Propisi vezani za žene

DA LI JE DOZVOLJENO POKRIVENOJ MUSLIMANKI DA VOZI BICIKLO?

Selam alejkum šejh.
Da li je dozvoljeno ženi da vozi biciklo? Naravno, propisno odjevenom… sa džilbabom i hlaćama ispod i himarom itd.
Allah te nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:
Vožnja bicikla i drugih sredstava prevoza od strane žena je u osnovi dozvoljena, s tim da može biti i zabranjena ako vodi u fitnu, a što zavisi od stanja i okolnosti u kojima se vozi.

Arapske žene su u džahilijetu a poslije i u Islamu jahale deve. Ovo je potvrđeno u hadisu mutefekun alejhi (tj. kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima) od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Najbolje žene koje su jahale deve su žene Kurejšija, …“.

O pitanju vožnje bicikla od strane žene upitani su neke savremene muftije (šejhovi koji odgovaraju na pitanja) i šejhovi:

Prvi muftija, u svom podužem odgovoru, smatra da je ženi zabranjeno da vozi biciklo pred muškarcima strancima (tj. onima koji joj nisu mehremi) i da su njeni staratelji (muž, otac i slično) obavezni da joj zabrane vožnju bicikla. Pojašnjenje njegovog stava se sastoji u sljedećem:

Ženi koja vozi biciklo je veoma teško da se pridržava šerijatskog hidžaba, jer sa hidžabom koji treba biti širok i dug veoma teško njena vožnja bicikla može biti sigurna i bezbjedna.

Zatim, kaže da je osnova da žena sakriva svoje tijelo (islamskim hidžabom) jer je žena sama po sebi po svojoj prirodi fitna muškarcima. Njoj je Uzvišeni Allah zabranio da udara svojom nogom da se ne bio čuo zveket nakita kojeg pokrivaju: „I neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju“ (En-Nur, 31). A pokreti koje vozač bicikla mora vršiti su različiti i zahtijevaju neku vrstu uvježbanosti i sposobnosti, sve ovo od strane žene izaziva i privlači veću pozornost i fitnu (za muškarce) od samog udaranja nogama zbog kojeg se čuje zveket nakita koji pokriva.

Još ako se ovome dodaju kvarovi i udesi kojima se izlažu vozači bicikla, a što vodi u otkrivanje žene i miješanje i kontaktiranje sa muškarcima koji joj nisu mahremi, ili da njoj može uzrokovati teške i opasne tjelesne nesreće, onda vožnja bicikla od strane pokrivene žene muslimanke biva potpuno sporno i upitno. I na kraju fetve (odgovora) muftija dodaje da nema smetnje da djevojčica koja nije dostigla punoljetnost (do 11 ili 12 god.) vozi biciklo pod uslovom da bude pokrivena šerijatskim hidžabom i da se ne miješa sa muškarcima koji joj nisu mahrem.

Drugi muftija takođe smatra da je vožnja bicikla od strane punoljetne muslimanke dozvoljena ako je daleko od očiju muškaraca, a ako je u prisustvu muškaraca onda joj je zabranjeno voziti biciklo. Jer u većini slučajeva žena koja vozi biciklo neminovno mora da pokaže ili oslika neke avrete svoga tijela ili joj se odjeća prilijepi za njeno tijelo tako da oslikava izgled dijelova tijela koji su fitna za muškarce, ili je mogućnost da padne i otkrije svoj avret i tome slično od šerijatski spornih stvari.

Treći muftija je odgovorio da nema smetnje u tome ako žena vodi računa od islamskim adabima odijevanja (islamski hidžab), ponašanja i slično, a ako će njena vožnja bicikla biti fitna za muškarce onda je zabranjeno. S tim da je po njemu najbolje da se prati običaj tog mjesta, tj. ako je vožnja bicikla od strane žena prezrena i ružna praksa u nekom mjestu onda joj je zabranjeno u protivnom nije.

Nakon spomenutih fetvi (odgovora), odgovor na pitanje o vožnji bicikla od strane žene možemo rezimirati u sljedećem:

Prvo – da je vožnja bicikla od strane punoljetne muslimanke, koja je pokrivena šerijatskim hidžabom ako vozi pred mehremima, dozvoljena ako je daleko od očiju muškaraca.

Dokaz za ovo je osnova po ovom pitanju, tj. da je vožnja bicikla ili drugih sredstava prevoza od strane žena u osnovi dozvoljena, jer su arapske žene su u džahilijetu a poslije i u Islamu jahale deve.

Takođe u hadisu mutefekun alejhi je došlo: „Najbolje žene koje su jahale deve su žene Kurejšija, …“.

Drugo – da nema smetnje da djevojčica koja nije dostigla punoljetnost (do 11 ili 12 god.) vozi biciklo pod šartom da bude pokrivena šerijatskim hidžabom i da se ne miješa sa muškarcima koji joj nisu mahrem.

Dokaz za ovo su takođe gore spomenuti argumenti.

Treće – da je punoljetnoj ženi zabranjeno da vozi biciklo u prisustvu muškaraca koji joj nisu mehremi, pa makar bila propisno pokrivena i makar bio običaj u tom mjestu da žene voze biciklo.

Argumeti zabrane se sastoje u sljedećem:

Pokrivena žena koja vozi biciklo, zbog prirode vožnje sa tim prevoznim sredstvom, kod nje neminovno mora da se pokaže ili oslika figura tijela.

Takođe, u toku vožnje odjeća joj se prilijepi za njeno tijelo tako da oslikava izgled dijelova tijela koji su fitna za muškarce. Postoji mogućnost da padne i otkrije svoj avret, da se desi kvar ili udes te zbog toga da se miješa sa muškarcima i tome slične šerijatski sporne stvari.

A sve ovo od strane žene izaziva i privlači pozornost i fitnu kod muškaraca.

Osnova je da žena sakriva svoje tijelo (islamskim hidžabom i drugim adabima ponašanja) jer je žena sama po sebi po svojoj prirodi fitna muškarcima.

Kao što je došlo u hadisu kojeg bilježi Muslim od Džabira, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista, žena dolazi u liku šejtana i odlazi u liku šejtana (tj. pobuđuje strast i izaziva fitnu samim hodanjem) …“.

Sa druge strane, u nekoliko šerijatskih ili fikhskih pravila, koja su zasnova na šerijatskim tekstovima, je došlo:

“Obaveza je da se zatvare putevi koji vode u haram” (tzv. seddu ezzerai’a).

“Otklanjanje štete ima prednost nad pribavljanjem koristi”.

“Ono što vodi u haram je haram”.

Pa tako u svjetlu ovih šerijatskih pravila dolazimo do propisa da je punoljetnoj ženi muslimanki zabranjeno da vozi biciklo u prisustvu muškaraca koji joj nisu mehremi, jer njena vožnja vodi u mnoge zabranjene stvari, poput: oslikavanja pri vožnji figure tijela a što je fitna za muškarce, otkivanja avreta zbog pada, penjanja ili silaženja, miješanja sa muškarcima i mnoge druge šerijatski sporne momente.

A zbog toga što je vadžib da se zatvore putevi koji vode u činjenje harama, i jer ono što vodi u haram je haram, i jer je veća šteta u vožnji bicikla od strane žena od koristi istog, punoljetnoj ženi muslimanki nije dozvoljeno da vozi biciklo u prisustvu muškaraca koji joj nisu mehremi.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta