AKIDAImanPITANJA I ODGOVORITevhid

JE LI VRH BRDA (MINARETA) BLIŽI ALLAHU OD NJEGOVOG PODNOŽJA?

– Es selamu alejkum.
Jedan brat mi je rekao da je pročitao hadise u kojima se kaže da je Allah bliže vrhu minareta nego dnu minareta, kao i da će Allah na Sudnjem danu doći u Šam i još kaže da su hadisi verodostojni. Brate molim te da mi kažeš da li uopšte postoje ovakvi hadisi, i ako postoje, da li su verodostojni.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim.

 

Ne postoji hadis sa tekstom: „Allah je bliže vrhu minareta nego dnu minareta“ niti neki drugi hadisi u tom kontekstu. Nego se prenosi predaja od učenjaka tabi’ina Abdullah ibn Mubareka u kojoj on kaže: „Vrh minareta je bliži Allahu od njegovog podnožja“, a značenje ove predaje su pojasnili i podržali i drugi učenjaci selafa ovog Ummeta.

Takođe, nije mi poznato da ima hadis u kojem je došlo da će Allah na Sudnjem danu doći u Šam (današnju Siriju i Palestinu).

Što se tiče predaje Ibn Mubareka i njenog značenja, rezime govora o tome je sljedeći:

Autor knjige „En-Nakdu“, koja se ubraja u jednu od najboljih akidetskih knjiga koja govori o Allahovim sifatima a i drugim pitanjima, imam Osman ibn Se’id  Darimi je odgovorio na dalalete džehmije Bišra El-Merisija. U toj knjizi imam Darimi navodi spomenutu predaju od Ibn Mubareka i detaljnije govori o pitanju blizine i udaljenosti stvorenja od bića Uzvišenog Alaha i stava Ehli suneta po tom pitanju.

On kaže (Nekdu imam Usman Ed-Darimi ala el-Merisi, 1/504):„Zatim je protivnik (džehmija Bišr El-Merisi) potvrdio svoju tvrdnju da je Allah na svakom mjestu sa analogijom (kijasom) sa kojom je skrenuo sa Pravog puta. On kaže: ’Zar ne vidiš da za onog ko se popne na brdo ne kaže da je bliže Allahu?’ Odgovor ovom protivniku (džehmiji Bišru El-Merisiju) koji tvrdi ono o čemu nema znanja je: ’Ko te je obavijestio da vrh brda nije bliži Uzvišenom Allahu od njegovog podnožja? Jer onaj ko vjeruje da je Allah iznad Arša i iznad nebesa zna sigurno da je vrh brda bliži Allahu od njegovog podnožja, i da je sedmo nebo bliže Aršu Uzvišenog Allaha od šestog neba, da mu je šesto nebo bliže od petog i tako sve do Zemlje.

Takođe, prenosi Ishak ibn Ibrahim el-Hanzali od Ibn Mubareka da je rekao: ’Vrh minareta je bliži Allahu od njegovog podnožja’. Istinu je rekao Ibn Mubarek, jer sve što je bliže nebu bliže je Allahu. A Allahova blizina prema svim Njegovim stvorenjima najdaljim i najbližim je ista, ništa od Njegovih stvorenja nije udaljeno od Njega.

Dok su neka stvorenja (Njemu) bliža od drugih, shodno kako smo pojasnili o nebesima i Zemlji. Ista stvar je sa blizinom meleka prema Allahu. Meleci koji nose Arš (hameletul-arši) su bliže Allahu od svih meleka koji su na nebesima, a Arš je bliže Allahu od sedmog neba. A blizina Allaha prema svim (stvorenjima) je ista. Ovo je racionalna i jasna stvar osim onome ko ne vjeruje da iznad Arša ima bog. Zato je (Uzvišeni Allah) nazvao meleke mukarrebin (bliskima).

Kaže Uzvišeni:  „Oni koji su kod tvoga Gospodara doista se ne ohole od činjenja ibadeta Njemu, Njega veličaju i Njemu sedždu čine“ (El-E’araf, 206). Da je Allah na Zemlji kao što tvrde džehmije, ne bi imale značenje Njegove riječi „Oni koji su kod tvoga Gospodara“, jer bi sva stvorenja bila kod Njega i sa Njim na istom stepenu, mu’mini i kafiri.“

Imam Osman ibn Se’id Darimi je sa ovim riječima naveo i pojasnio mezheb Ehli suneta po pitanju uzvišenosti Allaha Svojim bićem nad Njegovim stvorenjima, tj. da je Allah Svojom bićem iznad Njegovih stvorenja. Odgovorio je na mezheb džehmija i onih koji se sa njima slažu da je Allah na svakom mjestu Svojim bićem.

Takođe, imam Darimi je pojasnio da sve što je bliže nebesima bliže je Allahu, a što se tiče Uzvišenog Allaha Njegova blizina svim Njegovim stvorenjima najdaljim i nabližim je ista. Time je spojio između potvrđivanja različite blizine Njegovih stvorenja prema Njemu shodno njihovoj visini (blizini nebesima i Aršu), i između potvrđivanja da je Allahova blizina prema svim stvorenjima ista, jer ništa nije poput Allaha.

Kaže Uzvišeni: „Niko (ništa) nije kao On! On sve čuje i sve vidi“. (Eš-Šura, 11)

Takođe, šejhul-islam Ibn Tejmije kaže u svojim fetvama (Medžmu’ul-fetava, 6/7): „Ehlu Sunne vel džema’a potvrđuju da je Allah na Aršu, da su nosači Arša (meleci) Njemu bliži od drugih (stvorenja), da su meleci viših nebesa bliži Allahu od meleka nižih nebesa, da se blizina Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u toku Miradža prema njegovom Gospodaru povećavala sa uzdizanjem i uspinjanjem, njegovo uspinjanje je bilo prema Allahu a ne prema nekom stvorenju od Njegovih stvorenja, i da je duša klanjača bliža Allahu kada je na sedždi iako je njegovo tijelo spušteno. Ovo je ono našto ukazuju tekstovi Kr’ana …“.

Ako bi neko negirao ili smatrao ružnim govorom ubjeđenje (tvrdnju ili izjavu): „vrh brda je bliži Allahu od njegovog podnožja“, ili „vrh minareta je bliži Allahu od njegovog podnožja“, treba mu kazati: da li je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u toku uzdizanja (Miradža) prema Sidretil-munteha bio bliži Allahu od drugih ljudi koji su bili na Zemlji? Ako odgovori potvrdno, onda je potvrdio ono što je zanegirao i smatrao ružnim govorom, tj. da se stvorenja razlikuju u svojoj blizini i udaljenosti od bića Uzvišenog Allaha shodno njihovoj blizini nebesa i Arša. A ako negativno odgovori, onda je oprečan zdravoj prirodi, zdravoj pameti i Šerijatu.

Iz činjenice da je Allah iznad Arša logično proizilazi da je Arš bliži Allahu od drugih stvorenja, i da sve što je čovjek bliži Aršu bliži je Allahu, subhanehu ve te’ala.

Na sve spomenuto ukazuju mnogi ajeti, poput riječi Uzvišenog: „A oni koji su kod Njega ne zaziru da ibadet čine, i ne zamaraju se“. (El-Enbija, 19) Takođe riječi: „Već ga (Isa’a, alejhisselam) je Allah uzdigao Sebi“ (En-Nisa, 158), „K Njemu se dižu lijepe riječi“ (Fatir, 10).

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta