Zekat/Sadaka

DAVANJE ZEKATA I SADEKATUL-FITRA UČENICIMA MEDRESA I ISLAMSKIH FAKULTETA?

– Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Učenik sam medrese i zanima me da li smijem primati sadekatu-l-fitr (vitre). Allah Vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Skoro da nema razilaženja među učenjacima da je dozvoljeno (preciznije pohvalno i preporučeno) davati zekat i sadekatul-fitr (po tri mezheba mimo malikija) onima koji su se posvetili traženju šerijatskog znanja.

S tim da se učenjaci razilaze oko šartova koje treba ispuniti talibul-ilm da bi mu bilo dozvoljeno uzimati zekat i sadekatul-fitr. Takođe, učenjaci imaju različito tumačenje fonda zekata pod koju potpada talibul-ilm (onaj koji traži znanje) kojem je dozvoljeno uzeti zekat.

Pa tako, skupina učenjaka uslovljava sljedeće šarte za dozvolu:

Prvi – da je znanje koje traži čisto šerijatsko znanje (tefsir, hadis, akida, fikh …) ili pomoćne šerijatske znanosti poput arapskog jezika, usulul-fikha, hadiske terminologije i slično.

Drugi – da ako bi se bavio zaradom i traženjem opskrbe za sebe i porodicu da bi ga to spriječilo i odvelo od traženja šerijatskog znanja.
Oko ova dva šarta skoro da nema razilaženja.

Treći – da je talibul-ilm fekir ili miskin, tj. siromašan jer se zekat ne daje bogatom.

Kažu da je  smisao ovog šarta u tome što ako bio siromašan (fekir ili miskin) i sposoban za zaradu a ne bi se bavio traženjem šerijatskog znanja ne bi mu bilo dozvoljeno uzimati od zekata, jer je u vjerodostojnom hadisu (bilježe ga Ebu Davud i Ahmed) došlo: „Zekat nije dozvoljen bogatom niti jakom sposobnom za zaradu“. Na ovom stavu (šartu) su šafije i hanabile.

Dok hanefije i mnogi drugi učenjaci dozvoljavaju talibul-ilmu koji se posvetio traženju znanja da uzima zekat makar bio i bogat i u mogućnosti da zarađuje.

Hanefijski učenjak Ibn ‘Abidin, nakon što je prenijeo tekst iz hanefijske knjige El-Mebsut „Nije dozvoljeno davanje zekata onome ko posjeduje nisab osim talibul-ilmu, borcu (mudžahidu) i hadžiji koji je ostao bez imetka“, kaže: „Talibul-ilmu je dozvoljeno da traži od zekata i sličnog makar bio sposoban za zaradu jer da nije talibul-ilm ne bi mu bilo dozvoljeno tražiti“.

Zatim, učenjaci imaju dva tumačenja pod kojima se talibul-ilmu dozvoljava uzimanje iz zekata:

Prvo tumačenje – da talibul-ilm koji se posveti izučavanju šerijatskih znanosti te zbog toga nema od čega da izdržava sebe i svoju porodicu, on spada u kategoriju FUKRA’ ili MESAKIN, tj. siromašnih, koji su spomenuti u fondovima zekata. To jest, njemu se daje zekat zbog siromaštva. A ako je bogat njemu nije dozovljeno uzimati od zekata. Ovo je tumačenje šafija i hanabila.

Drugo tumačenje – da talibul-ilm koji se posveti izučavanju šerijatskih znanosti potpada pod kategoriju zekata FI SEBILLAH, tj. da je traženje znanja vrsta džihada i da onome ko traži šerijatsko znanje nije uslov da bude siromašan da bi mu bilo dozovljeno uzimati zekat kao ni mudžahidu dobrovoljcu. Hanefijski učenjak Ibn ‘Abidin prenosi da neki učenjaci hanefijskog mezheba fond „fi sebilillah“ tumače sa talibul-ilm. Na ovom drugom tumačenju su pored hanefija i učenjaka drugih mezeheba i mnogi savremeni uečnjaci.  S tim da oni potpadanje talibul-ilma u kategoriju „fi sebilillah“ dokazuju vjerodostojnim hadisom kojeg bilježe Ahmed i Nesai a u kojem je došlo: „Vodite džihad protiv mušrika svojim imecima, životima i jezicima“.

Kažu da je u ovom hadisu borba jezikom, a to je šerijatsko znanje, nazvana džihadom, pa je time traženje znanja vrsta džihada.

Prema tome, onome ko traži šerijatsko znanje, ako bi ga traženje opskrbe spriječilo od te plemenite misije, dozvoljeno je da uzima zekat i izdržava sebe i svoju porodicu od toga, svejedno bio bogat ili ne, s tim da je bolje bogatom da sam sebe izdržava.

A što se tiče davanja sadekatul-fitra talibul-ilmu, to se vraća na mes’elu fonda sadekatul-fitra. Naime, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko fondova u koje se daje sadekatul-fira:

Tri mezheba, hanefijski, šafijski i hanbelijski, su na stavu da se sadekatul-fitr daje u osam fondova kao i zekat.

Dok malikije, a što je izabrao i šejhul-islam Ibn Tejmije, smatraju da se daje samo siromašnima dokazujući to onim šo je došlo u hadisu sa dobrim senedom da je sadekatul-fitr „Hrana za siromašne“.

I na kraju, imajući u vidu da se učenici medresa i studenti islamskih fakulteta ubrajaju u TALIBUL-ILM (one koji traže šerijatsko znanje), jer su ovo u osnovi školske ustanove na kojima se prvenstveno izučavaju islamske znanosti i u kojima je akcenat na islamskom odgoju neuzimajući u obzir kritike i prigovore koji bi se mogli uputiti na adersu tih škola, dozvoljeno je istima da uzimaju zekat i sadekatul-fitr.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta