Intimni odnosi/Brak

KADA ŽENA IMA PRAVO DA TRAŽI RAZVOD BRAKA

PITANJE: Esselamu alejkum. Kad žena, po mišljenju uleme i vašem ličnom, ima pravo na razvod braka?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

U osnovi ženi nije dozvoljeno da traži razvod braka od svog muža bez šerijatski opravdanog razloga, na ovo upućuje jasan hadis od Sevbana, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reako: “Koja god žena bude tražila od svog muža razvod braka bez opravdanog razloga, biće joj zabranjen miris Dženneta”. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže, a šejh Albani i Šu’ajb Arnaut ga ocjenjuju vjerodostojnim.

Prekidanje bračnog ugovora između muža i žene u islamskom pravu može biti na jedan od tri načina: talakom, feshom ili hul’om.

(Prvi način) Talak (tj. puštanje žene) je isključivo pravo muža, oko čega nema razilaženja među učenjacima. Zato žena ne može niukom slučaju dati talak (pustiti) mužu.

(Drugi način) Fesh je traženje poništenja bračnog ugovora, svejedno bilo to od strane muža ili žene, a koji ima svoje razloge, povode i uvjete. Poništenje bračnog ugovora može dati samo kadija (šerijatski sudija), a u slučaju nepostojanja zvaničnog kadije učenjak ili daija.

Od razloga za poništenje bračnog ugovora s obe strane je postojanje tjelesne ili psihičke mahane kod bračnog druga zbog koje se ne može živjeti normalnim životom, poput impotencije, gube, ludila i slično. Da je dozvoljeno zbog ovog razloga tražiti fesh (razvod braka) nema razilaženja među učenjacima.

Žena može tražiti fesh (poništenje) braka u sljedećim slučajevima: zbog nemogućnosti muža da je izdržava, zbog odsustva muža, zbog neprilaženja ženi više od četiri mjeseca, ako je muž nestao ili zatvoren u zatvoru, ako joj muž nanosi štetu koju ne može podnijeti. Međutim, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje pojedinačno za svaki spomenuti razlog da li je i kada dozvoljeno ženi da zbog njega traži poništenje braka.

(Treći način) Hul’u je vrsta prekida bračnog ugovora između supružnika u kojem žena zatraži od muža da joj da talak (tj. da je pusti, ona sama sebe ne može pustiti niti njemu dati talak,  jer je talak isključivo njegovo pravo) iz određenog razloga uz obavezu vraćanja vjenčanog dara (mehra) mužu. Ovakav način prekidanja bračnog ugovora se može učiniti bez posredovanja kadije (šerijatskog sudije), ako muž pristane na zahtjev žene. A ako on odbije da joj da talak a ona ima opravdan razlog, onda je kadiji dozvoljeno da im poništi bračni ugovor.

S tim da bi ženi bilo dozvoljeno da traži razvod braka od svoga muža uvjet je da ga mrzi (prezire) iz određenog razloga te da se boji da Allahove propise neće izvršavati prema njemu. Žene može zamrziti svoga muža zbog njegovog ružnog izgleda, lošeg ahlaka, nepraktikovanja vjere, starosti, slabosti i slično, pa se zbog toga boji da Allahove propise neće izvršavati prema njemu. U ovom slučaju dozvoljeno joj je da traži razvod braka s tim da je dužna vratiti svom mužu vjenčani dar (mehr) koji je uzela.

Dokaz za hul’u je ajet: “A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi”. (El-Bekare 229)

I hadis od Ibn ‘Abbsa, radijallahu anhuma, a kojeg bilježi Buharija u kojem stoji da je žena Sabit ibn Kajsa, radijallahu anhu, došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: “Allahov Poslaniče, ne nalazim Sabitu mahanu ni u vjeri niti u ponašanju, ali se bojim nezahvalnosti (kufrul-a’šire)”. A on je upita: “Hoćeš li mu vatiti njegov vrt?” Ona odgovori: “Hoću”. Onda je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao njenom mužu: “Uzmi vrt i daj joj talak (tj. pusti je)”.

Prema tome, žena ne može dati mužu talak (pustiti ga) niukom slučaju. Međutim, žena ima pravo da traži poništenje bračnog ugovora (fesh) u sljedećim slučajevima:

– zbog postojanja tjelesne ili psihičke mahane kod muža (poput impotencije, gube, ludila i slično),

– zbog nemogućnosti muža da je izdržava,

– zbog odsustva muža,

– zbog neprilaženja u postelji više od četiri mjeseca,

– ako je muž nestao ili zatvoren u zatvoru,

– ako joj muž nanosi štetu koju ne može podnijeti.

Također, žena ima pravo da traži razvod braka od svoga muža pod uvjetom da ga mrzi (prezire) zbog njegovog ružnog izgleda, lošeg ahlaka, nepraktikovanja vjere, starosti, slabosti ili slično, jer se zbog toga boji da Allahove propise neće izvršavati prema njemu, s tim da je dužna vratiti svom mužu vjenčani dar (mehr) koji je uzela osim ako on odustane od toga. A ako joj muže neće dati talak, ona može podignuti tužbu ili parnicu kod kadije, u našim okolnostima učenog koji ima znanja o ovim pitanjima, da joj poništi brak. Pa ako učeni ustanovi da za poništenje ima osnova, poništi joj brak.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta