FIKHIbadetiPITANJA I ODGOVORITaharet

RAZLIKA U PRANJU MOKRAĆE MUŠKOG I ŽENSKOG DOJENČETA

PITANJE: Esselamu alejkum, poštovani dr. Ljakić.

Nadam se da je ovo zaista vaša prava stranica i da ćete mi stići odg. na pitanje. Pitanje je sljedeće: Posto imam malo dijete u kući, ponekad se desi da se pomokri na tepih dok je presvlačim, ili da manji dio mokraće ode na tepih. Zima je i nezgodno je da to detaljno peremo, pa šta nam je dovoljno učiniti, da bi nam namaz bio ispravan ako prelazimo preko tih tepiha svakodnevno. Allah vas nagradio. Es selamu alejkum.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Vjerodostojni hadisi ukazuju da se mokraća ženskog djeteta, dok je u dobu dojenja, tretira nečistom kao i mokraća odraslih ljudi, tj. da je vadžib da se opere, dok je mokraća muškog na manjem stepenu nečistoće (neki učenjaci smatraju da je čista a većina da je nečista) te da je dovoljno da se popršće vodom mjesto na kojem je mokraća, tj. da nije obaveza oprati.

Hadisi o ovom pitanju

Oko ovog pitanja se prenose dva općepoznata hadisa u više rivajeta:

Prvi – Od Ummu Kajs, radijallahu anha, da je došla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim malom sinom koji nije jeo hranu (hranio se samo mlijekom). Uzeo ga je u svoje krilo, pa je dijete mokrilo na njegovu odjeću. Tražio je da mu donesu vodu sa kojom je poprskao po odjeći a nije oprao.

Od Aiše, radijallahu anha, se također prenosi da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, donešeno muško dijete, koje je mokrilo na njegovu odjeću, pa je on pomokreno mjesto poprskao vodom.

Oba hadisa su muttefekun alejhi (tj. bilježe ih Buharija i Muslim).

Drugi – Od Ebu es-Semha, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Pere se od mokraće ženskog djeteta, a pršće od mokraće muškog“.

Bilježe ga Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i Hakim. Hadis je vjerodostojan, takvim ga ocjenjuju Hakim, Zehebi i Albani, a Bejheki prenosi od Buharije da ga ocjenjuje dobrim.

Ovaj hadis podupiru druga dva hadisa od Alije (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed) i Ummu el-Fadl (Ebu Davud, Ibn Madže i Ahmed) sa istim tekstom.

Stavovi učenjaka

Složni su učenjaci da je mokraću djeteta, bilo muško ili žensko, ako je prestalo dojiti i hrani se drugom hranom, obaveza prati jer je nečista.

A oko pranja mokraće muškog i ženskog djeteta koje doji učenjaci imaju podijeljeno mišljenje:

Prvi stav – popršće se mokraća muškog a opere mokraća ženskog djeteta

Ovo je stav Šafije, Ahmeda, Ishaka, Evzai’ja, Ibn Hazma, Ibn Tejmijje, Ibn el-Kajjima i drugih.

Drugi stav – nema razlike između muškog i ženskog djeteta oko obaveze pranja njihove mokraće.

Oni ne rade po spomenutim hadisima, a osnova je nečistoća mokraće.

Treći stav – mokraća muškog i ženskog djeteta se popršće.

Oni dokazuju i rade samo po hadisima Buharije i Muslima, a poistovjećuju propis ženskog djeteta sa muškim analogijom (kijasom), tj. da nema razlike između mokraće jednog i drugog.

Hadisi ukazuju da je prvi stav učenjaka, u kojem se pravi razlika između čišćenja mokraće muškog i ženskog djeteta, najbliži ispravnom, a Allah zna najbolje.

Mudrost i smisao ovog propisa

Neki učenjaci su govorili i o mudrosti i smislu ovog propisa. Kaže Ibn el-Kajjim (I’alamu el-muvekki’in, 2/59) da se pravi razlika u ovom propisu između muškog i ženskog djeteta zbog tri stvari: 1- zato što se muško dijete više nosi u naručju od ženskog, pa je otežano pranje njegove mokraće, 2- što se mokraća muškog rasprši na sve strane za razliku od ženskog (kada ne nose odjeću) i 3- mokraća ženskog je nečistija i prljavija od muškog.

Dok prenosi Ibn Madže od Ebu el-Jemana el-Misrija da je pitao imama Šafiju zašto je ova razlika u propisu muškog i ženskog djeteta, kada je mokraća i jednog i drugog ista? On je odgovorio: „Jer je mokraća muškog od vode i gline, a mokraća ženskog od mesa i krvi“. Zatim je pojasnio da misli na osnovu stvaranja muškarca i žene, jer je žena stvorena od kratkog Ademovog rebra a Adem od gline.

Ve billahi tevfik. 

 

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta