Zdravlje/Hrana

PROPIS NAPLAĆIVANJA HIDŽAME

PITANJE: Selam alejkum.
Čuo sam da ima neki hadis u kojem se zabranjuje naplaćivanje hidžame ili da je to sporno, nisam siguran a tekst hadisa mi nije poznat. Kod nas ima braće koji naplaćuju usluge hidžame, pa me zanima šta su učenjaci rekli po ovom pitanju. Allah te nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam ne posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Oko naplaćivanja hidžame učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Razlog ovog razilaženja je oprečnost i kontradiktornost hadisa koji govore o ovoj temi.

Rezime stavova učenjaka i argumentacija istih se sastoji u sljedećem:

Prvo mišljenje: dozvola naplaćivanja hidžame.

Ovo je stav većine učenjaka hanefijskog, malikijskg, šafijskog i hanbelijskog mezheba. Oni svoj stav dokazuju hadisom mutefekun alejhi (tj. kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima) od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: „Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je uradio hidžamu i platio hadždžamu (osobi koja radi hidžame) njegov rad“, a kod Buharije je dodatak u kojem je došlo: „A da je znao pokuđenost (plaćanja) ne bi mu platio“.

Takođe, kažu da je činjenje hidžame dozvoljena korisna djelatnost te je dozvoljeno i naplaćivanje te djelatnosti poput zidanja i šivenja. Ljudi imaju potrebu za hidžamom a ne mogu naći nekoga ko će je raditi dobrovoljno, zato je dozvoljeno plaćanje i naplaćivanje iste poput dojenja djeteta.

Drugo mišljenje: zabrana naplaćivanja hidžame, a ako mu se da nešto bez ugovora ili šartovanja dozvoljeno mu je uzeti s tim da ga koristi za hranu životinja ili održavanje svog alata, a nije mu dozvoljeno koristit za hranu.

Ovo je stav hanabila u drugom rivajetu od imama Ahmeda. Zabranu naplaćivanja dokazuju hadisom kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Rafie ibn Hadidža, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Cijena (kupoprodaja) psa je pogana (ogavna), plata prostitutke je pogana (ogavna), i zarada hadždžama (onog ko radi hidžamu) je pogana (ogavna)“.

Bilježi Nesai u svom Sunenu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio naplaćivanje hadždžama, prodaju psa i naplaćivanje parenje mužijaka“. Vjerodostojnim su ga ocijenili Albani i Šuajb Arnaut.

A dozvolu korištenja za hranu životinja dokazuju hadisom kojeg bilježi imam Ahmed u svom Musnedu u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o zaradi hadždžama (onog koji radi hidžame), pa je rekao: „Nahrani svoju životinju“. Vjerodostonim ga ocjenjuje Šuajb Arnaut.

Treće mišljenje: pokuđenost naplaćivanja hodžame.

Dokazuju to spajanjem svih gore spomenutih hadisa, tj. hadis u kojem je došlo da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, platio hadždžamu ukazuje na dozvolu, a ostali hadisi u kojima je došla zabrana se spuštaju na stepen pokuđenosti zbog prvog, a hadis u kojem je došlo da se zaradom nahrani stoka ukazuje da je u tu svrhu najpreće trošiti zaradu.

Stav najbliži ispravnom je treće mišljenje, a Allah zna najbolje.

Mnogi učenjaci koji su na stavu dozvole naplaćivanja hidžame, smatraju da je pokuđeno uzeti ovaj posao kao zanimanje zbog spomenutih hadisa i zbog toga što ova profesija u sebi sadrži poniženje i mizernost.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta