Namaz

IMAMET NEPUNOLJETNE OSOBE

Nema razilaženja među islamskim učenjacima da imamet (predvođenje u namazu) dječaka do njegove sedme godine starosti nije dozvoljen i nije ispravan. A oko predvođenja dječaka (imameta) u namazu odraslih punoljetnih osoba, od njegove sedme godine dok ne postane punoljetan učenjaci imaju više stavova.

Prvo mišljenje: da mu je imamet dozvoljen i ispravan, na čemu je šafijski mezheb, Ahmed u jednom rivajetu, Hasen El-Basri, Ishak ibn Rahuvije, Ebu Sevr i Ibnul-Munzir.

Drugo mišljenje: da mu imamet nije dozvoljen niti ispravan, na čemu su hanefije, Davud Zahiri i ostali.

Treće mišljenje: da je dozvoljeno u nafili a ne u farz namazima, na čemu su malikije i hanabile.
Neki kažu da je uopće mekruh, na čemu su ‘Ata’, Š’abi, Mudžahid, Sevri i Ibn ‘Abbas. Imam Evza’i smatra da u osnovi on ne imami osim ako nema niko drugi da išta pamti od Kur’ana. A Imam Zuhri smatra da mu je dozvoljeno imametit u nuždi.

Radžih (odabrano) mišljenje je prvi stav učenjaka, tj. da je predvođenje odraslih osoba od strane dječaka od njegove sedme godine dok ne postane punoljetan dozvoljeno i ispravno. Dokaz za ovo je hadis od ‘Amr ibn Seleme, radijallahu anhu, kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu a u kojem došlo da je otac ‘Amra čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Kada nastupi namaz neka neko od vas prouči ezan i neka vas predvodi onaj ko zna najviše Kur’ana”.

Kaže ‘Amr: “Pa su pogledali (ljudi iz njegovog mjesta), a niko nije znao više od mene Kur’ana, pa su me postavili da ih predvodim, a ja sam tada imao šest ili sedam godina”. Ovo je bilo za vrijeme života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ashaba, a da to nije bilo dozvoljeno bila bi spuštena objava, pogotovo što je ovdje u pitanju temelj vjere, tj. namaz.

Prema tome, ovaj hadis presuđuje po ovom pitanju, pogotovo ako znamo da su dokazi za druge stavove podložni kritici.

Naime, od dokaza sa kojima dokazuju zabranu imameta dječaka je hadis u kojem stoji: “Pero je podignuto od trojice: … od dječaka dok ne postane punoljetan”. Bilježe ga Ebu Davud, Nesai’, Ibn Madže, Ahmed, Hakim i Ibn Hibban, a vjerodostovnim su ga ocijenili Hakim, Ibn Hibban, Zehebi i Albani u “Sahihul-džami’a” (3512).

Pa kažu da nije ispravno da predvodi u namazu odrasle osobe onaj od koga je dignuto pero.

Odgovor na ovo je da je značenje hadisa da mu nije vadžib klanjati dok ne postane punoljetan i da nema grijeha, a to ne znači da mu se negira valjanost namaza ako klanja.

Ibn ‘Abbas, radijjallahu anhuma, je klanjao sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, takođe jetim u hadisu od Enesa, radijjallahu anhu, a obojica su bili maloljetni, što znači da im je namaz bio ispravan, a sve ovo je prenešeno u Sahihima Buharije i Muslima.

Takođe, dokazuju svoj stav sa hadisom kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima: “Zaista je imam postavljen da bi se za njime upravljali, zato se ne razlikuje od njega …”.

Kažu da je namaz dječaka nafila, a namaz odraslih farz, što znači da se razlikuju, a u hadisu je došla zabrana da se razlikuju muktedije od imama. Odgovor je da se zabrana razlikovanja u hadisu odnosi na namaske radnje klanjača, tj. dužni su da prate imama u odlasku na ruku, sedždu i slično.

A odgovor na drugi dio pitanja, tj. da li je može nepunoljena osoba biti mujezin, je u istom hadisu od ‘Amr ibn Seleme, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi namaz neka neko od vas prouči ezan i neka vas predvodi onaj ko zna najviše Kur’ana”, a od onih kojima se obraćao je bio ‘Amr a on nije bio punoljetan.

Prema tome, imamet (predvođenje u namazu) dječaka do njegove sedme godine starosti nije dozvoljen i nije ispravan dok predvođenje odraslih osoba od strane dječaka od njegove sedme godine dok ne postane punoljetan je dozvoljeno i ispravno. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta