Intimni odnosi/Brak

SVJEDOČENJE ŽENA PRI ŠERIJATSKOM VJENČANJU

PITANJE: Esselamu alejkum, šejh.

Da li žene mogu biti svjedoci na šerijatskom vjenčanju?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Svjedočenje prilikom šerijatskog vjenčanja je od šartova valjanosti braka po ispravnom stavu učenjaka. Po većini učenjaka da bi svjedočenje bilo validno moraju ga izvršiti: dva muslimana, muškaraca, koji su pravedni (ne ustrajavaju u činjenju velikih grijeha), punoljetni i pametni.

Oko svjedočenja žena u nečemu što nije vezano za imetak niti se vraća na imetak učenjaci imaju podijeljeno mišljenje:

Prvi stav: da se ne prima svjedočenje žena pri sklapanju braka, u talaku, vraćanju supruge, utvrđivanju porijekla, ilau'(zaklinjanju muža da neće prići supruzi više od 4 mjeseca), ziharu (riječima muža supruzi: „ti si mi poput leđa moje majke“), primanju islama, otpadništvu, utvrđivanju smrti, punomoći, vesijjetu i slično.

Ovo je stav većine učenjaka.

Od argumenata sa kojima dokazuju svoj stav je sljedeće:

Riječi Uzvišenog: „O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših“. (El-Maide, 106)

Vjerodostojan hadis kojeg bilježi Bejheki: „Nema braka bez velija i dva pravedna svjedoka“.

Prenosi Malik od Zuhrija: „Do sada je bio sunnet da nije dozvoljeno svjedočenje žena u šerijatskim kaznama, pri sklapanju braka i davanju talaka“.

Drugi stav: da se prima svjedočenje žena u svemu mimo šerijatskih kazni i odmazde. Pri čemu je uslov da dvije žene mijenjaju jednog muškarca.

Dokazuju to sa opštim značenjem onoga što je došlo u ajetud-dejn (ajeta o dugu): „I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene, koje prihvaćate kao svjedoke; ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti.“ (El-Bekara, 282)

Odabrano mišljenje je stav džumhura (većine) učenjaka, osim kada to nužda zahtijeva.

Prema tome, ne prima se svjedočenje žena prilikom šerijatskog vjenčanja.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta