Zdravlje/Hrana

PROPIS LIJEČENJA SA MLIJEKOM DOMAĆIH MAGARACA

PITANJE: Esselamu alejkum uvaženi šejh,
Moj brat u Islamu ima nijet da otvori inšaAllah malu farmu magaraca jer je čitao da je magareče mlijeko ljekovito. Pa me interesuje šerijatski stav vezano za mlijeko magarice, budući da je poznata Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, zabrana njihovog mesa. Allah vas nagradio svakim dobrom.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Propis upotrebe magarečeg mlijeka uopćeno a za liječenje posebno se po većini učenjaka vraća na propis jedenja magarečeg mesa.

Naime, meso domaćih magaraca je u početku Islama bilo dozvoljeno što je trajalo do bitke na Hajberu kada ga je zabranio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Bilježi Buharija u svom Sahihu od Džabir ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, da je rekao: „Na dan Hajbera zabranio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, meso domaćih magaraca, a dao olakšicu u (konzumiranju) mesu konja“.

Takođe, u hadisu mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) se prenosi od Ebu Sa’lebeta, radijallahu anhu, da je rekao: „Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, meso domaćih magaraca“.

Hanbelijski učenjak Ibn Kudame prenosi da je većina učenjaka na stavu da je meso domaćih magaraca zabranjeno. Kaže: „Većina učenjaka smatra da je meso domaćih magaraca zabranjeno.

Kaže Ahmed: Petnaest ashaba (drugova) Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ga (maso domaćih magaraca) je preziralo. Kaže Ibn Abdulberr: Nema razilaženja među ulemom muslimana danas oko njegove zabrane“.  (El-Mugni, 9/324).

Zatim Ibn Kudame navodi da je većina učenjaka na zabrani konzumiranja mlijeka domaćih magaraca, jer ako je njihovo meso zabranjeno onda je i mlijeko pošto nema razlike u tome dvome.

Kaže Ibn Kudame: „Mlijeko domaćih magaraca je zabranjeno po većini učenjaka.

Dok (učenjaci) ‘Ata’, Tavus i Zuhri daju u tome (njegovom konzumiranju) olakšicu. A prvo je ispravnije, jer je propis mlijeka (isti kao i) propis mesa“ (El-Mugni, 9/325).

A što se tiče upotrebe magarečeg miljeka za liječenje, to se vraća na pitanje mes’elu liječenja sa onim što je haram kozumirati (jesti ili piti).

Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Tarik ibn Suvejd, radijallahu anhu, pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o vinu (alkoholu) pa mu je zabranio ili mu je rekao da ne voli i mrzi da ga pravi (proizvodi). Pa mu je Tarik rekao da ga samo pravi radi lijeka, a on mu na to odgovori: “Zaista on (alkohol) nije lijek nego bolest”.

Takođe, bilježi Buharija u svom Sahihu od Abdullah ibn Mes’uda da je rekao za opojno piće: “Zaista Allah ono što vam je zabranio nije ga učinio vašim lijekom”. Prenose se iste ove riječi od Ummu Selleme, radijallahu anha, da ih je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kod Bejhekija, Ibn Hibbana i Taberija.

Ibnul-Kajjim je u svojoj poznatoj knjizi „Zadul-me’ad“ (4/156) je pisao o liječenju sa onim što je zabranjeno te je naveo argumente sa šerijatske i razumske strane koji ukazuju na zabranu istog.

Kaže Ibn Kudame u svojoj knjizi El-Mugni (9/338): „Nije dozvoljeno liječenje sa onim što je zabranjeno poput mlijeka magarice i mesa (životinja) zabranjenih, niti je dozvoljeno pijenje alkohola radi liječenja“, a zatim je naveo gore spomenute hadise.

U fetvi Stalne komisije za fetve u Saudijskoj arabiji (25/31) je došlo: „Nije dozvoljeno liječenje sa pijenjem mlijeka domaćih magarica“. Potpisnici fetve su Abdulaziz bin Baz, Abdurezzak Afifi, Abdullah Gudejan i Abdullah Ku’ud.

Prema tome, nije dozvoljeno koristiti magareče mlijeko za liječenje kao ni prodavanje onoga što je haram. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta