Intimni odnosi/Brak

VRAĆANJE PUŠTENE ŽENE RIJEČIMA, POLNIM ODNOSOM, DODIROM I SLIČNO

(stavovi učenjaka i mezheba)

PITANJE: Esselamu-alejkum!
Zamolio bih Vas sa stručan savjet po pitanju mog bračnog stanja. Naime, ne živim sa suprugom zajedno već 6 mjeseci. Imali smo veoma ozbiljan problem i smatrali smo da se moramo razvesti. Ona je otišla da živi kod svojih, ali mi se javila odmah nakon 3 sedmice. Nakon tog prvog ponovnog sastanka, viđali smo se svaku drugu ili treću sedmicu. Tim prilikama smo pokušavali naći kompromis za nas problem, a imali smo često i odnos. To je znači tako potrajalo 6 mjeseci i sada izgleda da smo konačno našli kompromis i ona bi željela da se vrati.
Ja sam sada svjestan da je nisam trebao pustiti da ide kod svojih nego je trebala ostati u mojoj kući dok traje iddet nakon što sam joj dao talak. Ja tada nažalost nisam bio upoznat s tim propisom, molim Allaha da mi oprosti!
Sada me zanima, da li se ona meni može vratiti i pod kojim uvjetima? Da li je dovoljno samo da se vrati budući da smo imali i odnos prilikom susreta ili se moramo ponovo šerijatski vjenčati?
Allah Vas nagradio Džennetul-Firdevsom!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Ako si imao intimni odnos sa puštenom suprugom nakon isteka njenog iddeta (tri mjesečna pranja), tim djelom si počinio veliki grijeh zinaluka i naravno ona tim djelom nije vraćena u okrilje braka.

A ako si imao intimni odnos sa puštenom suprugom prije isteka njenog iddeta (tj. prije prestanka trećeg mjesečnog pranja), imami mezheba imaju podijeljeno mišljenje oko dozvole spolnog odnosa sa suprugom u toku njenog iddeta ako je prije toga ne vrati riječima:

Skupina učenjaka smatra da nije zabranjeno, a što je stav Ebu Hanife i Ahmed u jednog od dva rivajeta od njega.

Dok druga skupina smatra da je zabranjeno, na čemu su Malik, Šafija i Ahmed u drugom rivajetu od njega.

Ispravno je, a Allah zna najbolje, da je dozvoljen ako time muž nijeti vraćanje žene, a u protivnom da je zabranjeno.

Takođe, odgovor na tvoje pitanje u ovom stanju se vraća na poznatu mes’elu: da li se polnim odnosom vraća žena koja je u iddetu (pričeku od talaka), a oko čega učenjaci imaju podijeljeno mišljenje? Iz konteksta tvog pitanja se razumije da ste imali odnos prije isteka iddeta.

Naime, iddet (priček) žene koja je puštena povratnim talakom (talak redž’i – to je talak u kojem muž može vratiti ženu, a to su prva dva talaka) je period tri mjesečna pranja ako ima hajz (po odabranijem stavu učenjaka na čemu su dva mezheba), a tri mjeseca ako nema hajza (ako je u klimaksu i slično) ili ga još nije dobila.

Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog: „Raspuštenice neka čekaju tri mjesečna pranja“ (El-Bekare, 228), i riječi: „A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koje ga nisu dobile, one trebaju čekati tri mjeseca“ (Et-Talak, 4).

Muž ima pravo da vrati ženu kojoj je dao talak (u iddetu poslije prva dva talaka) sve dok je u iddetu htjela to ona ili ne.

Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog: „Muževi njihovi imaju pravo da ih vrate dok su one u iddetu (pričeku)“ (El-Bekare, 228).

Vraćanje žene može biti riječima ili djelom. A riječima može biti na dva načina:

1- jasnim i nedvosmislenim riječima (poput: vračam te ili vratio sam te), nema razilaženja među učenjacima da je žena na ovaj način vraćena.

2- riječi sa prenesenim značenjem (dvosmislenim ili višesmislenim, poput: ti si meni kao što si bila), vraćanje žene u ovom obliku zavisi od nijeta muža, ako je nijetio vraćanje onda je ono i bilo a ako nije tim riječima nije vraćena.

Oko vraćanja žene djelima, poput polnog odnosa i predigre (dodira i ljubljenja), učenjaci imaju podijeljeno mišljenje na pet stavova:

Prvi stav – da se žena sa polnim odnosom, poljubcem ili dodirom sa strašću vraća u okrilje braka.

Ovo je stav hanefija. Ovo argumentiraju time što su ova djela jasan izraz zadovoljstva muža da mu se žena vrati.

Drugi stav – da se žena sa polnim odnosom i ljubavnim predigrama (poljubcem ili dodirom sa strašću) vraća u okrilje braka pod šartom da muž nijeti sa tim djelima vraćanje žene, u protivnom ako ne nijeti vraćanje žena nije vraćena a muž je time počinio haram.

Ovo je stav malikija.

Treći stav – da se žena može vratiti samo riječima, a sa bilo kojim djelima (polni odnos i ljubavne predigre) ona nije vraćena nijetilo se vraćanje ili ne.

Ovo je stav šafijskog mezheba.

Četvrti stav – da se sa polnim odnosom žena vraća u okrilje braka svejedno nijeto to muž ili ne, a sa drugim djelima (poput ljubavne preigre) žena nije vraćena.

Ovo je stav hanbelijskog mezheba (s tim da unutar mezheba ima razilaženja oko nekih detalja).

Peti stav – da se žena samo sa polnim odnosom vraća u okrilje braka pod šartom da muž nijeti sa tim djelom vraćanje žene.

Ovo je stav Ibn Tejmije, Ibn Usejmina i drugih učenjaka.

Ono što daje povoda za razilaženje u ovoj mes’eli je nepostojanje direktnih šerijatskih tekstova.

Stav koji je najbliži ispravnom je, a Allah zna najbolje, peti stav učenjaka, tj. da se žena samo sa polnim odnosom (a ne i ljubavnim predigrama) vraća u okrilje braka ali pod šartom da muž nijeti sa tim djelom vraćanje žene.

Dokaz da je šart vraćanja nijet je poznati hadis mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Omera, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista se djela vrednuju spram nijeta, …“. A polni odnos je jasan znak i izraz zadovoljstva muža da mu se žena vrati.

A ako polno opći sa njom u toku iddeta bez nijeta vraćanja, on je griješan i zaslužuje šerijatsku kaznu bićevanja shodno koliko procijeni kadija (na čemu je skupina učenjaka). A ako se rodi dijete iz tog odnosa ono se pripisuje ocu jer se to desilo u toku iddeta kada je žena još uvijek njegova supruga sve do isteka iddeta.

Zato je mustehab i najbolje da žena u iddetu na zahtjev muža da polno opće uslovi odazivanje tome da pred dva svjedoka posvjedoči da ju je vratio, pa tek onda da mu se odazove u postelji.

Dokaz da je mustehab posvjedočiti vraćanje žene su riječi Uzvišenog: „I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite, i svjedočenje Allaha radi obavite“ (Et-Talak, 2).

Prema tome, ti si imao odnos sa suprugom kojoj si dao talak prije isteka njenog iddeta (a što se razumije iz konteksta pitanja), pa ako si nijetio tim odnosom vraćanje žene (a iz konteksta pitanja se razumije da nisi) ona je time već vraćena u okrilje braka. A ako nisi, onda se morate ponovo šerijatski vjenčati uz ispunjenje svih šartova sklapanja braka, jer je iddet istekao.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta