Savremena pitanja

DA LI SE ISLAM I NAUKA SLAŽU OKO TEORIJE EVOLUCIJE

PITANJE: Eselamu alejkum braćo.
Da li se Islam i nauka slažu oko teorije evolucije? Da li su bića evoluirala ili ih ja Allah stvorio u obliku kakve jesu? Hvala.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Teorija evolucije kao materijalistička ideologija, koja tvrdi da postoji samo materija, je ništavna, pogrešna i pokvarena ideja koja je rezultat nedokazane pretpostavke i nagađanja a oprečna je Kur’anu, Sunnetu i idžmau učenjaka.
Dovoljna su dva postulata i “činjenice” koje zastupa ova teorija a koji su oprečni jasnim kur’anskim ajetima da se pokaže da je ova teorija po Kur’anu ništavna i batil.

Prva stvar: da je po ovoj teoriji priroda, koja nema ni razuma ni svijesti, ta koja stvara sve što postoji, ona daje i oduzima bez nekog smišljenog plana onako nasumice i slučajno, linija napretka, promjene i evolucije je nestabilna, ne dešava se po nekom ustaljenom i logičnom pravilu. Kaže Darvin: “Priroda sve stvara i nema granice njenoj sposobnosti stvaranja”. Drugim riječima, po ovoj teoriji nema boga koji stvara, upravlja, uređuje i bdije nad onim što je stvorio.

Nema sumnje, da se ovaj temelj teorije evolucije direktno kosi i sudara sa islamskom akidom. Po islamskoj akidi Uzvišeni Allah je Tvorac i Stvoritelj svega što postoji, On stvara iz neživog živo i obrnuto, On sve zna, upravlja nad svime i ništa se ne dešava mimo Njegove volje.

Kaže Uzvišeni: “Allah je stvoritelj svega” (Ez-Zumer 62; El-En’am 102; Gafir 62; Er-R’ad 16).

A u drugim ajetima Uzvišeni kaže da je On stvoritelj svih živih bića i da ih On opskrbljuje: “Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti” (El-Bekare, 164), “Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi” (Hud, 6),

“Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim” (El-Enam, 38),

“Nebesa je, vidite ih, bez stupova stvorio, a po Zemlji planine nepomične razbacao da vas ne trese, i po njoj životinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svakovrsne plemenite biljke” (Lukman, 10),

“Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke, opet, hode na četiri; Allah stvara što hoće, jer Allah sve može” (En-Nur, 45).

Svi ovi ajeti a i mnogi drugi jasno ukazuju da sve živo što postoji da ga je Allah Uzvišeni stvorio u različitim oblicima, veličinama, opskrbi i slično. Uputio je sve živo kako da živi i opstane, ono živi, raste, razmnožava se, uzima svoju opskrbu i sve to bez učenja nego shodno prirodi u kojoj ga je Uzvišeni stvorio. Kaže Uzvišeni: “Koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače” (Es-Sedžde, 7).

Druga stvar: da je čovjek po ovoj teoriji u davna vremena bio majmun koji se evoluirao u čovjeka, tj. da je čovjek nastao od majmuna. Ova tvrdnja se direktno kosi sa šerijatskim tekstovima koji nedvosmisleno ukazuju da je

Uzvišeni Allah stvorio prvog čovjeka Adema, alejhisselam, od zemlje ilovače, što znači da nije nastao evolucijom iz nekog drugog živog stvorenja.

Kaže Uzvišeni: “Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog” (El-Hidžr, 26),  i kaže: “I kad Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog, i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite!” (El-Hidžr, 28-29), i kaže: “Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bî” (Ali Imran, 59).  Allah je stvorio Adema od zemlje, a njegovu suprugu je stvorio od njega samog, a zatim od njih dvoje stvorio cijelo čovječanstvo.

Kaže Uzvišeni: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao” (En-Nisa, 1).

Prema tome, dovoljno ukazuje na ništavnost ove teorije po Islamu samo njena oprečnost Kur’anu u dva gore spomenuta segmenta. Nakon ovih dokaza iz Kur’ana musliman nema potrebe da se zamara izučavanjem mahana i nedostataka ove teorije i sakupljanjem šta je sve ko dokazao i rekao protiv nje kako bi imao argumente da ona nije u redu i kako bi mu se srce smirilo.

A ako ovome dodamo nesumnjivu činjenicu da je Darvinova teorija evolucije već davno završila u muzeju zaborava nakon što je otkriven Mendelov zakon nasljeđivanja i DNA koji potvrđuju da hromozomi sadrže potpune osobine čovjeka kao vrste i kao i mnoge druge nedostatke na kojima je zasnovana ova teorija, onda dolazimo do zaključka da je ona neprihvatljiva ne samo sa strane Šerijata nego i sa strane savremene nauke. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta