AKIDAImanPITANJA I ODGOVORIPoslanici

VJERODOSTOJNOST KABUROVA VJEROVJESNIKA

PITANJE: Selam alejkum, šejh.
Možete li mi samo reći, da li je vjerodostojan ovaj video isječak, tj. slike kaburova vjerovjesnika koje su prikazane? Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

O vjerodostojnosti kaburova koji se pripisuju vjerovjesnicima kaže šejhul-islam Ibn Tejmije (Medžmu’ul-fetava, 27/44): „Kaže skupina učenjaka, od njih Abdulaziz El-Kinani (učenik imama Šafije): ‘Svi ovi kaburovi koji se pripisuju vjerovjesnicima, ništa od njih nije vjerodostojno osim kabura Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem’. Neki učenjaci mimo njega potvrđuju kabur Ibrahima, alejhisselam“.

Zatim, treba znati da u preciznom poznavanju kaburova vjerovjesnika nema šerijatske fajde (koristi). Nije poznanje i čuvanje kaburova vjerovjesnika prije islama od vjere.

Većina kaburova u islamskom svijetu koja se pripisuje vjerovjesnicima, ashabima, poznatim istorijskim ličnostima i imamima je sumnjiva, o čemu su govorili mnogi učenjaci. A to je zbog toga što selef ovog Ummeta (prve tri generacije) nije vodio brigu o veličanju, uzdizanju i gradnji na kaburovima. Jer šerijatski tekstovi upozoravaju na gradnju, uređivanje i pisanje po kaburovima.
Bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu El-Hejjadža El-Esedija da mu Alija, radijallahu anhu, rekao: „Hoćeš li da te pošaljem radi onoga zbog čega je mene poslao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Da ne ostaviš kip a da ga ne srušiš, niti uzdignut kabur a da ga ne poravnaš“. Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Zabranio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, da se izgrađuje na kaburovima, da se piše na njima i da se gaze”. Ovaj hadis sa ovim dodatkom da “da se piše na njima” bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Hakim, a osnov hadisa bilježi Muslim. Ovaj dodatak ocijenili su vjerodostojnim Tirmizi, Hakim i Albani. Dok je u rivajetu Ibn Madže došlo: “Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se bilo šta piše na kaburu”.

Gradnja kaburova, turbeta i slično u Ummetu se pojavljuje tek krajem trećeg stoljeća po Hidžri, kao što kaže šejhul-islam Ibn Tejmije. Izgradnja kaburova, turbeta, sporne radnje na njima i oko njih se raširila u Ummetu na rukama šija i sufija, što je opštepoznata činjenica. Oni su poznati obožavaoci kaburova, oni su vjeru između ostalih dalaleta i novotarija izgradili na kaburovima.

U postavljenom videu kaburova vjerovjesnika su i kaburovi Amine i Abdulmutalliba, majke i djeda Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a za oboje je potvrđeno u šerijatskim tekstovima da su umrli na širku.

Prema tome, nije vjerodostojno da su to kaburovi vjerovjasnika, ovaj video je šitsko-sufijski „doprinos“ u širenju akide obožavanja kaburova.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta