Savremena pitanja

DA LI JE ŠERIJATSKI SPORNO UTVRĐIVANJE SPOLA DJETETA PUTEM ULTRAZVUKA

PITANJE: Esselamu alejkum. Da li je dozvoljeno ženi u drugom stanju da pita za pol djeteta ili je bolje da to ne radi, s’ obzirom da danas ginekolozi veoma rano mogu vidjeti pol djeteta? Da li postoji neka zabrana o tome i kakvo je mišljenje uleme? Da vas Allah nagradi..

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Često se postavlja se pitanje da li neki šerijatski tekst upućuje da se ne može doći do spoznaje spola fetusa dok je u utrobi svoje majke? Ili može neko uzeti za argument riječi Uzvišenog: “Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah, uistinu, sve zna i osvemu je obaviješten” (Lukman 34), da čovjek ne može znati spol djeteta dok je ono u stomaku svoje majke jer Uzvišeni kaže da samo On zna šta je u matericama.

Odnosno, da je poznavanje spola djeteta dok je u utrobi majke satvar gajba (nepoznatog i nevidljivog) kojeg samo Allah poznaje našto takođe ukazuje i hadis kojeg bilježi Buharija (7379): “Pet su ključeva gajba ne poznaje ih niko osim Allaha, niko ne zna šta će sutra biti osim Allaha, niko ne zna šta je u matericama osim Allaha, niko ne zna kada će pasti kiša osim Allaha, ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti i niko ne zna kada će Smak svijeta nastupiti”.

Međutim, u stvarnosti je potvrđeno iskustveno i znanstveno da čovjek može saznati spol djeteta dok je u stomaku i ne samo to nego može uticati na određenje spola djeteta. Pa zar je moguće da Kur’an i Sunnet negiraju nešto što se dešava u stvarnosti? Kakav je odgovor islamskih učenjaka na ovu koliziju šerijatskih tekstova i stvarnosti ako ta kolizija uopće postoji?

Mnogi učenjaci današnjice su dali odgovor na ovu prividnu kontradiktornost, između ostalih o tome je govorio šejh Ibn Usejmin, rahimehullah (Medžmu’u fetava ve resail 1/35). On je upitan o spoju između znanja ljekara kojeg je spola fetus putem ultrazvuka i riječi Uzvišenog: “I samo On zna šta je u matericama” (Lukman 34), kao i onog što je došlo u tefsiru Ibn Džerira od Mudžahida da je čovjek pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome šta će njegova žena roditi, pa je Uzvišeni objavio ovaj ajet, kao i onog što se prenosi od Katade da je značenje ajeta da samo Allah zna kojeg je dijete spola?

Pa se odgovor sastojao u sljedećem:
Mogućnost ljekara da uz pomoć veoma preciznih instrumenata (ultrazvuka) ustanove spol djeteta u stomaku nije u oprečnosti sa spomenutim ajetom. Jer ajet u svih pet spomenutih stvari govori o gajbu (nepoznatom i nevidljivom) kojeg samo Allah zna. A stvari gajba koje su vezane za dijete u utrobi majke se odnose na sljedeće: vrijeme koje će provesti u stomaku njegove majke, kakav će biti njegov život, djelo, kolika opskrba, hoće li biti sretan ili nesretan i da li je muško ili žensko prije nego što se tjelesno formira.

A nakon što se tjelesno formira, a time dobije i prepoznatljive spolne karakteristike, znanje o njegovom spolu, muškom ili ženskom, ne ulazi u znanje gajba (napoznatog i nevidljivog) jer je svojim formiranjem postao dio pojavnog vidljivog svijeta. Osim što se tada dijete u utrobi majke nalazi obavijen u tri tmine koje kada bi se otklonile mogao bi svako vidjeti kojeg je spola.

A zrake ultrazvuka su dovoljno jake da mogu probiti te tmine i omogućiti da se pokaže spol djeteta. U samom ajetu nije spomenuto da se znanje o onome što je u utrobi majke odnosi na spol djeteta, takođe to nije prenešeno ni u Sunnetu. A hadis kojeg prenosi Mudžahid je mukati’un (prekinut) – slab, jer je Mudžahid tabi’in, tj. nije sreo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a prenosi od njega bez spomena ashaba u senedu.

A tumačenje Katade se odnosi na to da samo Allah zna spol djeteta prije nego što se tjelesno formira, a poslije tjelesnog formiranja pa o tome imaju znanje i druga stvorenja (meleci ili ljekari uz pomoć ultrazvuka).

Zato kaže Ibn Kesir u svom tefsiru tumačeći ovaj ajet u suri Lukman: “Takođe, niko ne zna osim Njega šta je u matericama od onog što Uzvišeni hoće da stvori, mađutim, kada naredi (melecima) da bude muško ili žensko, sretno ili nesretno onda to znaju i meleci koji su za to zaduženi i ko hoće od Njegovih stvorenja”.

U davna vremena je bilo poznato da su neki ljekari imalu sposobnost procjene spola djeteta u utrobi majke na osnovu nekih vanjskih znakova koji se pojave u toku tudnoće na trudnici. Ovakvo ponašanje ljekara učenjaci nisu korili niti to smatrali miješanjem u ono što samo Allah zna, tj. gajb.

Kaže učenjak malikijskog mezheba Ibnul-Arebi u svojoj knjizi “Ahkamul-Kur’an” (3/431) govoreći o tome kada tvrdnja poznavanja onog što se nalazi u utrobi majke može biti kufr a kada stvar iskustva: “Od primjera iskustva je da kaže ljekar: ako je na desnoj dojci crna bradavica onda je dijete muško, a ako je to (crna bradavica) na lijevoj dojci onda je žensko. Ako je ženina desna strana tijela teža onda je dijete muško, a ako je lijeva strana teža dijete je žensko…”.

Prema tome, poznavanje spola djeteta posredstvom ultrazvuka se ne ubraja u gajb (nepoznato) koji samo Allah zna niti je to oprečno riječima Uzvišenog “I samo On zna šta je u matericama” (Lukman 34), jer se u ajetu misli na to kakav će biti život djeteta, njegovo djelo, koliku će imati opskrbu, hoće li biti sretno ili nesretno i da li je muško ili žensko prije nego što se tjelesno formira.

S toga nema smetnje da čovjek uz pomoć ultrazvuka nastoji da sazna spol djeteta kao i da se roditelji spremaju kupovinom odjeće i sličnog za doček očekivanog djeteta muškog ili ženskog. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta