, uz uvjerenje da su svi ajeti i sure Allahov govor. Ove različite vrijednosti ajeta i sura se vračaju na to što neke sure ili ajeti imaju posebna njima specifična značenja, a u Sunetu nam je pojašnjena ta specifična vrijednost i fadl. Različite vrijednosti ajeta i sura možemo znato samo putem Tavkifa (tj. putem šerijatskih tekstova Kur’ana ili Sunneta) i u tome nema prostora za idžtihad (mišljenje ljudi). A što se tiče sure Jasin, nije nam poznat vjerodostojan hadis od

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o njenoj posebnoj vrijednosti, a Allah zna najbolje. Ve billahi tevfik, i neka je salavat i selam na vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe. (potpisnici fetve su: Bin Baz, Abdulaziz Ale Eš-Šejh i Bekr ebu Zejd)
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta