AKIDAPITANJA I ODGOVORITevhid

HOĆE LI NEKO MIMO MUSLIMANA UĆI U DŽENNET? (nakon dolaska islama)

KAKVO JE STANJE LUDIH (maloumnih), GLUHIH, SENILNIH, DJECE KAFIRA I ONIH DO KOJIH NE DOSPIJE DAWA ISLAMA NA AHIRETU!

PITANJE: Esselamu alejkum.

Imam jedno pitanje. Postoji li još koja grupa sem muslimana koja će ući u Džennet, poput onih koji nikad nisu imali priliku da se upoznaju sa vjerom islamom? I na kojem su rangu skupina ehlul kitabija kako se oni tretiraju? Selam.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

U kontekstu ovog pitanja možemo govoriti o svim vrstama nemuslimana. Osnova je da bilo koja skupina, grupacija ili osoba, koja nakon dolaska islama umre kao nemusliman, da će biti vječno stanovnik Vatre, tj. u Džehennemu. Oko ovoga nema razilaženja.

Da podsjetim, nema razilaženja među učenjacima ovog ummeta da Ehlu kitabije (Židovi i kršćani), do kojih dospije dawa islama i ne povjeruju u Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da će ne ahiretu biti vječno u Džehennemu.

Detaljnije o tome pročitaj na ovom linku:

https://www.ehlus-sunne.ba/index.php/namaz-dzemat/546-propis-osobe-koja-smatra-da-su-krscani-i-zidovi-vjernici-i-klanjanja-za-njom

A što se tiče jedne specifične skupine, tj. lude (maloumne) osobe, gluhe (i gluhonijeme), senilne (starce) i one do koje nije došla dawa islama (tzv. Ehlul-fetre), o njihovom stanju na ahiretu je došlo u hadisu.

Prenosi el-Esved ibn Srei’a, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Četvorica će protestvovati na Sudnjem danu: gluha osoba koja ništa ne čuje, ludak, senilna osoba i osoba koja je umrla a do nje nije doprla dawa islama. Gluhi će reći: Gospodaru, došao je islam a ja ništa ne čujem. Ludak će reći: Gospodaru, došao je islam a djeca su me gađala balegom. Senilni će reći: Gospodaru, došao je islam a ja ništa ne razumijem. A osoba do koje nije doprla dawa islama će reći: Gospodaru, nije mi došao Tvoj poslanik. Pa će Uzvišeni uzeti od njih zavjete da će Mu sigurno biti pokorni. Zatim će im se narediti da uđu u Vatru. Pa tako mi Onoga u čijoj ruci moja duša, da su ušli u nju bila bi im hladna i spasonosna“.

U rivajetu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, na kraju istog hadisa je došlo: „Ko u nju uđe, biće mu hladna i spasonosna, a ko u nju ne uđe, biće bačen u nju“.

Hadis bilježe Ahmed, Ibn Hibban, Taberani (u Kebiru), Bejheki (u ‘Iatikadu) i Bezzar. Vjerodostojnim su ga ocijenili Ibn Hibban, Bejheki, el-Hejsemi, Albani i Šu’ajb Arnaut.

A što se tiče djece mušrika (kafira) koja umru prije punoljetnosti, oko njihovog statusa na ahiretu učenjaci imaju oko šest mišljenja, kao što prenosi Ibn Kesir u svom tefsiru .

Prvo – da će im biti dat ispit na Sudnjem danu, pa ko bude Allahu pokoran, uće u Džennet, a ko ne bude, završit će u Vatri. Dokazuju sa gornjim hadisom.

Kaže Ibn Kesir da je ovo mišljenje Ebu Hasan el-Eš’ari pripisao Ehlu sunnetu vel džematu i da su ga odabrali mnogi islamski eksperti od uleme.

Drugo – da Allah zna šta bi radili (da su odrasli), po tekstu hadisa muttefekun alejhi.

Treće – da će biti sluge stanovnika Dženneta, po tekstu slabog hadisa (Taberani).

Četvrto – da će biti u Džennetu, po tekstu hadisa kojeg bilježi Buharija.

Peto – da će biti u Džehennemu, po tekstu hadisa muttefekun alejhi.

Šesto – da nema jasnog mišljenja po ovom pitanju zbog kontradiktornosti argumenata.

Detaljnije o svemu spomenutom poslušaj na ovom dersu pod naslovom “Kijamul Hudždže” i skupine ljudi za koje nije uspostavljen:

https://www.youtube.com/watch?v=iLLPKj_HHcQ

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta