TEKSTOVI

SOK OD JEČMA (nularica-bezalkoholno pivo)

Pitao sam šejha Mensura Es-Simarija prije oko deset godina da li ima išta sporno u konzumiranju bezalkoholne pive, a u to vrijeme kod nas u Bosni je bilo aktuelno pitanje među braćom je li ona halal ili nije. On me priupitao da li mislim na sok od ječma? Na moj potvrdan odgovor, rekao je: “To je jedan od najljepših sokova.”

To jest, htio je reći, ne samo da je halal nego je i jedan od ljepših sokova.

Govor savremene uleme o bezalkoholnoj pivi, soku od ječma ili popularnije nularici, koja u sebi sadrži 0,4% alkohola se kreće između jasnog naglašavanja da je dozvoljena i halal ili fetvi onih koji kažu da ako ne opija halal je a ako opija u velikoj količini onda je haram i pijenje male količine.

Fetve prvih, koji su jasno naglasili da je halal:

1. Šejh Ibn Usejmin

On je u više navrata i prilika potvrdio da je bezalkoholna piva koja se prodaje u trgovinama (uvozi sa Zapada) halal jer je ispitano i provjereno od odgovornih da ne opija, a osnova u svakoj hrani, piću i odjeći je dozvola sve dok nam ne dođe dokaz koji ukazuje da je haram, kaže Uzvišeni: “On je za vas stvorio sve što je na zemlji.” (Bekara, 29) … Zatim, što se tiče procenta, nije ispravno misliti da bilo koji procenat alkohola u nečemu čini ga haramom, nego procenat alkohola u piću ako utiče na to da kada ga čovjek popije napije se onda je to piće haram, a ako je procenat mali i neznatan, ne uzrokuje opijanje, onda je to piće halal. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ono što opija u velikoj količini haram je i u maloj količini.” Znači, piće koje popiješ u većoj količini pa uzrokuje opijanje a ako ga piješ u manjoj količini, ne opije, takvo piće je haram piti u velikoj i u maloj količini.

2. Šejh Halid El- Mušejkih

On kaže da je osnova za pića poput ovih da su halal, zatim je naveo tri kur’anska ajeta sa kojima se dokazuje da je osnova u pićima da su halal (El-Bekare 29, Er-Rahman 10, El-Earaf, 157)

3. Šejh Selman El-Auda

“Po vanjštini ova piva (bezalkoholna) je dozvoljena jer je procenat alkohola u njoj mali i neznatan tako da ovo piće ne opija, a haram piće je ono koje opija, zbog toga nije lijepo kritikovati one koji piju bezalkoholnu pivu. Ja lično je ne pijem ali ne zato što sam ubjeđen da je ona haram nego što nemam običaj da je pijem.”

4. Šejh Mensur Es-Simari

Već smo njegov govor spomenuli u uvodu.

Fetve drugih:
1. Stalna komisija za fetve u Saudijii
Došlo je u nekoliko fetvi Stalne komisije gdje su upitani o uvoženju, prodaji i pijenju bezalkoholne pive koja se uvozi iz Evrope, njihov odgovor je bio otprilike jednoobrazan. Ako to piće ne opija u velikoj količini, nema smetnje da se uvozi, prodaje i konzumira kao i ostala neopojna pića a ako opija u velikoj količini, haram je konzumirati i u maloj zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ono što opija u velikoj količini, haram je i u maloj.” (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed, vjerodostojan)

Potpisnici fetve su šejhovi: Šejh Bin Baz, Abdullah Gudeljan i Abdurrezak Afifi

2. Šejh Bin Baz
Na pitanje o propisu pijenja bezalkoholne pive, odgovorio je sljedeće: “Ako ova piva ne sadrži procenat alkohola koji opija nema smetnje da se pije, dok ako sadrži procenat alkohola koji opija, nije dozvoljeno da se konzumira.”

Drugom prilikom, na pitanje da li je dozvoljeno piti bezalkoholnu pivu, odgovorio je: “Da, ako se nećeš opiti, a poznato je da ne opija, međutim, ako znaš da opija, nemoj piti.”

3. Šejh Abdulaziz El-Radžihi

On kaže, ako bezalkoholna piva u sebi sadrži veliki procenat alkohola onda je ona haram, a ako je u njoj mali procenat alkohola, onda je dozvoljena…”

4. Šejh Abdulaziz Ali- Šejh

O propisu pijenja bezalkoholne pive on je odgovorio da je ibret u opojnosti, ako opija (u velikoj količini) haram je (i u maloj količini) a ako ne opija nije haram.

5. Šejh El-Munedžid

Na pitanje o pijenju bezalkoholne pive, on je rekao: “Osnova u hrani i piću je dozvola, osim što je došlo u šerijatu da je haram poput pijenja alkohola, pa je tako piće koje opija haram. Na osnovu ovoga kažemo, ako bezalkoholna piva opija kada se popije u velikoj količini, nije dozvoljeno da se pije.” Zatim je naveo hadise koji ukazuju na zabranu pijenja alkoholnih pića koja opijaju.”

Primjetno je da spomenuti učenjaci meseli pijenja bezalkoholne pive pristupaju sa strane OPOJNOSTI, tj. da li ona opija ili ne. U praksi je opće-poznata stvar da bezalkoholna piva čiji postotak alkohola ne prelazi 0,4% a u mnogima i manje od toga, ne opija običnog, normalnog čovjeka. Da ovo piće ne opija potvrdile raznorazne stručne analize kod muslimana (Saudija, Egipat) i nemuslimana. Onaj ko tvrdi da se napio konzumirajući bezalkoholnu pivu, najblaže rečeno nije mjerilo po ovom pitanju jer normalnog insana ovaj procenat ne može opiti kao što ga ne opijaju razni sokovi čiji procenat alkohola dostiže 0,5%, što je više nego procenat bezalkoholne pive, također kefir čiji procenat alkohola je 1% i slična pića.

Argumenti sa kojima neke naše uvažene daije dokazuju spornost i čak zabranu pijenja bezalkoholne pive više liče na šubhe nego na ozbiljne dokaze jer je ibret u dozvoli bezalkoholne pive da li opija ili ne.

Međutim, pošto neko može misliti da su ove šubhe pravi dokazi koji ljuljaju temelje dozvole bezalkoholne pive, navest ćemo te šubhe-dokaze i ukratko prokomentarisati.

KOMENTAR: Spomenuto argumentiranje ne predstavlja zabranjeno potpomaganje u haramu čija je zabrana došla u drugom kur’anskom ajetu sure El-Maide. Od vidova zabranjenog potpomaganja u haramu kao što navode islamski pravnici je prodavanje grožđa ili šljiva onome za koga znaš da će od toga napraviti alkohol. Također prodaja oružja u vremenu fitne onome za koga znaš da će njime bespravno ubijati druge. Dok kupovinom bezalkoholne pive mi činimo baš suprotno, pomažemo i podstičemo firmu da proizvodi više halal proizvoda i da umanji harame.

2. Bezalkoholna piva se pravi od obične pive, fermentacijom, a u vjerodostojnom hadisu kod Muslima je došla zabrana pretvaranja alkohola u sirće.

KOMENTAR: Ovo nije precizna i tačna informacija o načinu proizvodnje bezalkoholne pive nego samo jedan od načina, dok najčešći oblik je da se direktno od ječma vrenjem pravi bezalkoholna piva. A i da je tačno tako, da se svaka bezakoholna piva pravi od pive, fermentacijom, po većini učenjaka je dozvoljeno korištenje sirćeta, a u ovom slučaju pive jer oni zabranu u hadisu tumače da se odnosi na početni period kada je zabranjen alkohol u islamu.

3. Propis pijenja bezalkoholne pive je nejasno pitanje a u hadisu muteffekun alejhi je došlo: “Halal je jasan, haram je jasan a između njih su nejasne stvari..”

KOMENTAR: Konzumiranje bezalkoholne pive ne spada u nejasna pitanja kao što se može razumijeti iz fetvi savremenih učenjaka, ako bezakoholna piva ne opija u velikim količinama, kao što se potvrdilo u praksi, njeno konzumiranje je halal. A ako bismo uzeli da ona opija u velikim količinama, što nije tačno, njeno konzumiranje bi bilo haram. Prema tome, ovdje nema nikakve nejasnoće i na ovo pitanje se odnosi prvi dio hadisa tj. : “Halal je jasan, haram je jasan..”, a ako je nekome nejasno i sumnjivo, to je njegovo lično stanje, nije mu ni vadžib ni mustehab da je pije.

4. Pijenje bezalkoholne pive je oponašanje pjana i vid frajerisanja.

KOMENTAR: Ovo je najslabija šubha/dokaz od spomenutih, jer i da neko ko pije bezalkoholnu pivu pritome oponaša pjane, to ne čini halal piće haramom, nego je to oponašanje sporno i zabranjeno. A frajerisanje pijenjem bezalkoholne pive?! Ne znam, šta hoće od onih koji piju ono što je halal, da se kriju, stide i sklanjaju sa puta kao da čine nešto što je šerijatski sporno i haram.

Pijenju bezalkoholne pive vjernik treba da pristupi sa dva šerijatska pravila:
Prvo pravilo- Osnova je u hrani i piću da su halal, u što ulazi i ovaj sok od ječma koji ne sadrži u sebi alkohol a ko tvrdi da je haram treba imati jasne i nedvosmislene dokaze.
Drugo pravilo- “El-Hukmu jeduru me’a ‘illetihi”, u prevodu: “Propis o nečemu se kreće sa razlogom propisivanja istog (zabrane, olakšice i slično). Alkoholna pića su zabranjena zbog toga što opijaju, a ona pića koja ne opijaju u velikoj količini su dozvoljena sve dok se ne promjeni njihovo stanje.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta