Intimni odnosi/Brak

DA LI SE INTIMNI ODNOS U ANALNI OTVOR TRETIRA BLUDOM?

PITANJE: Es-selamu alejkum.

Imam jedno pitanje o kojem sam istrazivala i na koji nisam dobila konkretan odgovor. Dosta me je omladine pitalo da li se pod pojmom bludi prije braka podrazumijeva i pentracija spolnog organa u analni otvor? Da Allah sacuva tog iskusenja. Znam da je blud u moralnom smislu svaki zabranjeni odnos bio oralni analni ili vaginalni. Ali me zanima da li se kazna od 100 udara bičem izvršava na omladinu koja je to uradila u analno i da li je ta osoba bludnik po kaznenom smislu?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Propis intimnog odnosa u analni otvor

Došlo je mnogo hadisa koji jasno i nedvosmisleno ukazuju na zabranu spolnog općenja u analni otvor, te da je to jedan od velikih grijeha.

Ti hadisa su:

“Zaista se Allah ne stidi istine, ne prilazite ženama u njihove dubure (stražnjice)”, bilježi ga Darimi, Nesai’ u “El-Kubra”, Ahmed, Ibn Madže, Bejheki, Ibn Hibban od Huzejme ibn Sabita, radijallahu anhu. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u “Irvaul-galil” (2005).

– Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u više rijaveta:

“Allah neće gledati u čovjeka koji je polno općio sa  svojom ženom u njenu duburu (stražnjicu)“, bilježi ga Ahmed.

“Proklet je onaj ko priđe svojoj ženi u njenu duburu (stražnicu)“, bilježe ga Ebu Davud, Darimi, Nesai’ u “El-Kubra”, Ibn Madže, Ahmed i ostali.

Ko ode proroku i povjeruje mu u ono što kaže, ili priđe ženi koja je u stanju hajza, ili priđe ženi u njenu duburu (stražnjicu), on je čist od onoga što je objavljeno Muhammedu”. Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže i Darimi i Ahmed.

U braku

Ako bi muž i supruga upražnjavali taj vid zabranjenog odnosa, za taj prijestup nema keffareta (otkupa) niti određene šerijatske kazne. Supruzi nije dozvoljeno da se odaziva mužu na takav odnos, njoj je dozvoljeno da traži fesh (poništenje braka) ako se muž ne pokaje i ne prestane sa tim zabranjenim činom. Ako se ovaj prekršaj podigne do kadije (šerijatskog sudije), on može odrediti kaznu sa kojom se odvraća od sličnog grijeha, jer je intimni odnos u analni otvor grijeh za koji ne postoji šerijatom određena kazna niti keffaret. (Keššaful-kinna’i, El-Buhuti, 5/190)

Van braka (blud)

Po većini učenjaka, tj. malikijama, šafijama i hanabilima, blud se tretira intimni prilazak ženi svejedno bio u vaginalni ili analni otvor. To jest, nad njima se sporovodi šerijatska 100 bičeva za neoženje i neudate i kamenovanje za oženje i udate, naravno ako se prekršaj podigne do kadije putem priznanja počinitelja ili opružbom svjedoka.

Dok Ebu Hanifa smatra da intimni prilazak ženi u analni otvor nije na stepenu prilaska u vaginalni otvor. Po njemu za bludnjičenje u analni otvor nije ista kazna kao blud u vaginalni otvor. To jest, nema bičevanja (neoženjenim i neudatim) niti kamenovanja (za one koji su u braku a počine blud).

Prema tome, omladina koja upražnjava ovaj vid zabranjenog intimnog odnosa po većini učenjaka se tretira bludnicima i na njih se odnosi kazna 100 bičeva koja je spomenuta u kur’anskom ajetu sure En-Nur.

Kaže Uzvišeni: „Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!“ (En-Nur, 2)

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta