Intimni odnosi/Brak

UTICAJ OTPADNIŠTVA NA RAZVOD BRAKA

PITANJE: Esselamu alejkum molim vas u ime Allaha hitno trebam odgovor.
Tokom braka svojoj supruzi sam dao dva talaka u dva različita vremenska perioda, svjesno bez ikakve uzrujanosti.
Nakon izvjesnog vremena moja supruga je opsovala Allaha dž.š. i na savjet djece okupala se i ponovo prihvatila vjeru.
Nakon nekoliko dana stupili smo u intimni odnos, bez sklapanja braka ponovo.
Da bi nakon tih sedam dana ja svojoj supruzi dao talak ponovo.
Da li se njenim otpadništvom brišu ona dva predhodna talaka, da li smo trebali obnoviti bračnu vezu ponovnim vjenčanjem ili ona meni postaje trajno zabranjena, ako se sva tri talaka mogu računati.
Allah da vas nagradi. Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

U tvom pitanju ima nekoliko različitih mes’ela (pitanja).

Prva mes’ela: da li psovanje Allaha izvodi iz vjere?

Nema razilaženja među učenjacima, kako navode mnogi učenjaci u svojim knjigama, da musliman koji opsuje Allaha tim djelom automatski izlazi iz vjere.

Druga mes’ela: da se prima tevba onome ko opsuje Allaha?

Većina učenjaka je na stavu da se onome ko opsuje Allaha prima tevba, dok manja skupina smatra da mu se na dunjaluku (kod kadije) ne prima tevba, a da li će mu biti primljena na ahiretu to je između njega i Allaha.

Prvi stav je bliži ispravnom, jer ako se prima tevba mušriku i kjafiru zašto ne bi i otpadniku zbog psovanja Allaha, takođe nema jasnog dokaza koji ukazuje na suprotno.
Zatim se ova veća skupina učenjaka razilazi na dva stava oko primanja tevbe onome ko nekoliko puta učini otpadništvo od vjere.

Treća mes’ela: da li se otpadništvom jednog od supružnika poništava brak?

Skoro da nema razilaženja među učenjacima da ako se otpadništvo jednog od supružnika desi prije nego li muž imadne intimni odnos sa suprugom da je time poništen brak među njima i da su automatski razvedeni samim činom otpadništva.
A ako se otpadništvo desi nakon intimnog odnosa supružnika, onda učenjaci imaju podijeljeno mišljenje da li poništenje braka pada odmah ili se čeka na istek iddeta (pričeka) od tri mjesečna pranja žene?

(Prvi stav) Hanefije i malikije su na stavu da otpadništvo jednog od supružnika uzrokuje automatski poništenje braka.

(Drugi stav) Dok su šafije i hanabile (mada unutar mezheba ima razilaženja) na stavu da ako se otpadnik (svejedno žena ili muž) vrati u Islam prije isteka iddeta (tri mjesečna pranja) njihov brak ostaje na onome na čemu je i bio (tj. ne poništava se i nisu dužni ponovo da sklapaju brak), a ako istekne iddet prije nego se vrati vjeri brak biva poništen. Nakon isteka iddeta i vraćanja vjeri onog od supružnika koji je otpao dozvoljeno je da se ponovo uzmu ali sa novim sklapanjem braka.

(Treći stav) Neki učenjaci smatraju da ako se otpadnik od vjere (jedno od supružnika) pokaje i vrati vjeri nakon isteka iddeta žena da imaju pravo da vrate jedno drugom ako su zadovoljni sa tim a u slučaju žene da se nije već prije toga udala za drugog.

Četvrta mes’ela: da li se poništenje braka zbog otpadništva ubraja u talak ili ne?

(Prvi stav) Većina učenjaka je na stavu da se poništenje braka zbog otpadništva jednog od supružnika ne ubraja u talak nego u tzv. FESH (poništenje braka bez talaka). Na ovom stavu su šafije, hanabile, Ebu Hanife i Ebu Jusuf od hanefija.

(Drugi stav) Dok su malikije i Muhammed ibn Hasan Eš-Šejbani od hanefija na stavu da je to poništenje definitivni talak (nakon kojeg muž nema pravo da u toku iddeta vrati ženu, može je oženiti tek nakon što se uda i razvede od drugog).

Konkretan odgovor

Što se tiče prve i druge mes’ele, tvoja žena je sa psovanjem Allaha izašla iz vjere i postala murted, otpadnik, a zatim je sa ponovnim primanjem Islama (što u sebi sadrži i tevbu) vratila se u vjeru.
A na osnovu treće i četvrte mes’ele, koju god soluciju od spomenuta dva stava učenjaka uzeli, ti i tvoja supruga (bivša) ste definitivno razvedeni (tzv. talakom bain) bez tvog prava da je vratiš u toku njenog iddeta, samo je pitanje da li je taj talak pao njenim riddetom (otpadništvom) ili tvojim trećim talakom. Naravno, tebi nije dozovljeno da je ponovo oženiš osim nakon što se uda za drugoga i od njega razvede.

Pojašnjenje:

Ako bi po trećoj i četvrtoj mes’eli na tvoj slučaj spustili stav malikija i hanefija u trećoj, tj. da otpadništvo jednog od supružnika uzrokuje automatski poništenje braka, i stav malikaja i Muhammeda od hanefija u četvrtoj, tj. da je to poništenje braka definitivni talak (nakon kojeg muž nema pravo da u toku iddeta vrati ženu, može je oženiti tek nakon što se uda i razvede od drugog).

A ako bi u tvom slučaju uzeli stav šafija i hanabila u trećoj mes’eli, tj. da ako se otpadnik (svejedno žena ili muž) vrati u Islam prije isteka iddeta (tri mjesečna pranja) njihov brak ostaje na onome na čemu je i bio (tj. ne poništava se i nisu dužni ponovo da sklapaju brak), a onda u četvrtoj mes’eli po istim mezhebima, da se poništenje braka zbog otpadništva jednog od supružnika ne ubraja u talak nego u tzv. FESH (poništenje braka bez talaka), onda se vama broje ona prva dva talaka (jer vam brak nije bio poništen) i još treći koji si joj dao nakon sedam dana.

U stvarnosti vi ste se ponašali po ovoj zadnjoj soluciji, jer si ti sa njom imao intimni odnos nakon njenog primanja Islama zbog otpadništva kao da nije ništa bilo a onda si joj dao treći talak (naravno, prije toga su bila dva).

Prema tome, vas dvoje ste jedno drugom haram, niste u braku od tvog zadnjeg talaka koji si joj dao. Ti nemaš pravo da u toku iddeta vratiš tvoju bivšu ženu, a možeš je oženiti tek nakon što se uda i razvede od drugog.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta