Savremena pitanja

SAMOZADOVOLJAVANJE – BRADA – MUZIKA

PITANJE: Selam, ako može da mi odgovorite na par pitanja?
Imam 20 godina musliman sam hvala Bogu imam majku koja redovno klanja i obavlja sve po islamskim propisima, rahmetli otac mi je pogino u ratu kad sam imo 1 godinu pa mi je ne zgodno nju neka pitanja pitati. Pa bi želio ako biste mi vi mogli odgovoriti da vas Allah nagradi. Nisam prije baš bio neki vjernik al sam počeo klanjati i želim sve obavljati i raditi po islamu (šerijatu). 1. Jel dozvoljeno u Islamu da muškarac sam sebe zadovoljava (da dira svoj spolni organ dok ne ejakulira)? Jer nekad me povuče da to uradim jer nemam djevojku (ženu) teško mi naći jer želim neku s kojom će Allah biti zadovoljan pa ne izlazim svugdje. 2. Jel obaveza puštanje brade? 3. Jel muzika zabranjena u islamu i ako jesta spada li u mali ili teški grijeh?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Skraćen odgovor na tvoja pitanja: prvo – samozadovoljavanje je haram, drugo – puštanje brade je vadžib i treće – slušanje muzike je haram.

Detaljniji odgovor:

Samozadovoljavanje (masturbiranje ili onanosanje) je haram (i veliki grijeh ako se ustrajava na njemu) našto ukazuju Kur’an i Sunnet.

Kaže Uzvišeni: “… i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovom, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni u griješenju sasvim pretjeruju” (Sura El-Mu’minun 5-7). Uzvišeni Allah u ovom ajetu govori o osobinama mu’mina koji će biti spašeni i kaže da je jedna od tih osobina da stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih i robinja svojih, a da oni koji mimo toga traže nešto drugo oni u griješenju granice prelaze. Prema tome Allah, subhanehu ve te’ala, sve intimne radnje mimo naslađivanja i polnog odnosa sa suprugom ili robinjom ubraja u griješenje sa kojim se prelaze granice dozvoljenog.

U hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “O omladino, ko je od vas u (materijalnoj) mogućnosti neka se ženi, jer sa tim se više obara pogled i u tome je veća zaštita za polni organ. A ko nije u mogućnosti na njemu je da posti, jer mu je to zaštita”. Da je samozadovoljavanje zaštita za polni organ od upadanja u zinaluk Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi ga naveo kao izlaz i rješenje jer je ono lakše od posta.

Puštanje brade je vadžib a njeno brijanje je haram. Ovo je stav svečetiri mezheba: hanefijskog, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog.

Dokaz da je puštanje brade vadžib, a ne samo sunnet, je vjerodostojan hadis od Abdullah ibn Omera, radijallahu anhuma, kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Razlikujte se od mušrika, puštajte brade da budu bujne i kratite brkove”, a u rivajetu: “Kratite brkove, puštajte brade”.

Muzika je haram po Kur’anu i Sunnetu i ovo je zvanični stav sve četiri fikhska mezheba.

Na to ukazuju Plemeniti Kur’an i vjerodostojan Sunnet. Kaže Uzvišeni: “Ima ljudi koji kupuju lehvel-hadis da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna”. (Lukman, 6) Prenosi Ibn Kajim od Vahidija i Ebu Ishaka da su rekli da najviše što je protumačeno pod “Lehvul hadis” da je on pjesma.

Takođe, u drugom ajetu kaže Uzvišeni: “I zavodi glasom svojim koga možeš…” ( El-Isra, 64). Prenosi Ibn Kesir u svom tefsiru da Mudžahid kaže da se u ajetu pod “glasom” misli na zabavu i pjesmu, a sam Ibn Kesir smatra da se misli na pjesmu, a Ševkani “glas” tumači kao pjesmu, zabavu i igranje sa frulom.

A dokaz iz Sunneta je hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Biće u mom ummetu ljudi koji će ohalaljivati zinaluk, svilu, vino i muzičke instrumente…”. Hadis bilježi Buharija u svom Sahihu u obliku T’alika, a hadis su stručnjaci hadisa ocjenili vjerodostojnim.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta