Savremena pitanja

PROPIS ODREĐIVANJA POČETKA RAMAZANA ASTRONOMSKIM PRORAČUNIMA (i posta po njima)

U fetvi broj 231523 pod naslovom „Da li treba slijediti državu čiji se stanovnici oslanjaju na astronomske proračune u viđenju mlađaka“ (19.07.2015), na webportalu  islamqa.info koju uređuje šejh Muhammed Salih El-Munedždžid, pitanje i odgovor su bili sljedeći:

PITANJE:
Mi boravimo u Turskoj već godinu i pol, a poznato je da se Turci u svom postu oslanjaju na astronomske proračune i da uopšte ne vode računa o šerijatskom posmatranju (mlađaka), i već su odredili da je početak Ramazana u četvrtak. Da li da slijedimo Ministarstvo vakufa Turske i postimo sa njima, kao što smo uradili prethodne godine ili da pratimo zemlju dva Harema (Saudijsku Arabiju) koja vrši šerijatsko posmatranje?

ODGOVOR:
Nije dozvoljeno oslanjanje na astronomske proračune u viđenju mlađaka.

Kaže Ibn Hadžer, rahimehullah: „U  tome (određivanju mlađaka mjeseca Ramazana) se skupina vraća na astronomske proračune, a to su rafidije. Od nekih fakiha se prenosi da su se sa njima u tome složili.

Kaže el-Badži: ‘Idžma (konsenzus) Selefu-saliha je dokaz protiv njih.’

A kaže Ibn Bezize: ‘Taj stav je batil.’“ (Fethul-bari, 4/127)

Kaže Nevevi, rahimehullah: „Onaj ko kaže da se uzimaju asronomski proračuni, njegov stav se odbacuje zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u dva Sahiha: ‘Mi smo nepismen ummet (u određivanju hidžretskog mjeseca), niti vršimo proračune niti pišemo, mjesec je ovako i ovako (pokazao je prstima 29 i 30)’. Ispravno je ono na čemu je džumhur (većina učenjaka) (tj. da se prati viđenje mlađaka), a sve mimo toga je pogrešno i odbacuje se zbog jasnih hadisa“. (El-Medžmu, 6/270).

Kaže ulema Stalne komisije za fetve (u Saudijskoj Arabiji): „Muslimanima je vadžib u određivanju početka i kraja posta (Ramazana) slijediti ono što im je Allah propisao jezikom Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, praćenje pojave mlađaka. A to je poput idžma (konsenzusa) učenjaka. A ko se suprostavi tome i osloni se na astronomske proračune, njegov stav je anormalan (neispravan) i na njega se ne oslanja“. (Fetava el-ledžnetu ed-daime, 10/107, pitanje broj 37667)

Kada se musliman nalazi u zemlji u kojoj se oslanjaju na astronomske proračune u praćenju mlađaka, ne treba da slijedi njihov stav jer je oprečan šerijatskom tekstu i idžmau učenjaka. Prenosi se od Ibn Nafie da on prenosi od Malika da je rekao o namjesniku koji se oslanja na astronomske proračune: „On nije uzor u tome niti se u tome slijedi“.

Komentator (malikijske) knjige „El-Mudevvene“ prenosi da je idžma učenjaka na tome. Kaže es-Subki u svojoj poslanici „El-Ilmu el-menšur“: „Kaže skupina malikija: Ako namjesnik smatra da treba pratiti proračune u određivanju mlađaka, pa tako postupi, ne treba ga slijediti jer je idžma selefa na suprotnom stavu“. (Medželletu Medžme’i el-fikh el-islami, 3/430)

U ovom slučaju: ili će se oslanjati na viđenje mlađaka u zemlji u kojoj se to radi, pa makar od strane islamskog vijeća ili centra ako je moguće, ili će se oslanjati na neke države koje prate viđenje mlađaka poput države dva Harema (Saudijske Arabije). Pogledaj fetvu broj 97750.

(Prijevod: dr. Zijad Ljakić)

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta