Namaz

NAMAZ ZA IMAMOM KOJI NEMA ABDESTA ILI DŽUNUPOM

Ako imam (onaj koji predvodi namaz) klanja namaz sa džematlijama u stanju džunubluka ili bez abdesta a da on to ne zna, zatim nakon namaza sjeti se, njegov namaz nije valjan i vadžib mu je da ga ponovi jer je klanjao bez ispunjenog šarta namaza, to jeste tahareta.

A što se tiče muktedija, kada saznaju da su klanjali za imamom koji je u ovom stanju, oko valjanosti njihovog namaza i obaveze ponavljanja ima razilaženje.

Prvo mišljenje- njihov namaz je ništavan i obavezni su ga ponoviti. Ovo je stav hanefija.

Drugo mišljenje- namaz im je pokvaren ako imam namjerno klanja bez abdesta ili džunup dok ako klanja iz zaborava, namaz im je valjan. Ovo je stav malikijskog mezheba.

Treće mišljenje- namaz im je ispravan, osim u slučaju džume ako je sa imamom broj klanjača četrdeset. Ovo je stav šafija i hanbelija, jer je kod njih minimalan broj za valjanost džume 40 ljudi.

Razlog razilaženja je stvar na kojoj je izgrađena ova mesela, a to je: da li je valjanost namaza muktedije vezana za valjanost namaza imama. Oni koji smatraju da je vezana, to jeste hanefije, po njima je namaz batil i muktedijama. I obrnuto, kod koga nije vezano, na čemu su šafije i hanbelije, namaz muktedija je valjan. Dok malikije, koje prave razliku između zaborava i namjernog klanjanja u stanju džunubluka ili bez abdesta, drže se vanjskog značenja hadisa koji je ujedno dokaz i šafijama i hanbelijama po ovom pitanju.

Naime, prenosi Ebu Bekrete, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, započeo namaz i izgovorio početni tekbir, zatim im je išaretio da ostanu na svom mjestu i ušao u kuću, potom izašao a na glavi su mu bile kapi vode i klanjao je sa njima. Kada je završio namaz, rekao je: “Ja sam čovjek poput vas, bio sam džunup.” Hadis bilježe Ahmed i Ebu Davud. Oko vjerodostojnosti hadisa ima razilaženje, razilaženje je oko toga da li je hadis mursel ili mevsul- spojenog lanca prenosilaca. Uglavnom, hadis ukazuje da su ashabi nastavili klanjati namaz bez prekida a da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovo započeo nakon što su oni ušli u namaz.  Dokaz iz ovog hadisa jeste to da je namaz imama vezan za namaz muktedija, muktedije bi morale prekinuti namaz i ponovo početi za Vjerovjenikom, sallallahu alejhi ve sellem, a što se nije desilo.

Ispravno mišljenje je ono na čemu su malikije, šafije i hanbelije, to jeste, da je namaz muktedija u ovom slučaju valjan i da ga ne moraju ponoviti. Kao dokaz ovom odabranom mišljenju može poslužiti još i sljedeće:

– Omer, radijallahu anhu, kada je klanjao sabah namaz uboo ga je Ebu Lulu’e Medžusi, Omer je uzeo Abdurahmana Ibn Aufa i stavio ga iza sebe, koji je sa džematlijama završio namaz. Ovu predaju bilježi Buharija u svome Sahihu.

– Bilježi Seid u svome Sunenu da je Alija, radijallahu anhu, klanjao namaz pa mu je potekla krv iz nosa, on je uzeo za ruku čovjeka i povukao ga naprijed, zatim otišao. Da je namaz muktedija bio vezan za namaz Omera ili Alije, bio bi im pokvaren sa njihovim prekidanjem namaza.

Ve billahi tevfik

 

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta