HADISOcjena dokumentovanje i komentar hadisaPITANJA I ODGOVORIPropisi vezani za žene

„NEKA JE PROKLETSTVO ALLAHA, MELEKA I LJUDI NA ONOME KO DA PREDNOST ŽENI NAD MAJKOM“ – hadis

PITANJE: Esselamu alejkum.

Da li je ovo tačno, Allah vas nagradio na trudu? Neka je Allahovo prokletstvo na onoga ko da prednost svojoj ženi u odnosu na majku. Neće biti prihvaćeni njegovi farzovi ibadeti ni nafile.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Hadis: „O skupino muhadžira i ensarija! Ko da prednost supruzi u odnosu nad majkom, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prikletstvo meleka i svih ljudi! Ko tako postupa, a ne pokaje se, ne uljepša svoj odnos prema majci i ne zatraži njeno zadovoljstvo, neka zna da Allah neće primiti ništa od njegovih dobrih djela. Allahovo zadovoljstvo je u njenom zadovoljstvu a Allahova srdžba je u njenoj srdžbi!“.

Ovaj hadis prati prekrasna priča o mladiću Alkami. I hadis i priča imaju samo jednu mahanu.

Tekst priče i hadisa, a ima više rivajeta, je sljedeći:

Od Abdullah ibn ebi Evfa, radijallahu anhu, se prenosi da je došao neki čovjek kod Allahovog Poslanika, sallallahu aljehi ve sellem, i obavijestio ga da je neki mladić (u rivajetu po imenu Alkame) na smrtnoj postelji, ali ne može da izgovori: La ilahe illellah! Nakon toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao da li je, inače, klanjao, pa kada mu je pozitivno odgovoreno, krenuo je a sa njim je krenula i grupa ashaba. Kada su ušli tom mladicu, Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu je rekao: “Izgovori: La ilahe illellah“. On je rekao: «Ne mogu!». Upitao je: „A zašto?“

Odgovoreno mu je: „Bio je neposlušan svojoj majci!“. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: „Je li mu živa majka?“, na što su mu odgovorili da jeste, pa je zatražio da mu pozovu Alkaminu majku. Kada je ona došla, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: „Je li ovo tvoj sin?“ Odgovorila je: „Da.“ Tada joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio sljedeće pitanje: „Šta misliš kada bi bila potpaljena velika vatra, a tebi rečeno: „Ako budeš za njega zagovarala (halalila mu) otklonićemo je od njega, a ako ne budeš spalićemo ga u ovoj vatri: da li bi ti za njega zagovarala (da li bi mu halalila)?“

Majka je na te Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi rekla: «Allahov Poslaniče, halalim mu!». Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je rekao: „Posvjedoči Allahom i sa mnom da si zadovoljna sa njim!“. Ona je rekla: „Allahu moj, svjedočim Tobom i Tvojim Poslanikom da sam, uistinu, zadovoljna svojim sinom!“. Tada je Poslanik, sallallahu aejhi ve sellem, rekao Alkami: „Mladiću, izgovori: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh. Ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu!“. Tek tada je ‘Alkama izgovorio šehadet, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je tada rekao: „Hvala Allahu koji ga je sa mnom spasio od vatre!“

U drugim rivajetima je došlo da je Alkama mnogo klanjao, postio i sadaku dijelio, ali je davao prednost ženi nad majkom, pa je to bio razlog što nije mogao izgovoriti šehadet prilikom umiranja. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dženazu Alkami rekao je: „Skupino muhadžira i ensarija! Ko da prednost supruzi u odnosu nad majkom, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prikletstvo meleka i svih ljudi! Ko tako postupa a ne pokaje se, ne uljepša svoj odnos prema majci i ne zatraži njeno zadovoljstvo, neka zna da Allah nece primiti ništa od njegovih dobrih djela. Allahovo zadovoljstvo je u njenom zadovoljstvu a Allahova srdžba je u njenoj srdžbi!“.

Ova priča nije vjerodostojna, a hadis u njoj je izmišljen (lažan, krivotvoren). Nije dozvoljeno da se širi i prepričava osim radi pojašnjenja njenog stanja, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko prenese od mene hadis, za koji smatra (zna) da je lažan, i on je jedan od lažljivaca“ (Muslim u uvodu svog Sahiha).

Hadis bilježe Ahmed, Taberani u Evsatu, El-Hejsemi u Medžme’a ez-zevaid, Bejheki u Šu’abul-iman i Delalilun-nubuvve, Ibn El-Dževzi u Mevdu’at, el-Ukajli u ed-Du’afa’ i el-Haraiti u Mesavil-ahlak, a navodi je i Zehebi u Kebairu bez seneda.

Razlog slabosti hadisa je ravija na kojeg se svi rivajeti vraćaju Faid ibn Abdurrahman Ebu el-Verka’ el-‘Attar za kojeg su svi muhaddisi, Jahja ibn Me’in, Ibn Hibban, el-‘Ukajli, Ebu Hatim, Ebu Zur’a, Buharija, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi i drugi, rekli da je jako slab, metruk, tj. na najnižem stepenu slabosti. A kaže Hakim: „Prenosi od Ibn ebi Evfa izmišljene hadise“.

Od muhaddisa koji su ga ocijenili izmišljenim (krivotvorenim) hadisom i zabolježili ga u svojim zbirkama lažnih hadisa su:

– Ibn el-Dževzi u el-Mevdu’at (3/286)

– Es-Sujuti u El-Alai el-mesnu’a (2/251)

– Ibn ‘Irak u Tenzihuš-šeri’ati (2/296)

– Eš-Ševkani u El-Fevaidu el-medžmu’a (231)

– Albani u Silsili dai’fa (3183)

– šejh Mešhur Hasan u Kisasu la tesbutu, priča broj 21.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta