Intimni odnosi/Brak

VRAĆANJE MUŽU NAKON ISTEKA IDDETA (PRIČEKA)

PITANJE: Esselamu alejkum,Pitanje: Rastavila sam se od muža prije 3 mjeseca, posvađali smo se i ja sam otišla u drugi stan. On je 3 puta reko da sam puštena.
Nismo se viđali svo to vrijeme, međutim kada smo se vidjeli poslije 3 mjeseca i 4 dana opet smo se zaljubili jedno u drugo. Znam da me smije vratit da opet mu budem žena, čitala sam da može mi samo reći “Vratio sam te”.
Da li je to tačno, ili se moramo opet šerijatski vjenčati?
Bila sam u čistoći i imala sam od tada 4 puta pranja od kada sam otišla od njega.
Allah vas nagradio..

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ovo što se među vama desilo ima četiri bitna momenta sa šerijatske strane:

Prvo – to što si ti nakon što ste se posvađali otišla od njega. To nisi smjela uraditi sama od sebe, niti je njemu (tvome mužu) dozvoljeno da kada ti da talak da te istjera iz kuće sve dok ne istekne iddet.

Kaže Uzvišeni: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih pustite u njihovom iddetu, i brojte iddet i Allaha, Gospodara svoga, se bojte. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi” (Et-Talak, 1).

Znači, Uzvišeni zabranjuje da muž, nakon što da talak ženi, da je istjera iz kuće a takođe, naređuje da one same od sebe ne izlaze. Smisao ovoga je u tome da kada puštena žena ostane zajedno sa čovjekom u kući stvaraće se prilika da je on vidi i da je kao ženu poželi (to je ono što ti kažeš da ste se ponovo zaljubili jedno u drugo). Pa ako u njihovom braku ima imalo hajra neminovno je i neizbježno da je vrati, a ako je zaista ne može podnijeti i ne može sa njom da živi tada će to potvrditi i još bolje učvrstiti.

Ovo je prva greška koju ste napravili i koja se, nažalost, uobičajeno čini prilikom davanja talaka i svađa među supružnicima.

Drugo – po ispravnom stavu učenjaka, na kojem su hanefije, malikije, Ahmed u rivajetu, Ibn Tejmije i Ibnul-Kajjaim, nije dozvoljeno mužu da daje talak ženi tri puta odjedanput.

Dokaz za to su riješi Uzvišenog: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih pustite u njihovom iddetu, i brojte iddet …” (Et-Talak, 1).

I kaže:”Puštanje može biti dvaput, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati” (El-Bekare, 229). Iz ovih ajeta se razumije da puštanje žene biva davanjem jednog talaka i brojanjem jednog iddeta a ne da se odjedanput daju sva tri talaka i da im se broji jedan iddet.

Treće – kada muž dadne ženi odjedanput tri talaka da li su pala tri talaka ili samo jedan, učenjaci u tome imaju jako razilaženje.

Naime, ako muž da ženi talak riječima: Puštena si triput, ili kaže: Puštena si, puštena si, puštena si, ili joj kaže: Puštena si, zatim nakon nekoliko dana dok je još u iddetu kaže joj: puštena si, pa se to još jednom ponovi nakon nekoliko dana dok je u iddetu, u sve tri ova slučaja se smatra da je muž izgovorio ženi talak tri puta, s tim da su se učenjaci veoma jako razišli da li je talak pao tri puta ili samo jednom.

Zanimljiva je stvar da je zvanični stav sve četiri poznata mezheba hanefije, malikije, šafije i hanbelije na tome da se talak dat tri puta odjedanput broji tri talaka. Međutim, ispravno mišljenje je, a Allah zna najbolje, da talak u ovom slučaju pada samo jedanput.

Najjači argument koji ukazuje na ispravnost ovog mišljenja je ono što bilježi Muslim od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da mu je rekao Ebu Es-Sahba’i: “Zar ne znaš da se u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra i na početku hilafeta Omera, radijallahu anhuma, talak dat tri puta brojao samo jednom?” A on je odgovorio: “Da”.

Prema tome, tri talaka koja ti je dao tvoj muž se broje samo jednim talakom, a u toku iddeta on je imao pravo da te vrati, a za to vraćanje je bilo dovoljno da izgovori riječi da te je vratio ili da ti priđe u postelji.

Četiri – učenjaci se razilaze po pitanju brojanja iddeta koji je spomenut u kur’anskom ajetu: “Raspuštenice neka čekaju tri kuru’a” (El-Bekare, 228): da li je kuru’ tri mjesečna pranja ili tri čistoće između dva hajza, na arapskom jeziku kur’u ima i jedno i drugo značenje. Po hanefijskom i habelijskom mezhebu tri kuru’a u ajetu su tri mjesečna pranja, a po malikijema i šafijama tri kuru’a su tri čistoće žene. Najbliže ispravnom, a Allah zna najbolje, shodno dokazima je prvi stav, tj. tri mjesečna pranja.

Ali s obzirom da su već prošla četiri pranja (hajza) to znači da je tvoj iddet istekao i po jednom i po drugom mišljenju. A to znači da mu ti više nisi žena, tj. da si mu haram sve dok se ponovo ne vjenčate sa svim šartovima sklapanja braka: dozvolom staratelja, prisustvom svjedoka i slično, odnosno kao da se prvi put uzimate. Sada nakon što ti je istekao iddet nije ispravno niti dovoljno da ti on samo kaže da si vraćena ili da ti priđe u postelji.

Prema tome, njemu je bilo haram (po jednom od dva stava učenjaka) da ti da talak tri puta odjedanput iako se to broji kao jedan talak, a ako hoćete da živite zajedno kao muž i žena, s obzirom da ti je istekao iddet a sa istekom iddeta više niste u braku, vi trebate ponovo da se vjenčate kao da se prvi put uzimate. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta