Intimni odnosi/Brak

PROPIS NEPRILAŽENJA SUPRUZI VIŠE OD 4 MJESECA

PITANJE: Es selamu alejkum.
Molim vas da mi kažete šerijetski propis za sljedeću situaciju, jer ne shvatam dobro fetve određene. Nije mi jasno kako se postupa kada muškarac nije prišao svojoj hanumi preko 4 mjeseca, znači spolnog općenja nije bilo preko 4 mjeseca. Da li se ovdje smatra brak nevažećim samo od sebe, ili da li takav brak i dalje važi pred Šerijatom, ili i dalje pored toga važi ali žena ostvariva puno pravo da zatraži razvod. I na primer: ako žena neće da traži razvod, htjela bi ostati sa njim i pored toga, je li to islamski ispravno uraditi?
Da vas Allah swt nagradi. Amin.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Neprilaženje supruzi u postelji više od 4 mjeseca može imati dva stanja:

Prvo stanje – da suprug nije prišao svojoj ženi u postelji 4 mjeseca ili više, svejedno iz opravdanog ili neopravdanog razloga, s tim da se nije zakleo Allahom da joj neće prići 4 mjeseca ili više.

U ovom slučaju ovo pitanje se vraća na poznatu mes’elu: da li je mužu vadžib da ima intimni odnos sa svojom suprugom i koliko često, odnosno ima li supruga pravo da njen muž ima sa njom intimni odnos i u kojem najmanjem vremenskom periodu.

Detaljnije o tom pitanju može se pročitati na ovom linku:
https://zijadljakic.ba/koliko-cesto-supruga-ima-pravo-na-intimni-odnos/

Kada muž ne priđe supruzi 4 mjeseca ili više ali bez zaklinjanja Allahom bez šerijatski opravdanog razloga to se ubraja u loše ophođenje prema supruzi, a kod nekih učenjaka je supruzi dozvoljeno da u tom slučaju traži razvod braka.

Drugo stanje – da se muž zakune Allahom (ili nekim Njegovim svojstvom) da neće prići svojoj ženi u postelji 4 mjeseca ili više.

Onda to predstavlja ono što se u Šerijatu naziva „ILA’UN“, a čiji propis je pojašnjen u dva kur’anska ajeta.

Kaže Uzvišeni:

“Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo četiri mjeseca; pa ako se vrate ženama, Allah zaista prašta i milostiv je; a ako odluče da se rastave – pa, Allah doista sve čuje i zna”. (El-Bekare, 226,227).

Nema razilaženja među učenjacima da ako se muž zakune nečim drugim mimo Allaha, ili na period kraći od 4 mjeseca da onda se to ne ubraja u propis ILA-a.

Posljedica ILA-a

Od posljedica ovakvog ophođenja muža prema ženi je da ako prekrši zakletvu prije isteka perioda na koji se zakleo, svejedno bio period kraći ili duži od 4 mjeseca, obavezan je učiniti kefaret zakletve.

Uzvišeni Allah, subhanehu ve te’ala, je u spomenutom ajetu odredio da je rok zaklinjanja nepribližavanja supruzi 4 mjeseca, a nakon toga mora da ili se vrati ili da joj da talak. Međutim, ako muž ustraje na zakletvi puna četiri mjeseca te ne priđe supruzi u postelji oko posljedica tog stanja islamski pravnici imaju podijeljeno mišljenje:

Prvo mišljenje – nakon isteka 4 mjeseca supruga ima pravo da podigne parnicu kod kadije, a kadija mužu naredi da joj se vrati u postelju ili da je pusti (da joj talak), a ako neće ni jedno ni drugo, onda ih kadija razvede. Znači, samim istekom perioda od 4 mjesca žena nije razvedena, nego se problem podiže i pokreće kod kadije.

Na ovom stavu su malikije, šafije i hanabile. (Hašijetu ed-Dusuki 2/436, Mugnil-muhtadđ 3/348, El-Mugni 7/318)

Drugo mišljenje – samim istekom 4 mjeseca pada razvod (talak) među supružnicima, tako da se to pitanje ne vraća na podizanje parnice kod kadije niti njegovo razvođenje ako muž odbije.

Na ovom stavu su hanefije. (Bedai’u es-sanai’a, 3/176)

Oni smatraju da je to (razvod) kazna mužu zbog njegovog nanošenja štete supruzi i uskraćivanja njenog prava.

Učenjaci oba stava argumentiraju svoje stajalište istim ajetima, a riječ oko čijeg tumačenja se razilaze je „EF“ (pa).

Po džumhuru ona znači redosljed nakon isteka 4 mjeseca, zato po njima talak ne pada sa istekom 4 mjesca. Dok kod hanefija ta riječ znači da vraćanje u postelju treba biti prije isteka 4 mjeseca, da je muževima dat taj rok, u protivnom ako se ne vrate i istekne 4 mjeseca onda talak pada automatski sa istekom.

Stav i tumačenje džumhura učenjaka (tj. prvo mišljenje) je ispravnije, jer se prenosi u vjerodostojnim predajama od 12 ashaba da sa istekom 4 mjesca ne pada talak, nego da se traži od muža da se vrati ženi u postelji ili da je pusti.

Vrsta talaka koji padne u toku ILA-a

Učenjaci se takođe razilaze oko vrste talaka koji se desi kao posljedica ILA-a (zaklinjanja muža Allahom da neće prići ženi u postelji 4 mjeseca ili više):

Kažu hanefije i imam Ahmed u jednom od dva rivajeta da je to talak bain, tj. u čijem iddetu (pričeku) muž nema pravo da ženu vrati.

Dok malikije, šafije i Ahmed u drugom rivajetu od njega smatraju da je to talak redži’, tj. da muž u toku iddeta (pričeka) ima pravo da vrati suprugu.

Bliže ispravnom je stav hanefija, jer je razlog razvoda šteta koju muž nanosi supruzi, a ta šteta se ne otklanja osim takvom vrstom razvoda, u protivnom ako je može vratiti u toku iddeta neće se otkloniti šteta koja joj se nanosi.

Konkretan odgovor na pitanje

Nakon svega rečenog može se konstatovati sljedeće:

– Ako se muž nije zakleo Allahom da neće prići ženi 4 mjesca ili više, onda talak (razvod braka) nije pao oko čega nema razilaženja među učenjacima.

– Ako se muž zakleo Allahom da neće prići supruzi 4 mjesca ili više, onda je proces sljedeći: žena ako hoće, zbog tog zuluma i njenog prava na intimni odnos, ima pravo da podigne optužbu kod kadije (kod nas kod daije ili učenog) da joj muž nije prišao više od 4 mjeseca. Zatim kadija traži od muža da ili priđe ženi ili da joj da talak. Ako neće ni jedno ni drugo onda kadija ima pravo i moć da poništi brak ako žena to hoće.

Prema tome, sve dok se problem ne digne do kadije (učenog ili daije) brak je važeći. Ako ti hoćeš da i dalje živiš u takvom stanju to je do tebe.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta